Trang chủ > Tin tức - Sự kiện > Hoạt động cơ quan > Chương trình hành động triển khai thực hiện Quyết định số 67/QĐ-UB ngày 20/02/2012 của UBND tỉnh

Chương trình hành động triển khai thực hiện Quyết định số 67/QĐ-UB ngày 20/02/2012 của UBND tỉnh

04/03/2012
Chương trình hành động triển khai thực hiện Quyết định số 67/QĐ-UB ngày 20/02/2012 của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2012 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2012 
Năm 2012, Chính phủ chủ trương tiếp tục thực hiện mục tiêu kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội. Căn cứ Quyết định số 67/QĐ-UB ngày 20/02/2012 của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03/01/2012 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2012, Sở Tài chính tỉnh Gia Lai xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết với các nội dung chủ yếu sau:
I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU:
1.     Mục tiêu:
Nhằm triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trên lĩnh vực Tài chính – Ngân sách góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2012 theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, Nghị quyết số 04/NQ-TƯ của Tỉnh ủy ngày 31/10/2011, Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 09/12/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh và Chương trình hành động triển khai thực hiện Quyết định số 67/QĐ-UB ngày 20/02/2012 của UBND tỉnh.
2.     Yêu cầu:
- Tổ chức quán triệt cho toàn thể cán bộ, công chức Sở Tài chính tổ chức thực hiện kịp thời, có hiệu quả các cơ chế, chính sách, các nhóm giải pháp của Chính phủ, của Bộ Tài chính, của tỉnh về kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, an ninh chính trị trên địa bàn tỉnh.
- Thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2012 của Sở Tài chính trên lĩnh vực Tài chính – Ngân sách, cụ thể như sau:
+ Cùng các ngành liên quan phấn đấu thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2012 đạt 3.600 – 3.700 tỷ đồng.
+ Tham mưu cho UBND tỉnh điều hành ngân sách trong phạm vi dự toán, không bổ sung ngân sách ngoài dự toán, trừ các trường hợp cấp bách theo quy định, thực hiện chuyển nguồn theo đúng quy định.
+ Tiếp tục hướng dẫn các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện Nghị quyết 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 của Chính phủ.
+ Tham mưu cho UBND tỉnh giao quyền tự chủ tự chịu trách nhiệm về tài chính cho tất cả các đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định 43/2006/NĐ-CP ngày 24/05/2006 của Chính phủ.
+ Tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Chương trình kiên cố hóa kênh mương và giao thông nông thôn.
+ Thực hiện nghiêm kỷ luật tài chính, ngân sách, tăng cường giám sát, kiểm tra, thanh tra việc sử dụng ngân sách và các khoản chi được quản lý qua ngân sách nhà nước, kiểm tra các khoản chi tạm ứng của địa phương; Kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng các nguồn vốn, bảo đảm đúng quy định, đúng mục đích, hiệu quả; kiểm tra, giám sát việc điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư của các công trình, dự án; kiểm tra, đôn đốc việc nghiệm thu, quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành.
+ Kiểm tra, giám sát, tuyên truyền, vận động, nâng cao ý thức thực hiện Chương trình hành động về thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí, tăng cường công khai, minh bạch trong từng cơ quan, đơn vị.
 + Xây dựng và thực hiện kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất; giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất sạch cho các dự án. Trình UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch ứng vốn để giải phóng mặt bằng, tạo lập quỹ đất, trích 30% tiền sử dụng đất của các địa phương vào quỹ đất tỉnh kịp thời đúng quy định.
+ Tăng cường công tác phân tích, dự báo, theo dõi giá cả thị trường, áp dụng các biện pháp đảm bảo cung – cầu hàng hóa và bình ổn thị trường nhất là những mặt hàng thiết yếu cho sản xuất và đời sống, không để xảy ra thiếu hàng, sốt giá. Tiếp tục áp dụng các biện pháp kiểm soát để bảo đảm giá thuốc chữa bệnh, giá sữa ở mức hợp lý.
+ Tăng cường kiểm soát hoạt động kinh doanh xổ số kiến thiết, đảm bảo cho hoạt động kinh doanh xổ số lành mạnh.
+ Chủ động làm việc với Bộ Tài chính bổ sung vốn điều lệ cho các doanh nghiệp; tăng cường kiểm tra tài chính doanh nghiệp và đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp vốn sở hữu nhà nước, không để xảy ra tình trạng mất vốn nhà nước.
