Do HĐND tỉnh ban hành

STT Tiêu đề Ngày bắt đầu Ngày kết thúc Tải về Góp ý
1 Nghị quyết số 52/2023/NQ-HĐND ngày 07/4/2023 Ban hành quy định phân cấp thẩm quyền quyết định trong việc quản lý, sử dụng tài sản công và mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ khác (không thuộc đối tượng là tài sản công) của tỉnh Gia Lai 07/04/2023
2 Nghị quyết số 53/2023/NQ-HĐND ngày 07/4/2023 về việc Bãi bỏ Nghị quyết số 31/2022/NQ-HĐND ngày 08/7/2022 của HĐND tỉnh về quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí đăng ký cư trú áp dụng trên địa bàn tỉnh 07/04/2023
3 Nghị quyết số 23/2022/NQ-HĐND ngày 08/7/2022 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ cấp GCNQSD Đất, phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai phí cung cấp thông tin về giao dịch đảm bảo bằng quyền dử dụng đất tài sản gắn liền với đất, phí đăng ký giao dịch đảm bảo trên địa bàn tỉnh. 08/07/2022
4 Nghị quyết số 24/2022/NQ-HĐND ngày 08/7/2022 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; phí thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường; phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường trên địa bàn tỉnh Gia Lai. 08/07/2022
5 Nghị quyết số 25/2022/NQ-HĐND ngày 08/7/2022 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò đánh giá trữ lượng, khai thác, sử dụng nước dưới đất; phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất; phí thẩm định đề án khai thác, sử dụng nước mặt trên địa bàn tỉnh Gia Lai. 08/07/2022
6 Nghị quyết số 26/2022/NQ-HĐND ngày 08/7/2022 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Gia Lai. 08/07/2022
7 Nghị quyết số 31/2022/NQ-HĐND ngày 08/7/2022 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí đăng ký cư trú áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai 08/07/2022
8 Nghị quyết số 32/2022/NQ-HĐND ngày 08/7/2022 Quy định mức thu, kê khai, nộp lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai. 08/07/2022
9 Nghị quyết số 33/2022/NQ-HĐND ngày 08/7/2022 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí hộ tịch áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai. 08/07/2022
10 Nghị quyết số 34/2022/NQ-HĐND ngày 08/7/2022 Sửa đổi, bổ sung khoản 3, 4 Điều 1 Nghị quyết số 73/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của HĐND tỉnh về việc quy định mức thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng đối với phương tiện ra, vào cửa khẩu trong Khu vực cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh 08/07/2022
11 Nghị quyết số 05/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 Ban hành Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương cho thời kỳ 2022 - 2025 trên địa bàn tỉnh Gia Lai 10/12/2021
12 Nghị quyết số 14/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 Quy định mức chi xây dựng quy chuẩn kỹ thuật địa phương áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai 10/12/2021
13 Nghị quyết số 12/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 Quy định chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao đang tập trung tập huấn, thi đấu của tỉnh Gia Lai 10/12/2021
14 132/2020/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 Về việc sửa đổi một số điều của quy định phân cấp thẩm quyền quyết định trong việc quản lý, sử dụng tài sản công của tỉnh Gia Lai ban hành kèm theo Nghị quyết số 87/2018/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai 20/12/2020
15 Nghị quyết số 130/2020/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 Quy định mức chi và việc sử dụng kinh phí thực hiện công tác thăm dò, khai quật khảo cổ từ nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Gia Lai 10/12/2020
16 Nghị quyết số 124/2020/NQ-HĐND ngày 09/7/2020 Sửa đổi một số quy định của Nghị quyết số 98/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai về việc quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Gia Lai 09/07/2020
17 Nghị quyết số 123/2020/NQ-HĐND ngày 09/7/2020 Ban hành quy định nội dung chi, mức hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông địa phương áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai 09/07/2020
18 Nghị quyết số 119/2019/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 Quy định mức phân bổ kinh phí bảo đảm trật tự an toàn giao thông từ nguồn Trung ương bổ sung có mục tiêu và nội dung chi, mức chi đặc thù phục vụ công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Gia Lai 11/12/2019
19 Nghị quyết số 116/2019/NQ-HĐND ngày 10/9/2019 Quy định mức chi cho hoạt động tổ chức hội thi sáng tạo kỹ thuật và cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng do cấp tỉnh tổ chức 10/09/2019
20 Nghị quyết số 115/2019/NQ-HĐND ngày 10/9/2019 Về việc bãi bỏ một số quy định của Nghị quyết số 51/2016/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí hộ tịch áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai 10/09/2019
21 Nghị quyết số 106/2019/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 Quy định nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Gia Lai 10/07/2019
22 Nghị quyết số 109/2019/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 Quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi ở tuổi 70, 75, 80, 85, 90, 95 tuổi và trên 100 tuổi trên địa bàn tỉnh Gia Lai 10/07/2019
23 Nghị quyết số 110/2019/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 Phân cấp thẩm quyền quản lý tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Gia Lai 10/07/2019
Go to Top