Trang chủ > Chuyên mục > Dự án đầu tư > Đấu thầu - Mua sắm công > V/v Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Lựa chọn đơn vị Tổ chức đấu giá tài sản được xác lập quyề

V/v Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Lựa chọn đơn vị Tổ chức đấu giá tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân là Đá Bazan cục số lượng: 245 m³ và Đá Bazan trụ, số lượng: 08 m³

Go to Top