+ Tập trung xử lý dứt điểm các tồn tại, vướng mắc để thực hiện việc giải thể, phá sản doanh nghiệp sở hữu Nhà nước.
+ Thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ cải cách hành chính; tiếp tục rà soát, sửa đổi các quy định, thủ tục hành chính, tập trung nguồn lực, bảo đảm thực hiện hiệu quả việc đơn giản hóa thủ tục hành chính.
 
II. NỘI DUNG VÀ BIỆN PHÁP TRIỂN KHAI CỤ THỂ:
1. Công tác Quản lý Ngân sách:
- Phối hợp với Cục thuế tỉnh, các sở, ngành, đơn vị, UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng chỉ tiêu thu NSNN năm 2012 phấn đấu đạt trên 3.700 tỷ đồng, so với kế hoạch của HĐND giao là 3.400 tỷ đồng. Triển khai thực hiện ngay từ đầu năm công tác thu NSNN; phối hợp với Cục thuế rà soát tiến độ từng nguồn thu hàng tháng gắn với tăng cường kiểm tra, giám sát trong quản lý thu thuế, chống thất thu thuế; xử lý các khoản nợ đọng thuế có khả năng thu hồi; có các biện pháp cưỡng chế nợ thuế để thu hồi nợ đọng và hạn chế phát sinh số nợ thuế mới; đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời theo quy định của pháp luật; báo cáo đề xuất UBND tỉnh giải quyết kịp thời các vấn đề vướng mắt.
- Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 của Chính phủ; trong đó chú ý tạm dừng mua sắm xe ô tô, trang thiết bị văn phòng, sửa chữa trụ sở cơ quan, thực hiện tiết kiệm tối đa các khoản chi Hội nghị, tiếp khách, xăng, dầu, điện, nước...không bổ sung kinh phí ngoài dự toán, trừ trường hợp phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh; cấp phát đầy đủ chế độ, chính sách của Nhà nước cho các đối tượng.
- Nâng cao hiệu quả dụng ngân sách Nhà nước, lồng ghép các nguồn kinh phí, bố trí và sử dụng ngân sách tập trung, chống dàn trải, thất thoát, lãng phí. Ưu tiên bố trí nguồn lực để thực hiện tốt Chương trình nông thôn mới.
- Thực hiện tốt chính sách cải cách tiền lương. Đôn đốc, hướng dẫn việc thực hiện chuyển nguồn từ năm 2011 sang năm 2012 theo đúng quy định. Tham mưu UBND tỉnh và hướng dẫn các đơn vị đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn để thực hiện việc chuyển nguồn từ năm 2012 sang năm 2013 theo đúng quy định của Nghị quyết Quốc hội.
- Thực hiện tốt công tác thẩm tra và tổng hợp quyết toán NSNN theo đúng quy định. Đôn đốc thu hồi các khoản tạm ứng ngân sách tỉnh. Phối hợp xử lý các trường hợp các đơn vị chưa thực hiện tốt các kiến nghị xử lý của kiểm toán và thanh tra Bộ Tài chính.
- Hướng dẫn triển khai thực hiện Thông tư 177/2011/TT-BTC ngày 06/12/2011 của Bộ Tài chính về tổ chức thực hiện dự toán NSNN năm 2012.
- Đôn đốc các huyện, thị xã, thành phố xây dựng và thực hiện kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất; giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất sạch cho các dự án và trích nộp vào Quỹ phát triển đất theo đúng quy định.
- Thực hiện tốt công tác chuẩn bị và triển khai dự án TABMIS, dự án tin học hóa ngành tài chính.
2. Công tác Quản lý – Tài chính Hành chính sự nghiệp:
- Thực hiện thông báo dự toán năm 2012 và quyết toán năm 2011 với các đơn vị dự toán kịp thời, đúng quy định Luật ngân sách và dự toán UBND tỉnh giao.
- Tổng hợp báo cáo tỉnh hình thực hiện Nghị định số 130/2005/NĐ-CP và Nghị định số 43/2006/NĐ-CP của Chính phủ trong năm 2011 gửi Bộ Tài chính và UBND tỉnh (hiện có 41/41 đơn vị hành chính và 65/96 đơn vị sự nghiệp đã giao quyền tự chủ). Tiếp tục triển khai cho các đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện tự chủ tài chính theo Nghị định 43/2006/NĐ-CP lập phương án tự chủ để Sở Tài chính rà soát trình UBND tỉnh cho thực hiện tự chủ chậm nhất trong tháng 6 năm 2012.
