Trang chủ > Chuyên mục > Thông tin tuyên truyền > Phòng, chống dịch bệnh COVID-19 > Công văn số 1920/UBND-KGVX ngày 15/9/2020 của UBND tỉnh Về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phò

Công văn số 1920/UBND-KGVX ngày 15/9/2020 của UBND tỉnh Về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới

Go to Top