Trang chủ > Chuyên mục > Thông tin tuyên truyền > Tuyển dụng > Thông báo số 29/TB-STC ngày 30/01/2023 của Sở Tài chính về việc kết quả trúng tuyển vào công chức Sở

Thông báo số 29/TB-STC ngày 30/01/2023 của Sở Tài chính về việc kết quả trúng tuyển vào công chức Sở Tài chính kỳ thi tuyển công chức năm 2022 của tỉnh Gia Lai

Go to Top