Trang chủ > Chuyên mục > Thông tin tuyên truyền > Tuyên truyền, phổ biến GDPL > V/v tuyên truyền về quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại theo quy định của Luật Trách nhiệm bồi thườn

V/v tuyên truyền về quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại theo quy định của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

27/05/2021

     Căn cứ công văn số 803/STP-HCTP ngày 26/5/2021 của Sở Tư pháp V/v tuyên truyền về quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại theo quy định của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.
     Để góp phần tuyên truyền về Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước rộng rãi đến đối tượng người dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số. Văn phòng Sở đã đăng tải Video: "Làm gì để được Nhà nước bồi thường khi bị thiệt hại do người thi hành công vụ gây ra" trên trang điện tử của Sở Tài chính tại địa chỉ: https://stc.gialai.gov.vn (Mục Tuyên truyền, phổ biến GDPL).
     Đề nghị các Trưởng phòng thuộc Sở căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công tuyên truyền, phổ biến rộng rãi Video trên đến toàn thể cán bộ của phòng mình biết, thực hiện theo quy định của pháp luật.
     Đề nghị các Trưởng phòng thuộc Sở quan tâm, thực hiện./.

 
Video: "Làm gì để được Nhà nước bồi thường khi bị thiệt hại do người thi hành công vụ gây ra"

Go to Top