Trang chủ > Chuyên mục > Dự án đầu tư > Đấu thầu - Mua sắm công > THÔNG BÁO (LẦN 2) Về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản là Đá Bazan cục, số lượng: 245m³

THÔNG BÁO (LẦN 2) Về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản là Đá Bazan cục, số lượng: 245m³ và Đá Bazan trụ, số lượng: 08m³ tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân

Go to Top