Trang chủ  > Chuyên mục > Quy hoạch - Kế hoạch > Kế hoạch > Kế hoạch triển khai Quyết định số 996/QĐ-UBND ngày 28/9/2018 của UBND tỉnh Gia Lai

Kế hoạch triển khai Quyết định số 996/QĐ-UBND ngày 28/9/2018 của UBND tỉnh Gia Lai

Go to Top