Trang chủ > Chuyên mục > Thông tin tuyên truyền > Tuyên truyền, phổ biến GDPL > Phát động hưởng ứng, tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và

Phát động hưởng ứng, tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân”

26/03/2021

Sở Tài chính nhận được Văn bản số 347/STP-PBGDPL ngày 12/3/2021 của Sở Tư pháp về việc truyền thông, vận động hưởng ứng, tham Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân” do Bộ Tư pháp tổ chức; Văn bản số 222/STP-PBGDPL ngày 23/02/2021 của Sở Tư pháp tăng cường công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tỉnh Gia Lai;
Căn cứ Kế hoạch số 609/KH-BTP ngày 08/3/2021 của Bộ Tư pháp tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân”; Quyết định số 334/QĐ-BTP ngày 08/3/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc thành lập Ban Tổ chức và Tổ Thư ký giúp việc Ban Tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân”; Công văn số 655/BTC ngày 11/3/2021 của Ban Tổ chức Cuộc thi về việc phát cộng tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân”;
Sở Tài chính phát động đến toàn thể công chức, người lao động Sở Tài chính tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân” do Bộ Tư pháp tổ chức. Đây là một hoạt động có ý nghĩa thiết thực và bổ ích, cung cấp kiến thức pháp luật, góp phần nâng cao hiểu biết của công chức, người lao động và Nhân dân trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân.
Thông tin chi tiết về Cuộc thi như sau:
- Thể lệ Cuộc thi: đề nghị công chức, người lao động nghiên cứu tại Thể lệ số 610/TL-BTC ngày 08/3/2021 của Ban Tổ chức Cuộc thi trực tuyến.
- Hình thức thi: Trực tuyến.
- Thông tin chi tiết và Thể lệ về Cuộc thi do Bộ Tư pháp tổ chức được đăng tải tại:
+ Địa chỉ chính thức của Cuộc thi (https://thitimhieuphapluat.moj.gov.vn);
+ Cổng thông tin điện tử Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (https://quochoi.vn);
+ Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp (https://moj.gov.vn);
+ Trang thông tin điện tử của Hội đồng bầu cử Quốc gia (https://hoidongbaucu.quochoi.vn);
+ Trang thông tin điện tử Truyền hình Quốc hội Việt nam (https://quochoitv.vn);
+ Báo điện tử Đại biểu nhân dân (https://daibieunhandan.vn);
+ Báo Pháp luật Việt Nam điện tử (https://baophapluat.vn).
+ Trang thông tin điện tử Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Gia Lai (https://pbgdpl.gialai.gov.vn);
+ Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp tỉnh Gia Lai (http://stp.gialai.gov.vn);
+ Fanpage chính thức của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh Gia Lai (https://www.facebook.com/pbgdpl.GiaLai).
- Thông tin về thời gian tổ chức Cuộc thi: Cuộc thi diễn ra trong vòng 30 ngày (từ 0h00 ngày 01/4/2021 đến 24h00 ngày 30/4/2021).
- Tài liệu tham khảo được đăng tải trên Trang thông tin Hội đồng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV & đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp (http://hoidongbaucu.quochoi.vn/tintuc/pages/chi-tiet.aspx?ItemID=8455), Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp (https://stp.gialai.gov.vn/linhvuc-tuphap/Bau-cu-%C4%91ai-bieu-Quoc-hoi-khoa-XV-va-%C4%91ai-bieu-Hoi-%C4%91/Thong-tin-tuyen-truyen.aspx), Trang Thông tin Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Gia Lai (https://pbgdpl.gialai.gov.vn/chuyenmuc/Giao-duc-tuyen-truyen/Bau-cu-nhiem-ky-2021-2026/thong-tin-tuyen-truyen/Sach-hoi-dap-ve-bau-cu-nhiem-ky-2021-2026-HDBCQG).

Đề nghị các phòng thuộc Sở triển khai cho công chức, người lao động của phòng hưởng ứng, tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân” do Bộ Tư pháp tổ chức, nhằm phát huy tinh thần chủ động học tập, tìm hiểu pháp luật, góp phần nâng cao ý thức của công chức, người lao động Sở Tài chính trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân.

Văn bản số 769/STC-VP ngày 26/3/2021 của Sở Tài chính Về việc phát động hưởng ứng, tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân” do Bộ Tư pháp tổ chức pdf.gif

Go to Top