Trang chủ > Chuyên mục > Dự án đầu tư > Đấu thầu - Mua sắm công > Thông báo Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản được xác lập quyền

Thông báo Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân là gỗ Sao xanh, thuộc nhóm II là sản phẩm thuộc rừng tự nhiên bị vùi lấp không xác định được chủ sở hữu, khối lượng: 7,278 m³

28/06/2021

Thông báo Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Lựa chọn Tổ chức đấu giá  tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân là gỗ Sao xanh, thuộc nhóm II  là sản phẩm thuộc rừng tự nhiên bị vùi lấp không xác định được chủ sở hữu,  khối lượng: 7,278 m³
Toàn văn Thông báo số 257/TB-STC ngày 28/6/2021 của Sở Tài chính: pdf.gif
Go to Top