You have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.

CHUYÊN MỤC

Tin tức - Sự kiện > Thông tin tài chính > Triển khai nhiệm vụ tài chính – ngân sách những tháng cuối năm 2014.

Triển khai nhiệm vụ tài chính – ngân sách những tháng cuối năm 2014.

16/09/2014
Thực hiện Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 13/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ V/v điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước những tháng cuối năm 2014. UBND tỉnh có Công văn số 3098/UBND-KTTH ngày 20/8/2014 giao Sở Tài chính hướng dẫn các đơn vị dự toán, các chủ đầu tư và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực tài chính – ngân sách.
Sau khi nghiên cứu Chỉ thị số 25/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Sở Tài chính ban hành Công văn số 1385/STC-QLNS ngày 26/8/2014 V/v triển khai nhiệm vụ tài chính - ngân sách những tháng cuối năm 2014 với những nội dung sau:
1) Về tăng cường quản lý thu, chống thất thu và xử lý nợ đọng thuế:
Thực hiện theo đúng tinh thần Chỉ thị số 25/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; đồng thời để đảm bảo phấn đấu thu ngân sách đạt chỉ tiêu Hội đồng Nhân dân tỉnh giao năm 2014; Các chủ đầu tư, các đơn vị dự toán và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố cần tập trung thực hiện tốt các công việc sau đây:
a) Rà soát, nắm chắc đối tượng, nguồn thu ngân sách trên địa bàn; kiểm soát việc kê khai thuế, quyết toán thuế của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân để thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản thuế, phí, lệ phí và thu khác: thu phạt vi phạm hành chính, thu bán tài sản tịch thu … để nộp vào ngân sách nhà nước.
b) Đôn đốc thu đầy đủ, kịp thời số thuế và thu ngân sách được gia hạn trong năm 2013 đến hạn phải nộp vào ngân sách. Tổ chức thực hiện đầy đủ, thu kịp thời các khoản phải thu theo kết quả Kiểm toán, Thanh tra và các cơ quan bảo vệ pháp luật. Quản lý chặt chẽ công tác hoàn thuế, bảo đảm đúng đối tượng, đúng chế độ quy định, phát hiện và xử lý kịp thời, nghiêm minh các hành vi vi phạm.
c) Duy trì thường xuyên công tác kiểm tra, thanh tra thuế và phối hợp giữa cơ quan thu, cơ quan tài chính và các lực lượng chức năng trong công tác quản lý thu, chống thất thu và xử lý nợ đọng thuế. Đẩy mạnh công tác phòng, chống gian lận thương mại, chuyển giá, gian lận giá nhập khẩu và buôn lậu qua biên giới.
Đề nghị Phòng Tài chính – Kế hoạch các huyện, thị xã, thành phố tham mưu Ủy ban nhân dân cùng cấp thực hiện các giải pháp chủ yếu để triển khai công tác thu những tháng cuối năm 2014 theo như Báo cáo số 55/STC-QLNS ngày 18/7/2014 của Sở Tài chính về kết quả cuộc họp giao ban với các huyện, thị xã, thành phố để đánh giá tình hình thực hiện dự toán thu – chi 6 tháng đầu năm 2014, triển khai thực hiện nhiệm vụ tài chính – ngân sách 6 tháng cuối năm 2014 và các nội dung liên quan khác về quản lý tài chính – ngân sách.
 
