Default news teaser image

Về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản trên đất và quyền sử dụng đất để cho thuê đất thực hiện dự án Sân gôn (golf) Đak Đoa, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai năm 2020

10/10/2020

Thông báo số 335/TB-STC ngày 10/10/2020 Về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản trên đất và quyền sử dụng đất để cho thuê đất thực hiện dự án Sân gôn (golf) Đak Đoa, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai năm 2020

Default news teaser image

Phát động Cuộc thi "Tìm hiểu 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh"

10/06/2019

Sở Tài chính phát động Cuộc thi "Tìm hiểu 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh" đến toàn thể Đảng viên, CBCC thuộc Sở Tài chính tại Công văn số 1387/STC-VP ngày 10/6/2019.

Default news teaser image

Cuộc thi viết “Sáng kiến, mô hình PBGDPL có hiệu quả cho thanh, thiếu niên”

21/08/2018

Sở Tài chính nhận được văn bản số 733/STP-PBGDPL ngày 07/8/2018 của Sở Tư pháp về việc phát động, hưởng ứng, vận động tham gia Cuộc thi viết “Sáng kiến, mô hình PBGDPL có hiệu quả cho thanh, thiếu niên” trên địa bàn tỉnh Gia...

Go to Top