Trang chủ > Chuyên mục > Quy hoạch - Kế hoạch
Default news teaser image

Kế hoạch Xây dựng, chuyển đổi Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 sang Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 năm 2020

27/02/2020

Kế hoạch Xây dựng, chuyển đổi Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 sang Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 năm 2020: 12/KH-STC ngày 27/02/2020

Default news teaser image

Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020 của Sở Tài chính

31/12/2019

Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020 của Sở Tài chính: Kế hoạch số 31/KH-STC ngày 31/12/2019

Default news teaser image

Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2020 của Sở Tài chính

31/12/2019

Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2020 của Sở Tài chính: Kế hoạch số 30/KH-STC ngày 31/12/2019

Default news teaser image

Kế hoạch cải cách hành chính năm 2020 của Sở Tài chính

31/12/2019

Kế hoạch cải cách hành chính năm 2020 của Sở Tài chính: Kế hoạch số 29/KH-STC ngày 31/12/2019 

Default news teaser image

Kế hoạch Kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2019 của Sở Tài chính

29/03/2019

Kế hoạch Kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2019 của Sở Tài chính: 13/KH-STC ngày 29/3/2019

Default news teaser image

Kế hoạch Công tác văn thư, lưu trữ năm 2019 của Sở Tài chính

11/02/2019

Kế hoạch Công tác văn thư, lưu trữ năm 2019 của Sở Tài chính: 08/KH-STC ngày 11/02/2019

Default news teaser image

Kế hoạch Duy trì, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 của Sở Tài chính năm 2019

05/01/2019

Kế hoạch Duy trì, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 của Sở Tài chính năm 2019: 02/KH-STC ngày 05/01/2019

Default news teaser image

Kế hoạch triển khai Quyết định số 996/QĐ-UBND ngày 28/9/2018 của UBND tỉnh Gia Lai

08/10/2018

Kế hoạch triển khai Quyết định số 996/QĐ-UBND ngày 28/9/2018 của UBND tỉnh Gia Lai về thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 24/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC: 25/KH-STC ngày...

Default news teaser image

Kế hoạch vận động nhân dân giám sát thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

12/09/2018

Kế hoạch vận động nhân dân giám sát thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII "Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu...

Default news teaser image

Kế hoạch Thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW

12/09/2018

Kế hoạch Thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW, ngày 03/10/2017 của Ban Bí thư và Kế  hoạch số131-KH/TU ngày 29/5/2018 của Tỉnh ủy Gia Lai về thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW ngày 03/10/2017 của Ban Bí thư về hướng dẫn khung để các cấp...

Default news teaser image

Kế hoạch luân chuyển và chuyển đổi vị trí công tác tại Sở Tài chính Gia Lai năm 2018

17/04/2018

Kế hoạch luân chuyển và chuyển đổi vị trí công tác tại Sở Tài chính Gia Lai năm 2018

Default news teaser image

Kế hoạch Triển khai thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với chuyên đề năm 2018

24/01/2018

Kế hoạch Triển khai thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với chuyên đề năm 2018: "Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư...

Default news teaser image

Kế hoạch kiểm soát cải cách hành chính năm 2018 của Sở Tài chính

29/12/2017

Kế hoạch kiểm soát cải cách hành chính năm 2018 của Sở Tài chính

Default news teaser image

Kế hoạch tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2018 của Sở Tài chính

29/12/2017

Kế hoạch tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2018 của Sở Tài chính

Default news teaser image

Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2018 của Sở Tài chính

29/12/2017

Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2018 của Sở Tài chính

 |<  < 1 - 2  >  >| 
Go to Top