Tìm kiếm
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Kết luận 81/KL-TTr

Kết luận thanh tra tài chính tại Sở Giao thông Vận tải tỉnh Gia Lai

07/03/2022

07/3/2022

Kết luận 613/KL-STC

Kết luận thanh tra tài chính ngân sách năm 2020 tại huyện Chư Păh

27/12/2021

27/12/2021

Kết luận 174/KL-TTr

Kết luận thanh tra tài chính tại Sở Công thương

28/04/2021

28/04/2021

Kết luận 82/KL-TTr

Kết luận thanh tra tài chính tại Trung tâm Khuyến công và xúc tiến thương mại tỉnh Gia Lai

26/02/2021

26/2/2021

Kết luận 363/KL-STC

Kết luận thanh tra về nội dung Báo phản ánh "Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai "vượt cấp" phê duyệt trái thẩm quyền danh mục các dự án công trình" tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai.

29/10/2020

29/10/2020

Kết luận 84/KL-STC

Kết luận thanh tra tài chính năm 2018 tại Trung tâm Quy hoạch xây dựng thuộc Sở Xây dựng Gia Lai

17/03/2020

17/3/2020

Kết luận 619/KL-TTr

Kết luận thanh tra tài chính năm 2017 tại Chi Cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai

15/03/2019

15/3/2019

Go to Top