Trang chủ > Chuyên mục > Thông tin tuyên truyền > Phòng, chống dịch bệnh COVID-19 > Công văn số 3524/VP-KGVX ngày 16/10/2020 của Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai Về việc tiếp tục tăng cường

Công văn số 3524/VP-KGVX ngày 16/10/2020 của Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai Về việc tiếp tục tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Go to Top