Tổng cộng có: 25 thủ tục
 |<  <  1 - 2 >  >|
Tên Thẩm quyền giải quyết Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
Quyết định mua sắm tài sản công phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị trong trường hợp không phải lập thành dự án đầu tư Sở Tài chính a) Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương, Văn phòng Hội đồng nhân dân cấp tỉnh. Thẩm quyền quyết định: Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh; b) Cơ quan có thẩm quyền, cơ quan của người được Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh phân cấp thẩm quyền quyết định mua sắm tài sản công phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị. Thẩm quyền quyết định: Cơ quan, người được phân cấp thẩm quyền. Quản lý công sản
Thủ tục hoàn trả hoặc khấu trừ tiền sử dụng đất đã nộp hoặc tiền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã trả vào nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội Sở Tài chính a) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài chính.b) Cơ quan phối hợp: Cục thuế, Kho bạc nhà nước địa phương.c) Cơ quan quyết định: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Quản lý tài sản công
Thủ tục mua sắm, điều chuyển, bán, thanh lý tài sản nhà nước thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai + Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh + Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài chính Quản lý tài sản công
Thủ tục xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của các tổ chức Sở Tài chính a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tài chính b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài chính Quản lý tài sản công
Thủ tục thu hồi tài sản nhà nước tại các cơ quan, đơn vị Sở Tài chính a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài chính Quản lý tài sản công
 |<  <  1 - 2 >  >|
Go to Top