Quyết toán NSĐP đã được HĐND phê chuẩn

                                                                                                                     
QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG ĐÃ ĐƯỢC HĐND PHÊ CHUẨN
STT Tên báo cáo Năm báo cáo Biểu mẫu Số công văn Ngày công bố Tải về
1 Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách 2022 Theo Thông tư số 343/2016/TT-BTC 790/QĐ-UBND 25/12/2023
2 Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách 2021 Theo Thông tư số 343/2016/TT-BTC 27/QĐ-UBND 19/01/2023
3 Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách 2020 Theo Thông tư số 343/2016/TT-BTC 25/QĐ-UBND 13/01/2022
4 Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách 2019 Theo Thông tư số 343/2016/TT-BTC 20/QĐ-UBND 20/01/2021
5 Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách 2018 Theo Thông tư số 343/2016/TT-BTC 20/QĐ-UBND 14/01/2020
6 Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách 2017 Theo Thông tư số 03/2005/TT-BTC 32/QĐ-UBND 17/01/2019
7 Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách 2016 Theo Thông tư số 03/2005/TT-BTC 205/QĐ-UBND 15/05/2018
8 Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách 2015 Theo Thông tư số 03/2005/TT-BTC 68/QĐ-UBND 25/01/2017
9 Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách 2014 Theo Thông tư số 03/2005/TT-BTC 58/QĐ-UBND 05/02/2016
10 Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách 2013 Theo Thông tư số 03/2005/TT-BTC 63/QĐ-UBND 04/02/2015
11 Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách 2012 Theo Thông tư số 03/2005/TT-BTC 50/QĐ-UBND 12/02/2014
Go to Top