Trang chủ > Chuyên mục > Thông tin tuyên truyền > Phòng, chống dịch bệnh COVID-19 > Quyết định số 561/QĐ-UBND ngày 05/9/2021 của UBND tỉnh Về việc Kiện toàn BCĐ phòng, chống dịch Covid

Quyết định số 561/QĐ-UBND ngày 05/9/2021 của UBND tỉnh Về việc Kiện toàn BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Gia Lai

Go to Top