Trang chủ > Tin tức - Sự kiện > Thông tin thị trường > Quy định quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Quy định quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Gia Lai

14/10/2015
Ngày 29/9/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 28/2015/QĐ-UBND Về việc ban hành quy định quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh.
Theo đó, Quyết định số 28/2015/QĐ-UBND sẽ thay thế cho Quyết định số 38/2011/QĐ-UBND ngày 26/12/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vê việc ban hành Quy định về phân cấp quản lý giá trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Các quy định khác về phân cấp quản lý giá không quy định tại Quyết định số 28/2015/QĐ-UBND thì thực hiện theo quy định hiện hành của nhà nước.
Nội dung Quyết định số 28/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai.
Go to Top