Công khai dự toán, quyết toán của Sở Tài chính


 
STT Tên báo cáo Năm báo cáo Biểu mẫu Số công văn Ngày công bố Tải về
1 Công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 2022 01/QĐ-STC 04/01/2022
2 Công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020 2020 320/QĐ-STC 31/12/2021
3 Công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019 2019 248/QĐ-STC 31/12/2020
4 Công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 2020 153/QĐ-STC 31/12/2019
5 Công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 2019 17/QĐ-STC 30/01/2019
6 Công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 2018 13/QĐ-STC 31/01/2018
Go to Top