Trang chủ > Chuyên mục > Thông tin tuyên truyền > Tuyển dụng > Bổ sung chỉ tiêu, điều chỉnh nhu cầu tuyển dụng và thời gian tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển công c

Bổ sung chỉ tiêu, điều chỉnh nhu cầu tuyển dụng và thời gian tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển công chức ở các cơ quan hành chính năm 2020 của tỉnh Gia Lai

03/08/2020

Bổ sung chỉ tiêu, điều chỉnh nhu cầu tuyển dụng và thời gian tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển công chức ở các cơ quan hành chính  năm 2020 của tỉnh Gia Lai theo Công văn số 1546/UBND-NC ngày 30/7/2020 của UBND tỉnh, Thông báo số 1160/TB-SNV ngày 31/7/2020 của Sở Nội vụ và Thông báo số 240/TB-STC ngày 31/7/2020 của Sở Tài chính Về việc bổ sung chỉ tiêu và điều chỉnh thời gian tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển công chức năm 2020 của Sở Tài chính tỉnh Gia Lai. Nội dung các văn bản kèm theo: pdf.gif

Go to Top