Tổng cộng có: 1 thủ tục
Tên Thẩm quyền giải quyết Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
Cấp phát kinh phí đối với các tổ chức, đơn vị trực thuộc địa phương có sử dụng lao động là người đồng bào dân tộc thiểu số Bộ Tài chính Sở Tài chính Quản lý tài chính doanh nghiệp
Go to Top