- Đôn đốc các đơn vị dự toán nộp quyết toán năm 2011 xong trước 05/04/2012 để triển khai duyệt quyết toán hoàn thành trước 01/10/2012 báo cáo UBND tỉnh; Bộ Tài chính.
- Phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội thẩm định quyết toán Bảo hiểm Y tế năm 2011 qua đó, đề xuất kiến nghị thực hiện chính sách Bảo hiểm y tế ở địa phương nhằm khắc phục các tồn tại, vướng mắc.
- Triển khai xây dựng dự toán năm 2013 đảm bảo không để thiếu sót nhiệm vụ chi.
- Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết  11/NQ-CP ngày 24/02/2011 của Chính phủ, nắm tình hình thực hiện tiết kiệm từng đơn vị dự toán, phân bổ và sử dụng kịp thời đúng mục đích nguồn kinh phí đảm bảo an sinh xã hội.
- Thực hiện chuyển nguồn đúng theo quy định của Thông tư 108/2008/TT-BTC ngày 18/11/2008 của Bộ Tài chính.
- Triển khai thực hiện chương trình hành động và báo cáo về thực hành tiết kiệm chống lãng phí đúng thời gian quy định, tổng hợp toàn tỉnh và báo cáo về UBND tỉnh trước ngày 10 của tháng đầu quý sau; báo cáo năm gửi trước ngày 20/8/2012.
- Rà soát thủ tục hành chính theo Đề án 30 của Chính phủ để điều chỉnh, bổ sung kịp thời theo đúng chỉ đạo của Bộ Tài chính và UBND tỉnh.
3. Công tác Tài chính đầu tư:
- Quán triệt cho cán bộ, công chức thực hiện Chỉ thị số 1792/QĐ-CP ngày 15 tháng 10 năn 2011 của Chính phủ về tăng cường quản lý đầu tư từ nguồn NSNN, TPCP và xây dựng kế hoạch phát triển nguồn vốn NSNN năm 2012 và TPCP giai đoạn 2012 - 2015.
- Thực hiện công tác thẩm định vốn đối với các danh mục thuộc ngân sách tỉnh phân cấp cho các huyện, thị xã, thành phố được UBND tỉnh giao tại công văn 4243/UBND-KTTH ngày 29/12/2011;
- Thẩm định dự toán quy hoạch kịp thời theo phân cấp của Ủy ban Nhân dân tỉnh để giải ngân thực hiện có hiệu quả nguồn vốn đã bố trí; không để chuyển nguồn sang năm sau.
- Tham gia ý kiến thẩm định các dự án theo qui định, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư trình UBND tỉnh phê duyệt quyết định đầu tư; Thực hiện nghiêm túc công tác báo cáo định kỳ cho UBND tỉnh và Bộ Tài chính; Quyết toán Ngân sách vốn đầu tư hàng năm kịp thời (vốn XDCB) theo đúng Luật ngân sách và quy trình được UBND tỉnh phê duyệt (từ 30/3/2012 đến 01/10/2012 kết thúc).
-Thực hiện nguồn vốn chương trình giao thông nông thôn, vốn qui hoạch nguồn sự nghiệp; Thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành theo phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh. Rà soát danh mục thực hiện dự án rủi ro thiên tai, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, Bộ Tài chính trong năm 2012, cần nổ lực hơn nữa trong tình hình kinh tế mới có nhiều biến động, ngành tài chính trong đó quản lý tài chính đầu tư phải nắm bắt kịp thời để đề xuất những nội dung cần thiết giúp UBND tỉnh điều hành ngân sách về lĩnh vực đầu tư xây dựng từ khâu bố trí thực hiện dự án và kết thúc dự án theo đúng quy định. 
- Bám sát nội dung chỉ đạo của trung ương, UBND tỉnh về điều hành ngân sách đầu tư có hiệu quả và đúng quy định thực hiện thanh toán nguồn vốn và quyết toán nguồn vốn đúng báo cáo Bộ Tài chính và UBND tỉnh (như vốn ứng trước và các nguồn vốn khác . . .).
4. Công tác Tài chính doanh nghiệp:
- Tiếp tục triển khai thực hiện NQ 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 của Chính Phủ, cụ thể:
+ Không đề xuất giải quyết kinh phí cho các đơn vị mua sắm tài sản, máy móc thiết bị, phương tiện vận tải khi chưa cần thiết hoặc không đúng định mức, tiêu chuẩn.
