Tổng cộng có: 4 thủ tục
Tên Thẩm quyền giải quyết Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
Giải quyết tố cáo tại cấp tỉnh Sở Tài chính - Cơ quan, người có thẩm quyền quyết định (Điều 13 Luật Tố cáo): + Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; + Thủ trưởng các Sở, ban, ngành tỉnh - Cơ quan trực tiếp thực hiện (Điều 22, Luật Tố cáo): + Thanh tra tỉnh, các cơ quan chuyên môn khác thuộc UBND tỉnh; + Các phòng, bộ phận chức năng thuộc Sở, ban, ngành tỉnh.  Giải quyết khiếu nại, tố cáo
Giải quyết khiếu nại lần hai tại cấp tỉnh Sở Tài chính - Cơ quan, người có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành tỉnh. - Cơ quan trực tiếp thực hiện: Cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, phòng, bộ phận chức năng thuộc sở, ban, ngành tỉnh. Giải quyết khiếu nại, tố cáo
Giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp tỉnh Sở Tài chính * Cơ quan, người có thẩm quyền quyết định: - Chủ tịch UBND tỉnh. - Thủ trưởng các Sở, ban, ngành tỉnh; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở, ban, ngành tỉnh. * Cơ quan trực tiếp thực hiện: - Thanh tra tỉnh, cơ quan chuyên môn khác thuộc UBND tỉnh; - Phòng, ban chức năng thuộc Sở, ban, ngành tỉnh; bộ phận chức năng thuộc đơn vị trực thuộc Sở, ban, ngành tỉnh. Giải quyết khiếu nại, tố cáo
Xử lý đơn tại cấp tỉnh Sở Tài chính - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch UBND tỉnh; Giám đốc Sở, thủ trưởng ban, ngành tỉnh. - Cơ quan trực tiếp thực hiện: Ban tiếp công dân tỉnh, bộ phận xử lý đơn thư thuộc các Sở, ban, ngành tỉnh. Giải quyết khiếu nại, tố cáo
Go to Top