Trang chủ > Chuyên mục > Dự án đầu tư > Dự án đã triển khai > DỰ ÁN: XÂY DỰNG HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP TỈNH GIA LAI

DỰ ÁN: XÂY DỰNG HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP TỈNH GIA LAI

13/06/2019

1. Tên dự án:  Xây dựng hệ thống thông tin đơn vị hành chính sự nghiệp tỉnh Gia Lai
2. Tổng dự toán của dự án:  6.493.151.895 đồng.
3. Chủ đầu tư: Sở Tài chính tỉnh Gia Lai.
4. Nguồn vốn: Nguồn sự nghiệp kinh tế.
5. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2018-2020.
6. Địa điểm thực hiện nhiệm vụ: Các đơn vị hành chính sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
7. Quy mô nhiệm vụ: 
- Đầu tư hạ tầng CNTT để phục vụ việc triển khai hệ thống phần mềm, đảm bảo năng lực phục vụ và hiệu quả;
- Xây dựng phần mềm hệ thống thông tin tài chính đơn vị hành chính sự nghiệp tỉnh Gia Lai;
- Cài đặt hệ thống và hướng dẫn đào tạo sử dụng cho người sử dụng là cán bộ quản lý ngân sách của các đơn vị dự toán trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
8. Hình thức quản lý: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý thực hiện nhiệm vụ.
9. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Theo Quyết định 49/QĐ-STC ngày 21/5/2019 của Giám đốc Sở Tài chính
STT Tên gói thầu Giá gói thầu (đồng) Nguồn vốn Hình thức lựa chọn nhà thầu Phương thức lựa chọn nhà thầu Thời gian bặt đầu lựa chọn nhà thầu Loại hợp đồng Thời gian thực hiện hợp đồng
1 Cung cấp thiết bị, xây dựng và chuyển giao phần mềm hệ thống thông tin tài chính đơn vị hành chính sự nghiệp tỉnh Gia Lai 5.103.446.000 Nguồn sự nghiệp kinh tế Đấu thầu rộng rãi Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý 2/2019 Hợp đồng trọn gói 150 ngày
2 Kiểm thử phần mềm hệ thống thông tin tài chính đơn vị hành chính sự nghiệp tỉnh Gia Lai 217.731.000 Chỉ định thầu   Quý 3-4/2019 Hợp đồng trọn gói 30 ngày
3 Giám sát thi công gói thầu Cung cấp thiết bị, xây dựng và chuyển giao phần mềm hệ thống thông tin tài chính đơn vị hành chính sự nghiệp tỉnh Gia Lai 115.743.000 Chỉ định thầu   Quý 2/2019 Hợp đồng trọn gói Theo thời gian thực hiện mục (1)
  Cộng 5.436.920.000          
Bằng chữ: Năm tỷ, bốn trăm ba mươi sáu triệu, chín trăm hai mươi ngàn đồng.
10. Thông báo mời thầu số 20190631696 đăng ngày 13/6/2019 trên Hệ thống Mạng đấu thầu quốc gia.
11. Ban Quản lý dự án: theo Quyết định số 72/QĐ-STC ngày 22/5/2018 của Giám đốc Sở Tài chính V/v thành lập Ban Quản lý dự án xây dựng phần mềm hệ thống thông tin tài chính đơn vị hành chính sự nghiệp tỉnh Gia Lai:
1. Ông Nguyễn Hữu Thảo – Chánh Văn phòng Sở Tài chính – Trưởng Ban;
2. Ông Nguyễn Quốc Sơn – Trưởng Phòng Tài chính Hành chính sự nghiệp Sở Tài chính – thành viên;
3. Ông Lê Bá Chiêu – Phó Trưởng Phòng Tài chính Hành chính sự nghiệp Sở Tài chính – thành viên;
4. Ông Nguyễn Minh Khoa – Phó Phụ trách Phòng Quản lý Giá và Công sản Sở Tài chính – thành viên;
5. Ông Nguyễn Trọng Tiến – Phó Trưởng Phòng Tài chính Đầu tư Sở Tài chính – thành viên;
6. Ông Trương Thanh Tùng – Phó Phụ trách Phòng Tin học Thống kê Sở Tài chính – thành viên;
7. Ông Sử Minh Hiếu – Chuyên viên Phòng Tin học Thống kê Sở Tài chính – thành viên;
8. Ông Dương Thanh Trung – Chuyên viên Phòng Tài chính Hành chính sự nghiệp Sở Tài chính – thành viên;
9. Bà Hà Thị Bích Ngọc – Kế toán Sở Tài chính – thành viên, kế toán dự án;
10. Bà Trần Thị Huệ - Trưởng Phòng Kế hoạch Tài chính Sở Thông tin và Truyền thông – thành viên;
11. Ông Phan Đình Hiếu – Phó Phụ trách Phòng Công nghệ thông tin Sở Thông tin và Truyền thông – thành viên;
12. Bà Nguyễn Thị Như Hiền – Phó Trưởng Phòng Kế hoạch Tài chính Sở Thông tin và Truyền thông – thành viên;
13. Bà Nguyễn Nam Phương – Chuyên viên Phòng Công nghệ thông tin Sở Thông tin và Truyền thông – thành viên.Go to Top