Do UBND tỉnh ban hành

STT Tiêu đề Ngày bắt đầu Ngày kết thúc Tải về Góp ý
1 Quyết định số 25/2023/QĐ-UBND ngày 26/5/2023 về việc Quy định việc lập dự toán kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách địa phương thực hiện nhiệm vụ phát triển sản xuất giống trong Chương trình phát triển, nghiên cứu, sản xuất giống phục vụ cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021 - 2030 cho cấp huyện, cấp xã áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai 06/06/2023
2 Quyết định số 20/2023/QĐ-UBND ngày 23/4/2023 về việc Quy định thẩm quyền quyết định giao quyền tự chủ tài chính cho các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc trên địa bàn tỉnh Gia Lai 04/05/2023
3 Quyết định số 21/2023/QĐ-UBND ngày 23/4/2023 Ban hành Quy định về mức giá cụ thể đối với dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô trên địa bàn tỉnh Gia Lai 23/04/2023
4 Quyết định số 18/2023/QĐ-UBND ngày 13/4/2023 Ban hành hệ số điều chỉnh giá đất năm 2023 (hệ số K) trên địa bàn tỉnh Gia Lai 14/04/2023
5 Quyết định số 15/2023/QĐ-UBND ngày 09/3/2023 Quy định giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà và tỷ lệ phần trăm (%) chất lượng còn lại của nhà chịu lệ phí trước bạ trên địa bàn tỉnh Gia Lai 09/03/2023
6 Quyết định số 12/2023/QĐ-UBND ngày 03/3/2023 Quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước giao cho cộng đồng tự thực hiện xây dựng công trình theo định mức hỗ trợ (bằng hiện vật hoặc bằng tiền) đối với các dự án đầu tư xây dựng thực hiện theo cơ chế đặc thù thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia; quyết toán phần vốn đầu tư công hỗ trợ đối với các dự án thực hiện theo hình thức sử dụng vốn đầu tư công hỗ trợ bằng vật liệu xây dựng, các hình thức hỗ trợ hiện vật khác trên địa bàn tỉnh Gia Lai 03/03/2023
7 Quyết định số 11/2023/QĐ-UBND ngày 28/02/2023 Ban hành Quy chế cập nhật, khai thác và quản lý Cơ sở dữ liệu về giá trên địa bàn tỉnh Gia Lai 28/02/2023
8 Quyết định số 03/2023/QĐ-UBND ngày 19/01/2023 Bãi bỏ Quyết định số 14/2022/QĐ-UBND ngày 04/3/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai phân cấp thẩm quyền quyết định việc mua sắm hàng hóa, dịch vụ của các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Gia Lai 19/01/2023
9 Quyết định số 27/2022/QĐ-UBND ngày 14/7/2022 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Tài chính tỉnh Gia Lai 14/07/2022
10 Quyết định số 21/2022/QĐ-UBND ngày 04/5/2022 Bổ sung quy định hệ số điều chỉnh giá đất của một số tuyến đường, vị trí, khu vực vào Phụ lục XII của Phụ lục kèm theo Quyết định số 04/2022/QĐ-UBND ngày 27 tháng 01 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2022 trên địa bàn tỉnh Gia Lai 04/05/2022
11 Quyết định số 18/2022/QĐ-UBND ngày 24/4/2022 Quy định một số nội dung về báo cáo quyết toán vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước theo năm ngân sách trên địa bàn tỉnh Gia Lai 24/04/2022
12 Quyết định số 26/2022/QĐ-UBND ngày 24/9/2022 Ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Gia Lai 24/09/2021
13 Quyết định số 09/2021/QĐ-UBND ngày 29/4/2021 Ban hành Quy chế quản lý kinh phí khuyến công địa phương và quy định mức chi cụ thể cho các hoạt động khuyến công địa phương áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai 29/04/2021
14 Quyết định số 06/2021/QĐ-UBND ngày 31/3/2021 Quy định danh mục, thời gian sử dụng, tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình và danh mục tài sản cố định đặc thù thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Gia Lai 31/03/2021
15 Quyết định số 27/2020/QĐ-UBND ngày 03/11/2020 Về việc quy định giá nước sạch sinh hoạt trên địa bàn huyện Ia Pa và huyện Phú Thiện, do Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Gia Lai sản xuất và cung cấp 03/11/2020
16 Quyết định số 21/2020/QĐ-UBND ngày 28/7/2020 Quy định giá nước sạch sinh hoạt đô thị trên địa bàn huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai 28/07/2020
17 Quyết định số 06/2020/QĐ-UBND ngày 14/01/2020 Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng của cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc tỉnh Gia Lai quản lý 14/01/2020
18 Quyết định số 07/2020/QĐ-UBND ngày 14/01/2020 Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung và xe ô tô chuyên dùng của cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Gia Lai 14/01/2020
19 Quyết định số 64/2019/QĐ_UBND ngày 25/12/2019 Quy định tài sản công có giá trị lớn sử dụng vào mục đích kinh doanh, cho thuê tại đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Gia Lai 25/12/2019
20 Quyết định số 62/2019/QĐ-UBND ngày 23/12/2019 Về việc quy định tỷ lệ (mức) khoán chi phí quản lý, xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân trên số tiền thu được từ xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân trên địa bàn tỉnh Gia Lai. 23/12/2019
21 Quyết định số 41/2019/QĐ-UBND ngày 09/12/2019 Về việc quy định thời hạn gửi báo cáo quyết toán ngân sách năm và thời gian xét duyệt, thẩm định quyết toán ngân sách năm áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai 09/12/2019
22 Quyết định số 38/2019/QĐ-UBND ngày 22/11/2019 Về việc phân cấp thẩm quyền quyết định tự chủ tài chính cho đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh gia lai quản lý 22/11/2019
23 Quyết định số 28/2019/QĐ-UBND ngày 19/9/2019 Quy định đối tượng khách trong nước được mời cơm áp dụng cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc tỉnh gia lai 19/09/2019
24 Quyết định số 20/2019/QĐ-UBND ngày 02/8/2019 Quy định phân cấp thẩm quyền quyết định xử lý tài sản trang bị khi kết thúc nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Gia Lai. 02/08/2019
25 Quyết định số 17/2019/QĐ-UBND ngày 20/6/2019 Quy định giá nước sạch sinh hoạt đô thị trên địa bàn huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai 20/06/2019
26 Quyết định số 15/2019/QĐ-UBND ngày 06/5/2019 Quy định giá nước sạch sinh hoạt đô thị trên địa bàn thị xã An Khê và huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai 06/05/2019
27 Quyết định số 09/2019/QĐ-UBND ngày 01/3/2019 Sửa đổi Điều 2 Quyết định số 27/2017/QĐ-UBND ngày 23 tháng 8 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Gia Lai 01/03/2019
28 Quyết định số 08/2019/QĐ-UBND ngày 28/02/2019 Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Gia Lai 28/02/2019
Go to Top