+ Không đề xuất giải quyết kinh phí ngoài dự toán đầu năm được giao cho các đơn vị dự toán ( trừ các khoản bổ sung kinh phí do tăng biên chế được giao và chế độ lương, phụ cấp do TW quy định).
- Thực hiện việc chuyển nguồn, xử lý ngân sách cuối năm và lập báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm theo đúng quy định tại Thông tư số 108/2008/TT-BTC ngày 18/11/2008 của Bộ Tài chính.
- Có văn bản hướng dẫn 22 đơn vị dự toán thuộc loại hình sự nghiệp công lập đăng ký xây dựng phương án, lộ trình tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính theo NĐ 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính Phủ. Sau khi các đơn vị đăng ký và xây dựng phương án, tổng hợp tham mưu cho Lãnh đạo Sở trình UBND tỉnh giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính theo NĐ 43/2006/NĐ-CP cho các đơn vị sự nghiệp công lập, trước ngày 30/6/2012.
- Tiến hành theo dõi, đôn đốc thu hồi các khoản nợ phải nộp vào NSNN như tiền bán cây đứng gỗ rừng tự nhiên theo KH tỉnh giao, tiền bán gỗ rừng chuyển đổi mục đích sang trồng cao su và các khoản phải thu khác phát sinh, đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời vào NSNN theo đúng quy định của pháp luật.
- Làm việc với các doanh nghiệp Nhà nước xác định lại số vốn điều lệ còn thiếu để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh trình với Bộ Tài chính bổ sung vốn điều lệ cho các DN theo các văn bản, số liệu của tỉnh Gia Lai đã gửi theo yêu cầu tại công văn số 13200/BTC-TCDN ngày 01/10/2010 của Bộ Tài chính (sau khi được Chính Phủ thông qua lộ trình do Bộ Tài chính trình).
- Thực hiện giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động của DN theo QĐ 224/2006/QĐ-TTg ngày 06/10/2006 của Thủ tướng Chính Phủ và Thông tư số 115/2007/TT-BTC ngày 25/9/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động của DNNN.
- Phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị liên quan tập trung xử lý dứt điểm đúng quy định các tồn tại, vướng mắc để thực hiện việc giải thể Công ty XDKT-TNXP Gia Lai, Công ty cà phê Chư Păh ( cũ) và việc phá sản Công ty chè Ayun theo chỉ đạo của UBND tỉnh.
5. Công tác Quản lý Công sản – Giá:
a/ Về Công tác quản lý Công sản:
- Trong năm 2012, để góp phần kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội, tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 và các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính, thực hiện tạm dừng trang bị mới xe ô tô.
Trường hợp, tạm dừng mua sắm xe ô tô, phương tiện vận tải chuyên dùng phục vụ các nhiệm vụ cấp bách và phục vụ công tác đảm bảo an ninh, quốc phòng gây trở ngại lớn đến việc thực hiện nhiệm vụ thì các đơn vị có văn bản đề nghị Sở Tài chính để Sở Tài chính tổng hợp gửi UBND tỉnh, để UBND tỉnh đề nghị Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định. Nếu đã được bố trí trong dự toán ngân sách được giao.
Đối với mua sắm điều hòa nhiệt độ và thiết bị văn phòng, thực hiện theo đúng văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính, tạm dừng mua sắm điều hòa và tạm dừng mua sắm đối với các gói thầu có giá trị 100 triệu đồng trở lên.
Đối với các gói thầu có giá trị dưới 100 triệu đồng, sau khi đã rà soát, sắp xếp lại nhưng không đảm bảo để thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị và đã bố trí trong dự toán ngân sách thì các cơ quan đơn vị cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố tổng hợp báo cáo Sở Tài chính để Sở Tài chính tổng hợp trình UBND tỉnh quyết định.
