You have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.

CHUYÊN MỤC

Tin tức - Sự kiện > Tin hoạt động cơ quan > Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

22/03/2017
Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ngày 10/11/2016, Sở Tài chính đã ban hành Kế hoạch số 10/KH-STC thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với những nội dung cụ thể như sau:

I. Mục tiêu, yêu cầu
1. Mục tiêu
Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một nhiệm vụ hết sức quan trọng, có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc, cơ bản, lâu dài, gắn liền với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tố quốc. Cấp ủy, Lãnh đạo Sở quán triệt đến toàn thể đảng viên, công chức, người lao động phải xác định rõ mục tiêu của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân; tạo mọi điều kiện để doanh nghiệp và người dân được tự do sản xuất, kinh doanh theo pháp luật; lấy phục vụ nhân dân là mục tiêu quan trọng nhất.
2. Yêu cầu
- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt sâu sắc nội dung Chỉ thị 27 trong cơ quan, đơn vị nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức và trách nhiệm của cấp ủy đảng, lãnh đạo cơ quan trong việc cụ thể hóa trách nhiệm của đảng viên, công chức, người lao động khi thực hiện nhiệm vụ được giao; đảm bảo việc triển khai thực hiện Chỉ thị 27 một cách công khai, minh bạch, dân chủ và hiệu quả.
- Đảng viên, công chức, người lao động phải xác định rõ những nội dung cần làm, tập trung vào việc đổi mới tác phong, lề lối làm việc, thái độ phục vụ nhân dân, phát huy phẩm chất “Cần, kiệm, liêm, chính”, “Chí công vô tư”; chống bệnh thành tích, hình thức; nâng cao tinh thần trách nhiệm, “nói đi đôi với làm”; tăng cường cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh, tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong thực hiện thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực Tài chính. 
II. Nhiệm vụ và giải pháp thực hiện
1. Văn phòng Sở tổ chức quán triệt, triển khai nội dung của Chỉ thị 27. Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến và tổ chức thực hiện nghiêm túc: Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07 tháng 6 năm 2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp; Kế hoạch số 4899/KH-UBND ngày 21/10/2016 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Chỉ thị 27 trong các cuộc họp giao ban định kỳ.
2. Văn phòng Sở và các phòng thuộc Sở kết hợp cùng với các Chi bộ tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần xây dựng đội ngũ đảng viên, công chức, người lao động nhiệt huyết với công việc, tận tụy với nhân dân; ngăn chăn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ tại các buổi sinh hoạt chi bộ định kỳ.
3. Cấp ủy, Lãnh đạo Sở tập trung tổ chức học tập, quán triệt sâu rộng về các nội dung: Hệ thống quan điểm, tư tưởng Hồ Chí Minh về giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng xã hội và con người; về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; về kết hợp sức mạnh toàn dân tộc với sức mạnh thời đại; về sức mạnh của nhân dân, khối đại đoàn kết toàn dân tộc; quyền làm chủ của nhân dân, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân; đẩy mạnh phát triển kinh tế và hội nhập quốc tế; về quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân; về chăm lo sự nghiệp văn hóa xã hội, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; về đạo đức cách mạng, chăm lo, bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau.
4. Tích cực đẩy mạnh cải cách hành chính, đổi mới công tác quản lý nhà nước; tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, Lãnh đạo cấp phòng thuộc Sở trong việc triển khai thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chỉ đạo chặt chẽ theo phương châm “trên trước, dưới sau”; “trong trước, ngoài sau”; kết hợp việc tổ chức học tập, làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với việc tổ chức triển khai các nhiệm vụ chính trị của cơ quan để thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đề ra.
5. Đảng viên, công chức, người lao động Sở thực hiện tốt các chuẩn mực về đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ trong thực thi nhiệm vụ.
6. Mỗi đảng viên, công chức, NLĐ căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao xây dựng kế hoạch hành động của cá nhân; tự giác học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh động, báo cáo kết quả với Cấp ủy chi bộ và thủ trưởng cơ quan trong cuộc họp đánh giá, phân loại đảng viên, công chức hàng năm.
7. Các đảng viên, công chức, NLĐ của Sở tích cực tham gia các cuộc thi tìm hiểu và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh do cơ quan có thẩm quyền tổ chức.
7. Kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là tiêu chí đánh giá, xếp loại đảng viên, công chức, người lao động và bình xét thi đua khen thưởng cuối năm.
III. Tổ chức thực hiện
1. Các phòng thuộc Sở căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, có trách nhiệm triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung Kế hoạch này đến CBCC, NLĐ của phòng và định kỳ 6 tháng (trước ngày 10/6), 01 năm (trước ngày 10/12) báo cáo kết quả thực hiện về Văn phòng Sở để tổng hợp báo cáo Lãnh đạo Sở, UBND tỉnh.
2. Phòng Tin học có trách nhiệm đăng tải nội dung Kế hoạch này lên trang thông tin điện tử của Sở.
3. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc phản ánh kịp thời về Văn phòng Sở để tổng hợp báo cáo Lãnh đạo Sở xem xét, giải quyết./.

                      
       Trang chủ     |   Tin tức   |   Liên hệ   |   Mobile   |   Site map     
Copyright © 2014 Sở Tài chính tỉnh Gia Lai.
Chịu trách nhiệm: Nguyễn Anh Dũng - Giám đốc Sở Tài chính.
Địa chỉ: 03 Trần Hưng Đạo, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai - Điện thoại: (0269) 3 824 348 - Fax:  (0269) 3 876 748 - Email: stc@gialai.gov.vn. 
Giấy phép số: 01/GPTTĐT-STTTT ngày 27/3/2014  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.