Thủ tục phục hồi danh dự

Thẩm quyền giải quyết
Sở Tài chính
Lĩnh vực
Bồi thường nhà nước
Cách thức thực hiện
Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước
Trình tự thực hiện
Thành phần hồ sơ
Thời hạn giải quyết
Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được thông báo, người bị thiệt hại có ý kiến bằng văn bản về việc đồng ý với nội dung thông báo hoặc không đồng ý với nội dung thông báo (có ý kiến đề nghị cụ thể về nội dung không đồng ý) hoặc đề nghị chưa thực hiện phục hồi danh dự và gửi cho cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại.

Lệ phí
Không
Kết quả thực hiện
Cơ quan thực hiện
Cơ quan giải quyết bồi thường là cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại trong hoạt động quản lý hành chính, tố tụng, thi hành án quy định từ Điều 33 đến Điều 39 của Luật TNBTCNN năm 2017 ở cấp tỉnh.

Đối tượng thực hiện
Yêu cầu hoặc điều kiện
Căn cứ pháp lý
- Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017;
- Nghị định số 68/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.

* Mẫu đơn, mẫu tờ khai:
Go to Top