 
2) Tăng cường công tác quản lý chi ngân sách nhà nước, bảo đảm tiết kiệm, chặt chẽ và hiệu quả:
a) Các đơn vị dự toán, các chủ đầu tư và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, chỉ đạo thực hiện các công việc cụ thể như sau:
- Thực hiện thu hồi để bổ sung dự phòng ngân sách địa phương đối với số vốn đầu tư thuộc kế hoạch năm 2014 đã giao trong dự toán đầu năm của các cơ quan, địa phương nhưng đến ngày 30 tháng 6 năm 2014 chưa phân bổ cho các dự án, hoặc đã phân bổ nhưng chưa triển khai thực hiện các công việc của dự án theo quy định của pháp luật về quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản; kinh phí thường xuyên đã giao dự toán cho các cơ quan, đơn vị nhưng đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2014 vẫn chưa phân bổ hết (trừ một số khoản được phép để lại phân bổ sau theo quy định).
- Tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân vốn đầu tư phát triển, nhất là đối với nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước, vốn trái phiếu Chính phủ, vốn các chương trình mục tiêu quốc gia, vốn ODA; đẩy mạnh việc xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản theo các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ số 27/CT-TTg ngày 10 tháng 10 năm 2012 về những giải pháp chủ yếu khắc phục tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản tại các địa phương và số 14/CT-TTg ngày 26 tháng 8 năm 2013 về tăng cường quản lý đầu tư và xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách nhà nước, trái phiếu Chính phủ. Trong đó chú ý:
- Không kéo dài thời gian thực hiện các khoản vốn đầu tư thuộc kế hoạch năm 2014, các khoản ứng trước ngân sách nhà nước và trái phiếu Chính phủ, các khoản bổ sung kế hoạch sang năm 2015 (trừ một số trường hợp được cấp thẩm quyền cho phép kéo dài).
- Hạn chế tối đa việc ứng vốn từ ngân sách nhà nước cho các công trình, dự án, trừ trường hợp thực sự cần thiết, cấp bách bảo đảm quốc phòng, an ninh và phải cân đối bố trí được nguồn để hoàn trả vốn ứng trước.
b) Rà soát, kiểm tra tình hình triển khai thực hiện các chính sách, chế độ đã ban hành về an sinh xã hội, dân tộc và miền núi. Bảo đảm nguồn chi trả và thanh toán kịp thời, đúng tiêu chuẩn, định mức chi tiêu theo quy định.
c) Nghiêm túc thực hiện chủ trương thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý chi thường xuyên; chủ động rà soát, sắp xếp để cắt giảm hoặc lùi thời gian thực hiện các nhiệm vụ chi chưa thực sự cần thiết, cấp bách. Trong đó:
- Chủ động cắt giảm hoặc lùi thời gian thực hiện đối với các khoản chi mua sắm để thay thế trang thiết bị, xe ô tô... tuy đã đến thời hạn thanh lý, thải loại nhưng vẫn có thể sử dụng được. Sau ngày 31 tháng 10 năm 2014, sẽ ngừng thực hiện và hủy bỏ kinh phí mua sắm, sửa chữa đã bố trí trong dự toán của các đơn vị nhưng đến thời điểm đó vẫn chưa phê duyệt dự toán, chưa tổ chức đấu thầu.
- Hạn chế tối đa việc tổ chức các lễ hội, lễ kỷ niệm, lễ khởi công, lễ khánh thành; kiên quyết cắt giảm, không tổ chức các hội nghị, hội thảo có nội dung không thiết thực. Thực hiện lồng ghép các nội dung, vấn đề, công việc cần xử lý và kết hợp hợp lý các loại cuộc họp, tăng cường sử dụng hình thức họp trực tuyến trong chỉ đạo điều hành và xử lý các công việc liên quan... qua đó tiết giảm chi phí điện, nước, điện thoại, văn phòng phẩm, xăng dầu, tiếp khách, đi công tác trong nước; dừng các đoàn đi công tác nước ngoài bằng kinh phí ngân sách không thực sự cần thiết.
Không bổ sung các đề án, chương trình, ban hành các chính sách mới, hoặc nâng định mức làm tăng chi ngân sách nhà nước mà chưa xác định được nguồn đảm bảo.
d) Rà soát, quản lý chặt chẽ các khoản chi chuyển nguồn, chỉ thực hiện chuyển nguồn đối với một số khoản chi thật sự cần thiết theo đúng quy định của pháp luật. Kiên quyết không thực hiện việc chuyển nguồn đối với các nhiệm vụ do chủ quan các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách thực hiện chậm.
e) Thực hiện xử lý các kiến nghị của kiểm toán, thanh tra theo quy định.

3) Điều hành ngân sách chủ động, tích cực, đảm bảo cân đối ngân sách các cấp:
Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố cần tập trung chỉ đạo:
a) Quản lý chặt chẽ việc phân bổ, sử dụng nguồn dự phòng ngân sách đã bố trí dự toán ở các cấp ngân sách.
Các địa phương cần chủ động sử dụng dự phòng ngân sách địa phương để ứng phó với thiên tai, bão lũ và các nhu cầu đột xuất, cấp thiết phát sinh.
b) Căn cứ khả năng thu ngân sách, chủ động sắp xếp, điều hành các nhiệm vụ chi và áp dụng giải pháp phù hợp để bảo đảm cân đối ngân sách các cấp.
Trường hợp thu cân đối ngân sách địa phương giảm so với dự toán, cần rà soát, sắp xếp các nhiệm vụ chi theo thứ tự ưu tiên, cắt giảm hoặc giãn thời gian thực hiện các nhiệm vụ chi chưa thực sự cần thiết, trong đó phải bảo đảm nguồn thanh toán các khoản chi về tiền lương và có tính chất lương, các khoản chi thường xuyên để bảo đảm hoạt động bình thường của cơ quan, đơn vị, các khoản chi an sinh xã hội, chi đầu tư xây dựng cơ bản các công trình quan trọng; đồng thời, chủ động sử dụng các nguồn lực tài chính của địa phương để bù đắp số hụt thu cân đối ngân sách địa phương còn lại. Các địa phương không được vay thương mại để chi ngân sách địa phương (kể cả chi đầu tư xây dựng cơ bản);
c) Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra các khoản chi ngân sách trong phạm vi quản lý và theo chức năng, nhiệm vụ được giao; bảo đảm vốn ngân sách được sử dụng đúng mục đích, đúng chế độ, tiết kiệm, hiệu quả.
d) Đẩy mạnh việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại cơ quan, đơn vị và địa phương.
Sở Tài chính đề nghị các đơn vị dự toán cấp tỉnh, các chủ đầu tư, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện nhiệm vụ tài chính – ngân sách những tháng cuối năm 2014 như đã nêu trên.


                      
       Trang chủ     |   Tin tức   |   Liên hệ   |   Mobile   |   Site map     
Copyright © 2014 Sở Tài chính tỉnh Gia Lai.
Chịu trách nhiệm: Nguyễn Anh Dũng - Giám đốc Sở Tài chính.
Địa chỉ: 03 Trần Hưng Đạo, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai - Điện thoại: (0269) 3 824 348 - Fax:  (0269) 3 876 748 - Email: stc@gialai.gov.vn. 
Giấy phép số: 01/GPTTĐT-STTTT ngày 27/3/2014  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.