Trang chủ > Chuyên mục > Lịch Công tác của lãnh đạo Sở từ ngày 22/5/2023 đến ngày 26/5/2023

Lịch Công tác của lãnh đạo Sở từ ngày 22/5/2023 đến ngày 26/5/2023

22/05/2023

Thời gian Nội dung công việc
Thứ hai
 22/05
S  7h00  Lãnh đạo Sở và lãnh đạo các phòng chuyên môn họp giao ban
 8h00  Đ/c Đặng Công Lâm PGĐ Sở Dự họp V/v cho ý kiến về nội dung Tờ trình số 1098/TTr-UBND ngày 11/5/2023 của UBND tỉnh về việc đề nghị xây dựng nghị quyết quy định nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước hỗ trợ để thực hiện các nhiệm vụ của Đề án Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia, tại trụ sở HĐND tỉnh (GM số 130/GM-HĐND)
 8h00  Phòng TH dự thẩm định quyết toán chính sách hỗ trợ dịch vụ công ích thủy lợi (Tx AyunPa, huyện Đức Cơ), tại phòng họp Sở Tài chính (GM số 75/GM-STC)
 8h00  Phòng HCSN dự kiểm tra hiện trường về các danh mục sửa chữa thuộc KH bảo trì 2024, tại huyện Chư Păh, Chư Prông, IaGrai (GM số 1152/GM-SGTVT)
 8h00  Phòng HCSN dự thẩm định, xét duyệt quyết toán ngân sách 2022 (BQLKKT), tại phòng họp Sở Tài chính (CV số 1048/STC-HCSN)
 8h30  Đ/c Trần Thị Huệ PGĐ Sở dự làm việc với Đoàn khảo sát thực hiện Luật hoạt động chữ thập đỏ, tại Hội trường 3A trụ sở UBND tỉnh (GM số 142/GM-VP)
C  14h00  Đ/c Đặng Công Lâm PGĐ Sở dự thẩm định quyết toán chính sách hỗ trợ dịch vụ công ích thủy lợi (huyện Krong Pa), tại phòng họp Sở Tài chính (GM số 75/GM-STC)
Thứ ba
 23/05
S  8h00  Đ/c Đặng Công Lâm PGĐ Sở dự thẩm định quyết toán chính sách hỗ trợ dịch vụ công ích thủy lợi (huyện Chư Păh, huyện Phú Thiện), tại phòng họp Sở Tài chính (GM số 75/GM-STC)
 8h00  Phòng ĐT dự kiểm tra hiện trường về các danh mục sửa chữa thuộc KH bảo trì 2024, tại huyện KongChro, Đak Đoa (GM số 1152/GM-SGTVT)
 8h00  Phòng HCSN dự thẩm định, xét duyệt quyết toán ngân sách 2022 (Sở CT), tại phòng họp Sở Tài chính (CV số 1048/STC-HCSN)
 8h30  Phòng HCSN dự họp đề xuất thưởng tiền từ quỹ thi đua khen thưởng, tại Sở NV (GM số 1135/GM-SNV)
C  13h30  Phòng GCS dự kiểm tra cơ sở nhà đất của Công ty thuốc lá từ ngày 23/5 - 24/5 (GM số 245/CPHV)
 14h00  Đ/c Nguyễn Anh Dũng GĐ Sở dự họp V/v đề xuất giãn, hoãn tiến độ các dự án đã giao từ nguồn thu tiền sử dụng đất, tại phòng họp 3B trụ sở UBND tỉnh (GM số 145/GM-VP)
 14h00  Đ/c Đặng Công Lâm PGĐ Sở dự thẩm định quyết toán chính sách hỗ trợ dịch vụ công ích thủy lợi (huyện Đak Pơ), tại phòng họp Sở Tài chính (GM số 75/GM-STC)
 14h00  Đ/c Trần Thị Huệ PGĐ Sở dự họp V/v thống nhất nội dung thẩm định đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định về nội dung, mức chi cho các kỳ thi, cuộc thi, hội thi, kỳ kiểm tra trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo của tỉnh Gia Lai, tại phòng họp Sở TC (GM số 76/GM-STC)
 14h30  Phòng GCS dự bàn giao tài sản, tại huyện Krông Pa (Gm số 588/SKHCN)
Thứ tư
 24/05
S    
 8h00  Phòng HCSN dự thẩm định, xét duyệt quyết toán ngân sách 2022 (Liên minh HTX), tại phòng họp Sở Tài chính (CV số 1048/STC-HCSN)
 8h30  Phòng Thanh tra dự công bố Kết luận thanh tra, tại Sở VHTTDL (CV số 1670/STC-TTr)
 9h00  Đ/c Đặng Công Lâm PGĐ Sở dự họp V/v nghe báo cáo liên quan đến giá đất cụ thể, tại phòng họp 3B trụ sở UBND tỉnh (GM số 147/GM-VP)
 9h00  Phòng HCSN dự họp V/v giải quyết kiến nghị cử tri huyện Phú Thiện, tại Sở Nội vụ (GM số 1147/GM-SNV)
 9h30  Phòng GCS dự kiểm tra hiện trạng xe ô tô, tại Sở GTVT (GM số 254/GM-TTYT)
C    
 14h00  Ban Giám đốc dự Hội nghị cán bộ toàn tỉnh nghe thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 7 BCH TW Đảng, tại Hội trường 2/9 (GM số 1051/CV/TU)
   
