Trang chủ > Chuyên mục > Dự án đầu tư > Đấu thầu - Mua sắm công > Thông báo mời thầu: Chỉnh lý tài liệu lưu trữ tồn đọng tại Sở Tài chính tỉnh Gia Lai

Thông báo mời thầu: Chỉnh lý tài liệu lưu trữ tồn đọng tại Sở Tài chính tỉnh Gia Lai

11/09/2019

 
Thông tin chung
Số TBMT 20190924930-00 Ngày đăng tải 11/09/2019 15:55
Hình thức thông báo Đăng lần đầu
Loại thông báo Thông báo thực Lĩnh vực thông báo Phi tư vấn
Bên mời thầu Z057915 - Sở Tài chính Gia Lai
Phân loại Hoạt động chi thường xuyên
Tên gói thầu Chỉnh lý tài liệu lưu trữ tồn đọng tại Sở Tài chính tỉnh Gia Lai
Tên dự toán mua sắm Chỉnh lý tài liệu lưu trữ tồn đọng tại Sở Tài chính tỉnh Gia Lai năm 2019
Nguồn vốn Ngân sách tỉnh cấp từ nguồn sự nghiệp kinh tế năm 2019
Phương thức Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 90
Nội dung chính gói thầu Chỉnh lý tài liệu lưu trữ tồn đọng tại Sở Tài chính tỉnh Gia Lai. (Đảm bảo các yêu cầu theo văn bản số 283/VTLTNN-NVTW ngày 19/5/2004 về ban hành bản hướng dẫn chỉnh lý tài liệu hành chính; Quyết định số 128/QĐ-VTLTNN ngày 01/6/2010 của Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước về việc ban hành quy trình “Chỉnh lý tài liệu giấy” theo TCVN-ISO 9001:2000; Thông tư số 09/2011/TT-BNV ngày 03/6/2011 của Bộ Nội vụ về việc quy định về thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu hình thành phổ biến trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức; Thông tư số 158/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính quy định về thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu hình thành phổ biến trong hoạt động của ngành Tài chính).
Loại hợp đồng Trọn gói
Hình thức đấu thầu Chào hàng cạnh tranh Chọn nhà thầu trong nước
 
 
Hình thức nhận HSDT Đấu thầu không qua mạng  
Thời gian bán HSMT từ ngày 16/09/2019 16:30 Đến ngày 23/09/2019 16:30
Địa điểm Văn phòng Sở Tài chính tỉnh Gia Lai. - Địa chỉ: số 03 Trần Hưng Đạo, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. - Điện thoại: (0269) 3 824 348, Fax: (0269) 3 876 748.
Giá bán 1,000,000 VND            
Thời điểm mở thầu 23/09/2019 16:45
Hình thức đảm bảo Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng sec hoặc tiền mặt
Số tiền đảm bảo 15.000.000 VND
Số tiền bằng chữ Mười năm triệu đồng chẵn
               
 
 

Go to Top