Trang chủ > Chuyên mục > Triển khai Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu pháp luật năm 2020

Triển khai Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu pháp luật năm 2020

29/10/2020

Sở Tài chính nhận được văn bản số 1529/STP-PBGDPL ngày 20/10/2020 của Sở Tư pháp về việc phát động tham gia Cuộc thi Tìm hiểu pháp luật trực tuyến “Pháp luật với mọi người”; Kế hoạch số 52/KH-STP ngày 16/10/2020 của Sở Tư pháp về việc tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật năm 2020;
Đây là một hoạt động có ý nghĩa thiết thực và bổ ích, cung cấp kiến thức về một số lĩnh vực pháp luật gần gũi với cuộc sống người dân và liên quan đến hoạt động quản lý nhà nước; khuyến khích, phát huy tinh thần chủ động học tập, tìm hiểu pháp luật, góp phần nâng cao ý thức tuân thủ, chấp hành và bảo vệ pháp luật, hạn chế, giảm thiểu các hành vi vi phạm pháp luật.
Để cuộc thi được tổ chức thành công, thiết thực hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam năm 2020, Sở Tài chính phát động đến toàn thề công chức, người lao động Sở Tài chính tham gia Cuộc thi Tìm hiểu pháp luật trực tuyến “Pháp luật với mọi người” do Bộ Tư pháp tổ chức và Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật năm 2020 do Sở Tư pháp tổ chức, cụ thể như sau:
- Thể lệ 02 cuộc thi đề nghị công chức, người lao động tham khảo tại:
+ Thể lệ số 3819/TL-BTC ngày 15/10/2020 của Ban Tổ chức Cuộc thi ban hành Thể lệ Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật năm 2020 “Pháp luật với mọi người”.
+ Thể lệ số 01/TL-BTC ngày 27/10/2020 của Ban Tổ chức Cuộc thi ban hành Thể lệ Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật năm 2020.
- Hình thức thi: trực tuyến.
+ Cuộc thi do Bộ Tư pháp tổ chức bắt đầu từ ngày 20/10/2020 đến 20/11/2020.
+ Cuộc thi do Sở Tư pháp tổ chức bắt đầu từ ngày 09/11/2020 đến 06/12/2020.
- Thông tin chi tiết và Thể lệ về cuộc thi do Bộ Tư pháp tổ chức được đăng tải tại:
+ Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp (https://pbgdpl.moj.gov.vn/qt/cuocthi/Pages/home.asp);
+ Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp tỉnh Gia Lai (http://stp.gialai.gov.vn);
+ Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Gia Lai (https://pbgdpl.gialai.gov.vn).
- Thông tin chi tiết và Thể lệ về cuộc thi do Sở Tư pháp tổ chức được đăng tải tại: http://pbgdpl.gialai.gov.vn/chuyenmuc/Cuoc-thi-THPL-2020” trên Trang thông tin điện tử Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Gia Lai.
Đề nghị các phòng thuộc Sở triển khai cho công chức, người lao động của phòng hưởng ứng, tham gia Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật năm 2020 “Pháp luật với mọi người”, nhằm phát huy tinh thần chủ động học tập, tìm hiểu pháp luật, góp phần nâng cao ý thức tuân thủ, chấp hành và bảo vệ pháp luật của công chức, người lao động Sở Tài chính.

pdf.gifCông văn số 2718/STC-VP ngày 29/10/2020 của Sở Tài chính V/v Triển khai Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu pháp luật năm 2020Go to Top