 14h00  Lãnh đạo Sở dự họp V/v xử lý vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng dự án Kè chống sạt lở, tại Sở XD (GM số 30/GM-SXD)
Thứ năm
 25/05
S  7h00  Đ/c Đặng Công Lâm PGĐ Sở dự lễ đón hài cốt liệt sỹ, tại huyện Đức Cơ (KH số 43/KH-BCT)
 8h00  Đ/c Nguyễn Anh Dũng GĐ Sở dự họp V/v Hỗ trợ kinh phí thực hiện mô hình phát triển sản phẩm OCOP về du lịch cộng đồng Mơ Hra, xã Kông Lơng Khơng, huyện Kbang, tại phòng họp Sở TC (GM số 78/GM-STC)
 8h00  Đ/c Trần Thị Huệ PGĐ Sở dự họp V/v Về việc trao đổi, thống nhất nội dung kinh phí cho hoạt động thẩm định, thẩm tra đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, tại phòng họp Sở TC (CV số 1688/STC-HCSN)
 8h00  Phòng TH dự thẩm định quyết toán chính sách hỗ trợ dịch vụ công ích thủy lợi (huyện Mang Yang, Huyện IaGrai), tại phòng họp Sở Tài chính (GM số 75/GM-STC)
 8h00  Phòng HCSN dự thẩm định, xét duyệt quyết toán ngân sách 2022 (Sở NNPTNT), tại phòng họp Sở Tài chính (CV số 1048/STC-HCSN)
 8h30  Phòng GCS dự họp V/v đề xuất đơn vị tiếp nhận, quản lý vận hành các tuyến đường, tại Sở GTVT (GM số 1170/GM-SGTVT)
 8h30  Phòng GCS dự họp V/v xử lý xe ô tô không có tiêu chuẩn, định mức sử dụng, tại phòng họp Sở Tài chính (GM số 80/GM-STC)
C  13h30  Đ/c Nguyễn Anh Dũng GĐ Sở dự làm việc với Đoàn Thanh tra Sở Nội vụ, tại phòng họp Sở Tài chính (GM số 11/SNV-ĐTT)
 13h30  Phòng GCS dự họp V/v các danh mục dự án cần thu hồi đất, tại Sở TNMT (GM số 172/GM-STNMT, 172/GM-STNMT)
 14h00  Đ/c Trần Thị Huệ PGĐ Sở tham gia xét xử vụ án kinh doanh thương mại, tại trụ sở TAND tỉnh (GM số 101/TA-GM)
 14h00  Phòng TH dự thẩm định quyết toán chính sách hỗ trợ dịch vụ công ích thủy lợi (huyện Ia Pa), tại phòng họp Sở Tài chính (GM số 75/GM-STC)
 14h00  Phòng ĐT dự họp V/v đề xuất giãn, hoãn tiến độ các dự án đã giao từ nguồn thu tiền sử dụng đất, tại Sở KHĐT (GM số 105/GM-SKHĐT)
Thứ sáu
 26/05
S  8h00  Đ/c Nguyễn Anh Dũng GĐ Sở dự họp V/v thống nhất nội dung xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, tại phòng họp Sở TC (GM số 79/GM-STC)
 8h00  Đ/c Đặng Công Lâm PGĐ Sở dự thẩm định quyết toán chính sách hỗ trợ dịch vụ công ích thủy lợi (huyện Kbang), tại phòng họp Sở Tài chính (GM số 75/GM-STC)
 8h00  Phòng HCSN dự thẩm định, xét duyệt quyết toán ngân sách 2022 (Sở TC), tại phòng họp Sở Tài chính (CV số 1048/STC-HCSN)
C  14h00  Đ/c Đặng Công Lâm PGĐ Sở dự thẩm định quyết toán chính sách hỗ trợ dịch vụ công ích thủy lợi (Cty Cà phê GL), tại phòng họp Sở Tài chính (GM số 75/GM-STC)
 14h00  Phòng GCS dự kiểm tra hiện trạng tài sản, tại huyện Mang Yang (GM số 96/GM-UBND)
Thứ bảy
 27/05
S  8h00  Phòng HCSN dự thẩm định, xét duyệt quyết toán ngân sách 2022 (Hội CTĐ), tại phòng họp Sở Tài chính (CV số 1048/STC-HCSN)
C    
Chủ nhật
 28/05
S  7h00  Đ/c Trần Thị Huệ PGĐ Sở, Các đ/c: Khoa (GCS), Đình (QLNS, Quỳnh (HCSN), Ngọc (TH) dự phiên tòa phúc thẩm, tại Đà Nẵng
C    
Go to Top