Bảng giá đất

STT Tiêu đề Tải về
1 Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020
2 Bảng giá đất giai đoạn 2020-2024
3 Bảng giá đất năm 2019
4 Bảng giá đất năm 2018
5 Bảng giá đất năm 2017
6 Bảng giá đất năm 2016
7 Bảng giá đất năm 2015
8 Bảng giá đất năm 2014
9 Bảng giá đất năm 2013
10 Bảng giá đất năm 2012
11 Bảng giá đất năm 2011
12 Bảng giá đất năm 2010
13 Bảng giá đất năm 2009
Go to Top