Giá cả thị trường

STT Tiêu đề Tải về
1 Báo cáo tình hình giá cả thị trường tháng 12 và năm 2022 trên địa bàn tỉnh Gia Lai
2 Báo cáo giá cả thị trường tháng 11 năm 2022
3 Báo cáo giá cả thị trường tháng 10 năm 2022
4 Bảng giá cả thị trường quý III năm 2022
5 Bảng giá cả thị trường tháng 9 năm 2022
6 Bảng giá cả thị trường tháng 8 năm 2022
7 Bảng giá cả thị trường tháng 7 năm 2022
8 Bảng giá cả thị trường quý II năm 2022
9 Bảng giá cả thị trường tháng 6 năm 2022
10 Bảng giá cả thị trường tháng 5 năm 2022
11 Bảng giá cả thị trường tháng 4 năm 2022
12 Bảng giá cả thi trường tháng 3 năm 2022
13 Bảng giá cả thị trường quý I năm 2022
14 Bảng giả cả thị trường tháng 2 năm 2022
15 Bảng giá cả thị trường tháng 1 năm 2022
Go to Top