Trang chủ  > Chuyên mục > Báo cáo, thống kê

Báo cáo, thống kê

STT NỘI DUNG TẢI VỀ
1 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 01 năm 2023 và kế hoạch triển khai nhiệm vụ công tác tháng 02 năm 2023
2 Báo cáo Kết quả thực hiện công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023
3 Báo cáo Tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 12 năm 2022 và kế hoạch triển khai nhiệm vụ công tác tháng 01 năm 2023
4 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2022 và kế hoạch triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023
5 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 9 năm 2022 và kế hoạch triển khai nhiệm vụ công tác tháng 10 năm 2022
6 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 01 năm 2022 và kế hoạch triển khai nhiệm vụ công tác tháng 02 năm 2022
7 Báo cáo Tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2021 và kế hoạch triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022
8 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 10 năm 2021 và kế hoạch triển khai nhiệm vụ công tác tháng 11 năm 2021
9 Báo cáo Kết quả thực hiện công tác tháng 02 năm 2023 và kế hoạch triển khai nhiệm vụ công tác tháng 3 năm 2023
10 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 02 năm 2022 và kế hoạch triển khai nhiệm vụ công tác tháng 3 năm 2022
11 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác Quí I năm 2022 và kế hoạch triển khai nhiệm vụ công tác Quí II năm 2022
12 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 4 năm 2022 và kế hoạch triển khai nhiệm vụ công tác tháng 5 năm 2022
13 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 5 năm 2022 và kế hoạch triển khai nhiệm vụ công tác tháng 6 năm 2022
14 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm 2022 và kế hoạch triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022
15 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 7 năm 2022 và kế hoạch triển khai nhiệm vụ công tác tháng 8 năm 2022
16 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 10 năm 2022 và kế hoạch triển khai nhiệm vụ công tác tháng 11 năm 2022
Go to Top