- Tiếp tục kê khai biến động tăng giảm đối với tài sản là: Nhà, đất, xe ô tô, tài sản khác có nguyên giá từ 500 triệu đồng trở lên tính cho một đơn vị tài sản theo Thông tư số 245/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 của Bộ Tài chính, để cập nhật vào chương trình đăng ký tài sản thống nhất cả nước.
b/ Công tác quản lý giá:
- Thực hiện Nghị định số 120/2010/NĐ-CP ngày 30/12/2010 của Chính phủ Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 30/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất; Thông tư số 93/2011/TT-BTC ngày 21/6/2011 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 117/2004/TT-BTC ngày 07/12/2004 của Bộ Tài chính về thu tiền sử dụng đất; Nghị định số 121/2010/NĐ-CP ngày 30/12/2010 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước; Thông tư số 94/2011/TT-BTC ngày 29/6/2011 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 120/2005/TT-BTC Về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.
- Sở Tài chính đã chủ trì phối hợp cùng với Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế tỉnh và các ngành có liên quan thẩm định giá đất để trình UBND tỉnh quyết định giá khởi điểm để đưa ra đấu giá của các huyện: Chư Sê, Chư Păh... Xác định giá thuê đất của Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai, Công ty Quốc Cường, Công ty cổ phần thủy điện Sê San 4, Công ty cổ phần Công nghiệp và thủy điện Bảo Long...
- Tiếp tục chủ trì, phối hợp cùng Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế tỉnh và các ngành có liên quan thẩm định giá đất của các huyện còn lại để trình UBND tỉnh quyết định để đưa ra đấu giá quyền sử dụng đất, xác định đơn thuê đất của các tổ chức đã hết chu kỳ ổn định 05 năm và các hồ sơ thuê đất mới để trình UBND tỉnh quyết định.
- Trình UBND tỉnh ban hành hệ số điều chỉnh giá đất sát giá thị trường để thu tiền sử dụng đất vượt hạn mức và tiền thuê đất.
- Phối hợp cùng Sở Công thương (Chi cục quản lý thị trường) nắm bắt giá cả thị trường khối lượng hàng hóa thiết yếu phục vụ nhân dân trong các ngày lễ tết không để thiếu hàng, sốt giá. Trong những năm qua chưa xảy ra hiện tượng tăng giá quá mức, bất hợp lý. Tiếp tục triển khai thực hiện các giải pháp bình ổn giá cả thị trường do Chính phủ, Bộ Tài chính và các Bộ, ngành trung ương quy định, đề xuất UBND tỉnh áp dụng các biện pháp đảm bảo cung cầu hàng hóa và bình ổn thị trường là những mặt hàng thiết yếu cho sản xuất và đời sống không để xảy ra thiếu hàng, sốt giá.
- Thường xuyên kiểm tra, kiểm soát thị trường phòng chống gian lận thương mại và hàng giả, chống buôn lậu qua biên giới, ngăn chặn kịp thời đầu cơ, tăng giá bất hợp lý, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá, đăng ký giá, niêm yết giá và bán theo giá niêm yết.
6. Về công tác tham mưu của Hội đồng Quỹ phát triển đất của Tỉnh: Được UBND tỉnh giao làm cơ quan thường trực của Hội đồng Quỹ phát triển đất của Tỉnh. Sở cũng đã tích cực tham mưu cho Hội đồng Quỹ phát triển đất tổ chức Hội nghị triển khai, quán triệt theo tinh thần của Quyết định số 40/2010/QĐ-TTg ngày 12/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ về quy chế mẫu về quản lý, sử dụng quỹ phát triển đất và các quyết định của UBND tỉnh triển khai Quyết định số 40/2010/QĐ-TTg ngày 12/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ, đôn đốc các huyện trích 30% thu tiền sử dụng đất để nộp vào quỹ phát triển đất, hướng dẫn đôn đốc các huyện xây dựng phương án ứng vốn đền bù và hoàn trả vốn ứng để quỹ phát triển đất tổng hợp trình UBND tỉnh quyết định để làm cơ sở cho Quỹ phát triển đất ứng vốn cho các đơn vị.
7. Công tác thanh tra:
a. Triển khai kế hoạch thanh tra theo kế hoạch đã được duyệt (Quý II/2012)
- Kết luận Thanh tra tại Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đăk Roong và Ban Quản lý ĐTXD chuyên ngành Sở Giáo dục Đào tạo.
- Thanh tra các đơn vị: Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc An Khê; Sở Tài nguyên và Môi trường.
- Quí III/2012 thanh tra các đơn vị: Ngân sách huyện ĐăkPơ, Ban Quản lý đầu tư XDCB huyện Chư Păh và Ban quản lý các dự án ĐT-XD chuyên ngành GTVT.
