Trang chủ  > Chuyên mục > Cải cách hành chính > Bộ thủ tục hành chính công
Tổng cộng có: 43 thủ tục
 |<  <  1 - 2 - 3  >  >| 
Tên Thẩm quyền giải quyết Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
Quyết định thu hồi tài sản công trong trường hợp thu hồi tài sản công theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ và e khoản 1 Điều 41 của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công. Sở Tài chính a) Bộ Tài chính, Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương. Thẩm quyền quyết định: Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương; b) Cơ quan có thẩm quyền, cơ quan của người được Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh phân cấp thẩm quyền quyết định thu hồi tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị. Thẩm quyền quyết định: Cơ quan, người được phân cấp thẩm quyền. Quản lý công sản
Quyết định thu hồi tài sản công trong trường hợp cơ quan nhà nước được giao quản lý, sử dụng tài sản công tự nguyện trả lại tài sản cho Nhà nước Sở Tài chính a) Bộ Tài chính, Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương. Thẩm quyền quyết định: Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương; b) Cơ quan có thẩm quyền, cơ quan của người được Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh phân cấp thẩm quyền quyết định thu hồi tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị. Thẩm quyền quyết định: Cơ quan, người được phân cấp thẩm quyền. Quản lý công sản
Quyết định chuyển đổi công năng sử dụng tài sản công trong trường hợp không thay đổi đối tượng quản lý, sử dụng tài sản công Sở Tài chính a) Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương, Văn phòng Hội đồng nhân dân cấp tỉnh. Cơ quan, người có thẩm quyền quyết định: Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh; b) Cơ quan có thẩm quyền, cơ quan của người được Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh phân cấp thẩm quyền quyết định giao, đầu tư xây dựng, mua sắm tài sản công. Thẩm quyền quyết định: Cơ quan, người được phân cấp thẩm quyền. Quản lý công sản
Quyết định thuê tài sản phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị Sở Tài chính a) Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương, Văn phòng Hội đồng nhân dân cấp tỉnh. Thẩm quyền quyết định: Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh; b) Cơ quan có thẩm quyền, cơ quan của người được Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh phân cấp thẩm quyền quyết định thuê tài sản công phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị. Thẩm quyền quyết định: Cơ quan, người được phân cấp thẩm quyền. Quản lý công sản
Quyết định mua sắm tài sản công phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị trong trường hợp không phải lập thành dự án đầu tư Sở Tài chính a) Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương, Văn phòng Hội đồng nhân dân cấp tỉnh. Thẩm quyền quyết định: Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh; b) Cơ quan có thẩm quyền, cơ quan của người được Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh phân cấp thẩm quyền quyết định mua sắm tài sản công phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị. Thẩm quyền quyết định: Cơ quan, người được phân cấp thẩm quyền. Quản lý công sản
Thủ tục yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại Sở Tài chính Cơ quan giải quyết bồi thường là cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại trong hoạt động quản lý hành chính, tố tụng, thi hành án quy định từ Điều 33 đến Điều 39 của Luật TNBTCNN năm 2017 ở cấp tỉnh. Bồi thường nhà nước
Thủ tục phục hồi danh dự Sở Tài chính Cơ quan giải quyết bồi thường là cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại trong hoạt động quản lý hành chính, tố tụng, thi hành án quy định từ Điều 33 đến Điều 39 của Luật TNBTCNN năm 2017 ở cấp tỉnh. Bồi thường nhà nước
Thủ tục hoàn trả hoặc khấu trừ tiền sử dụng đất đã nộp hoặc tiền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã trả vào nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội Sở Tài chính a) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài chính.b) Cơ quan phối hợp: Cục thuế, Kho bạc nhà nước địa phương.c) Cơ quan quyết định: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Quản lý tài sản công
Cấp phát kinh phí đối với các tổ chức, đơn vị trực thuộc địa phương có sử dụng lao động là người đồng bào dân tộc thiểu số Bộ Tài chính Sở Tài chính Quản lý tài chính doanh nghiệp
Quyết định giá thuộc thẩm quyền của cấp tỉnh UBND tỉnh/Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai. - Cơ quan/thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh/Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai. - Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Tài chính tỉnh Gia Lai. Quản lý giá
Thủ tục tiếp công dân tại cấp tỉnh Sở Tài chính - Cơ quan, người có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở, thủ trưởng ban, ngành tỉnh. - Cơ quan trực tiếp thực hiện: Ban tiếp công dân tỉnh, bộ phận tiếp công dân của các Sở, ban, ngành tỉnh. Tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo
Giải quyết tố cáo tại cấp tỉnh Sở Tài chính - Cơ quan, người có thẩm quyền quyết định (Điều 13 Luật Tố cáo): + Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; + Thủ trưởng các Sở, ban, ngành tỉnh - Cơ quan trực tiếp thực hiện (Điều 22, Luật Tố cáo): + Thanh tra tỉnh, các cơ quan chuyên môn khác thuộc UBND tỉnh; + Các phòng, bộ phận chức năng thuộc Sở, ban, ngành tỉnh.  Giải quyết khiếu nại, tố cáo
Giải quyết khiếu nại lần hai tại cấp tỉnh Sở Tài chính - Cơ quan, người có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành tỉnh. - Cơ quan trực tiếp thực hiện: Cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, phòng, bộ phận chức năng thuộc sở, ban, ngành tỉnh. Giải quyết khiếu nại, tố cáo
Giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp tỉnh Sở Tài chính * Cơ quan, người có thẩm quyền quyết định: - Chủ tịch UBND tỉnh. - Thủ trưởng các Sở, ban, ngành tỉnh; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở, ban, ngành tỉnh. * Cơ quan trực tiếp thực hiện: - Thanh tra tỉnh, cơ quan chuyên môn khác thuộc UBND tỉnh; - Phòng, ban chức năng thuộc Sở, ban, ngành tỉnh; bộ phận chức năng thuộc đơn vị trực thuộc Sở, ban, ngành tỉnh. Giải quyết khiếu nại, tố cáo
Xử lý đơn tại cấp tỉnh Sở Tài chính - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch UBND tỉnh; Giám đốc Sở, thủ trưởng ban, ngành tỉnh. - Cơ quan trực tiếp thực hiện: Ban tiếp công dân tỉnh, bộ phận xử lý đơn thư thuộc các Sở, ban, ngành tỉnh. Giải quyết khiếu nại, tố cáo
Thủ tục mua sắm, điều chuyển, bán, thanh lý tài sản nhà nước thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai + Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh + Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài chính Quản lý tài sản công
Thủ tục đăng ký giá Sở Tài chính - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tài chính - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài chính Quản lý giá
Thủ tục cấp mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách dùng cho các đơn vị dự toán. Sở Tài chính - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Tài chính- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài chính tỉnh Gia Lai. Tài chính - ngân sách
Thủ tục cấp mã số đầu tư xây dựng cơ bản Sở Tài chính a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tài chính. b)  Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài chính Tài chính - ngân sách
Thủ tục thẩm định phương án giá Sở Tài chính - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tài chính - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài chính Quản lý giá
 |<  <  1 - 2 - 3  >  >| 
Go to Top