Giải quyết tố cáo tại cấp tỉnh

Thẩm quyền giải quyết
Sở Tài chính
Lĩnh vực
Giải quyết khiếu nại, tố cáo
Cách thức thực hiện
Trực tiếp hoặc nhận đơn qua đường bưu điện.
Trình tự thực hiện
a) Bước 1: Tiếp nhận, xử lý tố cáo
*Tiếp nhận:
- Đối với tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND cấp huyện; người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và cán bộ, công chức do Chủ tịch UBND tỉnh bổ nhiệm, quản lý trực tiếp: Người tố cáo gửi đơn và các tài liệu liên quan (nếu có) đến Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp hoặc qua đường bưu điện cho Ban Tiếp công dân tỉnh, số 27 Nguyễn Văn Cừ, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.
Thời gian gửi trực tiếp: từ thứ hai đến thứ sáu và sáng thứ 7 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ theo quy định), sáng từ 07 giờ đến 11 giờ, chiều từ 13 giờ đến 17 giờ. Riêng sáng thứ 7 hàng tuần từ 8 giờ đến 11 giờ.
- Đối với tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức, Viên chức do Thủ trưởng Sở, ban, ngành tỉnh quản lý trực tiếp: Người tố cáo gửi đơn và các tài liệu liên quan (nếu có) đến Thủ trưởng các sở, ban, ngành qua đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp cho Bộ phận tiếp công dân thuộc Sở, ban, ngành.
Thời gian gửi trực tiếp: từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ các ngày nghỉ theo quy định), sáng từ 07 giờ đến 11 giờ, chiều từ 13 giờ đến 17 giờ.
*Xử lý:
- Nếu tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết thì trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được đơn tố cáo, người có thẩm quyền phải kiểm tra, xác minh họ, tên, địa chỉ của người tố cáo và quyết định việc thụ lý hoặc không thụ lý giải quyết tố cáo, đồng thời thông báo cho người tố cáo biết lý do việc không thụ lý, nếu có yêu cầu; trường hợp phải kiểm tra, xác minh tại nhiều địa điểm thì thời hạn kiểm tra, xác minh có thể dài hơn nhưng không quá 15 ngày;
- Nếu tố cáo không thuộc thẩm quyền giải quyết thì trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn tố cáo, người có thẩm quyền phải chuyển đơn tố cáo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết và thông báo cho người tố cáo, nếu có yêu cầu. Trường hợp người tố cáo đến tố cáo trực tiếp thì người tiếp nhận tố cáo hướng dẫn người tố cáo đến tố cáo với cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết.
b) Bước 2: Thụ lý, xác minh nội dung tố cáo
- Chủ tịch UBND tỉnh, thủ trưởng Sở, ban, ngành tỉnh (sau đây gọi chung là người có thẩm quyền giải quyết tố cáo) ban hành quyết định thụ lý giải quyết tố cáo; giao cơ quan chuyên môn, bộ phận chức năng tiến hành xác minh nội dung tố cáo.
- Việc xác minh nội dung tố cáo được thực hiện theo quy định tại Điều 22 Luật Tố cáo, Mục 2 chương II của Thông tư số 06/2013/TT-TTCP ngày 30/9/2013 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết tố cáo. Cơ quan, bộ phận được giao xác minh nội dung tố cáo có trách nhiệm báo cáo kết quả xác minh cho người có thẩm quyền giải quyết tố cáo.
c) Bước 3: Kết luận nội dung tố cáo
- Trên cơ sở báo cáo kết quả xác minh nội dung tố cáo, các thông tin, tài liệu, chứng cứ có liên quan và đối chiếu với các quy định của pháp luật, người có thẩm quyền giải quyết tố cáo ban hành Kết luận nội dung tố cáo theo quy định tại Điều 24 Luật Tố cáo.
- Kết luận nội dung tố cáo phải được gửi cho cơ quan thanh tra cùng cấp, cơ quan cấp trên trực tiếp và cho người bị tố cáo, người tố cáo (nêu người tố cáo yêu cầu).
d) Bước 4: Xử lý tố cáo
Sau khi có Kết luận nội dung tố cáo, việc xử lý tố cáo được thực hiện theo quy định tại Điều 24 Thông tư số 06/2013/TT-TTCP ngày 30/9/2013.
đ) Bước 5: Công khai Kết luận nội dung tố cáo, quyết định xử lý tố cáo
Kết luận nội dung tố cáo và quyết định xử lý tố cáo phải được công khai theo quy định Điều 30 Luật Tố cáo, Điều 11 Nghị định số 76/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tố cáo và Điều 25 Thông tư số 06/2013/TT-TTCP.
Thành phần hồ sơ
- Thành phần hồ sơ:
+ Đơn có các nội dung theo quy định tại Khoản 2 Điều 19 Luật Tố cáo 2011 và đảm bảo theo quy định tại Khoản 1 Điều 4 Thông tư số 07/2014/TT-TTCP ngày 31 tháng 10 năm 2014 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh; hoặc Biên bản ghi nội dung tố cáo trực tiếp (Khoản 1 Điều 7 Thông tư số 06/2013/TT-TTCP).
+ Các thông tin, tài liệu, bằng chứng có liên quan.
- Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.
Thời hạn giải quyết
- Trường hợp bình thường: 60 ngày, phức tạp: 90 ngày kể từ ngày thụ lý.
- Trường hợp cần thiết có thể gia hạn giải quyết một lần nhưng không quá 30 ngày; đối với vụ việc phức tạp thì không quá 60 ngày.
Lệ phí
Không
Kết quả thực hiện
Kết luận nội dung tố cáo, quyết định xử lý hành vi vi phạm bị tố cáo, Thông báo kết quả giải quyết tố cáo.
Cơ quan thực hiện
- Cơ quan, người có thẩm quyền quyết định (Điều 13 Luật Tố cáo):
+ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh;
+ Thủ trưởng các Sở, ban, ngành tỉnh
- Cơ quan trực tiếp thực hiện (Điều 22, Luật Tố cáo):
+ Thanh tra tỉnh, các cơ quan chuyên môn khác thuộc UBND tỉnh;
+ Các phòng, bộ phận chức năng thuộc Sở, ban, ngành tỉnh. 
Đối tượng thực hiện
Cá nhân
Yêu cầu hoặc điều kiện
Tố cáo thuộc một trong các trường hợp Sau đây không được thụ lý giải quyết (Điều 20 Luật Tố cáo):
- Tố cáo về vụ việc đã được người đó giải quyết mà người tố cáo không cung cấp thông tin, tình tiết mới;
- Tố cáo về vụ việc mà nội dung và những thông tin người tố cáo cung cấp không có cơ sở để xác định người vi phạm, hành vi vi phạm pháp luật;
- Tố cáo về vụ việc mà người có thẩm quyền giải quyết tố cáo không đủ điều kiện để kiểm tra, xác minh hành vi vi phạm pháp luật, người vi phạm.
Căn cứ pháp lý
Luật Tố cáo năm 2011; Nghị định số 76/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Tố cáo; Thông tư số 06/2013/TT-TTCP ngày 30/9/2013 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết tố cáo.
* Mẫu đơn, mẫu tờ khai:
Go to Top