Trang chủ > Chuyên mục > Chuyển đổi số > Quyết định ban hành kế hoạch hành động của Bộ Tài chính thực hiện Chương trình chuyển đổi số quốc gi

Quyết định ban hành kế hoạch hành động của Bộ Tài chính thực hiện Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

13/10/2022
Quyết định số 1874/QĐ-BTC ngày 27/11/2020 của Bộ Tài chính ban hành kế hoạch hành động của Bộ Tài chính thực hiện Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 pdf.gif
Go to Top