- Quí IV/2012 thanh tra các đơn vị: Bệnh viện đa khoa tỉnh, Ban Quản lý ĐT-XD huyện ĐăkĐoa, Ngân sách thị xã An Khê.
Ngoài ra, tham gia các công tác khác theo sự phân công của Lãnh đạo Sở.
b. Về công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra.
- Bám sát định hướng xây dựng kế hoạch thanh tra năm 2012 của Thanh tra Bộ Tài chính và chỉ đạo của tỉnh; Chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt kế hoạch thanh tra, kiểm tra được phê duyệt, đồng thời giám sát, nắm bắt kịp thời những vấn đề phát sinh, nổi cộm thuộc phạm vi lĩnh vực quản lý, những vấn đề liên quan đến chuyên ngành tài chính thường vi phạm cần chấn chỉnh kịp thời để thực hiện thanh kiểm tra nhằm phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời những hành vi vi phạm pháp luật trong công tác quản lý tài chính - ngân sách nhà nước. Tập trung thanh tra việc quản lý, sử dụng, quyết toán NS và các nguồn tài chính khác; sử dụng tiết kiệm có hiệu quả các nguồn lực; tăng cường thanh tra quản lý tài chính DN; việc thực hiện các dự án đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng NSNN, việc thực hiện nghĩa vụ nộp NSNN, việc tuân thủ chế độ tài chính, kế toán; +Thanh tra việc thực hiện Luật Thực hành tiết kiệm chống lãng phí; Luật phòng chống tham nhũng;
Chú trọng xây dựng kế hoạch thanh tra có trọng tâm trọng điểm là hết sức quan trọng, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý của ngành.
+Thực hiện nghiêm các qui chế công tác và qui trình nghiệp vụ thanh tra.
+Thường xuyên trao đổi kỹ năng, nghiệp vụ thanh tra, đánh giá rút kinh nghiệm sau mỗi cuộc thanh tra để phổ biến kinh nghiệm trong từng lĩnh vực quản lý đến toàn thể cán bộ làm công tác thanh tra.
+Trong công tác phối hợp: Chú ý phối hợp giữa các tổ chức thanh tra trong ngành Tài chính và các cơ quan hữu quan nhằm tránh sự chồng chéo, trùng lắp. Phối hợp với Thanh tra Bộ Tài chính thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá trên địa bàn tỉnh; (theo kế hoạch của Bộ Tài chính đã phê duyệt)
- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra nội bộ nhằm phát hiện, ngăn chặn và phòng ngừa các hành vị tham nhũng, tiêu cực NSNN trong phạm vi của từng đơn vị.
- Xử lý nghiêm những hành vi tiêu cực, tham nhũng, vi phạm pháp luật được phát hiện.
- Tiếp tục nghiên cứu đổi mới nội dung, phương thức, phương pháp tổ chức hoạt động thanh tra, thể hiện tính khoa học, cách mạng trong điều hành hoạt động thanh tra, thực hiện các nhiệm vụ thanh tra, nêu cao tính kỷ luật, trách nhiệm, tính chiến đấu, tính thuyết phục, tính hiệu quả trong hoạt động thanh tra.
- Tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các kết luận, kiến nghị, xử lý sau thanh tra; Tăng cường sự chỉ đạo, kiểm tra, giám sát đối với hoạt động của các đoàn thanh tra, bảo đảm đúng tiến độ và nội dung thanh tra; tăng cường tổng kết rút kinh nghiệm sau mỗi cuộc thanh tra. Cụ thể trên lĩnh vực như sau:
+ Thanh tra ngân sách và các đơn vị hành chính - sự nghiệp: Thanh tra việc phân bổ, sử dụng ngân sách nhà nước; việc phẩn bổ quản lý, sử dụng vốn đầu tư XDCB, vốn chương trình mục tiêu, vốn trái phiếu Chính phủ, chú ý lĩnh vực giao thông, thủy lợi, y tế, giáo dục; Việc phân bổ, quản lý, sử dụng các khoản phát sinh thường xuyên không có định mức phân bổ dự toán, các khoản chi cho an sinh xã hội.
+ Thanh tra tài chính DN: Thanh tra, kiểm tra đánh giá tài chính DN, tình hình vốn của DN, tình hình vay, đầu tư, khả năng trả nợ, việc chấp hành chế độ kế toán. Thanh tra các hoạt động minh bạch báo cáo tài chính.
