Trang chủ > Chuyên mục > Thông tin tuyên truyền > Phòng, chống dịch bệnh COVID-19 > Văn bản số 2222/STC-VP ngày 23/7/2021 của Sở Tài chính V/v tiếp tục triển khai các biện pháp nhằm nâ

Văn bản số 2222/STC-VP ngày 23/7/2021 của Sở Tài chính V/v tiếp tục triển khai các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện việc phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh

Go to Top