CHUYÊN MỤC TIẾP CẬN THÔNG TIN
 

I. Thông tin cơ quan: Sở Tài chính tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: 03 Trần Hưng Đạo, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai
Số điện thoại: 02693 824348
Fax: 02693 876748
email: stc@gialai.gov.vn

II. Thông tin người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí:
Họ và tên: Nguyễn Anh Dũng
Chức vụ: Giám đốc Sở Tài chính
Số điện thoại: 0914021529
email: dungna.stc@gialai.gov.vn; nguyenanhdung099@gmail.com1. Công khai ngân sách; kết luận thanh tra, kiểm toán
2. Công khai thủ tục hành chính công
3. Thông tin giá
4. Dự án đầu tư
5. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Tài chính

 
Go to Top