+ Thanh tra XDCB: Tập trung chú ý công tác bố trí vốn căn cứ vào nguồn vốn của ngành, địa phương, tình trạng mất cân đối vốn; bố trí vốn dàn trãi kéo dài thời gian không đúng qui định; tập trung dứt điểm cho các công trình chuyển tiếp; bố trí vốn cho các dự án không đủ điều kiện ghi kế hoạch vốn; nợ khối lượng XDCB lớn gây mất cân đối ngân sách.
- Công tác thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư, dự toán - thiết kế kỹ thuật gây lãng phí tiền vốn như tính trùng, tính thừa khối lượng, áp không đúng định mức, đơn giá theo biện pháp thi công trong hồ sơ thiết kế kỹ thuật được duyệt.
- Công tác nghiệm thu, tạm ứng, thanh quyết toán vốn đầu tư XDCB chấp hành về trình tự, thủ tục nghiệm thu khối lượng XDCB hoàn thành.
c. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo:
- Thực hiện giải quyết khiếu nại, tố cáo khi có đơn thư khiếu nại, tố cáo phát sinh thuộc thẩm quyền; Thực hiện nghiêm túc và nhanh chóng ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh liên quan đến công tác giải quyết khiếu nại tố cáo khi được giao nhiệm vụ và khi có yêu cầu.
- Tăng cường kiểm tra, rà soát xử lý các vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng kéo dài. Thường xuyên đảm bảo công tác tiếp dân, tiếp nhận, xử lý và giải quyết kịp thời, đúng trình tự, thủ tục đơn thư khiếu nại tố cáo.
d. Công tác xây dựng ngành:
- Bố trí sắp xếp thời gian để cử người học lớp bồi dưỡng thanh tra viên và thanh tra viên chính.
- Tiếp tục bổ sung biên chế theo kế hoạch luân chuyển cán bộ đã phê duyệt, tuyển mới, từng bước bổ sung cho đủ từ 12 - 15 người bổ sung theo đề án xây dựng ngành thanh tra của Bộ Tài chính.
- Xây dựng đội ngũ cán bộ thanh tra trong sạch, vững mạnh, cán bộ thanh tra phải có tâm, có tầm, có khả năng hoàn thành tốt nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới, nhất là bản lĩnh chính trị phải vững vàng, trình độ nghiệp vụ và kỹ năng chuyên môn phải tốt.
8. Công tác thực hiện cải cách thủ tục hành chính:
- Tiếp tục rà soát, phối hợp các Sở, ngành liên quan rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực tài chính để đề nghị cấp có thẩm quyền ban hành mới, sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ cho phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương, như: Cơ chế tài chính phục vụ công tác cải cách hành chính, trước hết là phục vụ thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông.
- Nâng cao chất lượng thực hiện cơ chế "một cửa", hoàn thiện quy trình, thủ tục tiếp nhận và trả hồ sơ cho tổ chức, công dân đến giao dịch. Bồi dưỡng, nâng cao năng lực của cán bộ phụ trách công tác tại bộ phận " một cửa " - đáp ứng nhu cầu công việc.
- Tiếp tục rà soát các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính.
- Tiếp tục hoàn thiện trang thông tin điện tử của Sở để cung cấp thông tin.
- Kiện toàn bộ phận pháp chế của Sở theo Nghị định 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế.
 
Trên đây là Chương trình hành động trong lĩnh vực Tài chính-Ngân sách để thực hiện Quyết định số 67/QĐ-UB ngày 20/02/2012 của UBND tỉnh về việc thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03/01/2012 của Chính phủ về những giải phápchủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2012 trên địa bàn tỉnh Gia Lai; đề nghị các phòng thuộc Sở chủ động triển khai thực hiện nghiêm túc, triệt để các nội dung công việc trong Chương trình hành động, trong đó cần lưu ý tiến độ, thời gian hoàn thành đối với từng công việc, bảo đảm đạt mục tiêu và yêu cầu đề ra. Ngoài các nhiệm vụ nêu cụ thể tại Chương trình này, trong quá trình thực hiện nếu phát sinh những nhiệm vụ mới và những công việc cần phối hợp với các cơ quan liên quan, đề nghị Lãnh đạo phòng thuộc Sở chủ động đề xuất, báo cáo Lãnh đạo Sở Tài chính triển khai thực hiện. Đồng thời báo cáo kết quả tình hình thực hiện về Văn Phòng Sở./.
 
Nguồn tin: Sở Tài chính
Go to Top