Trang chủ > Tin tức - Sự kiện > Hoạt động Đảng - Đoàn thể > Công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của Sở Tài chính Gia Lai

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của Sở Tài chính Gia Lai

15/05/2017
Để đánh giá kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ quan của Đảng bộ Sở Tài chính nhiệm kỳ 2015 -2020 và đưa ra những nhiệm vụ giải pháp trong nhiệm kỳ; tổ chức Công đoàn với vai trò phối hợp với chính quyền cơ quan đã tổng kết đánh giá và đưa ra một số đề xuất kiến nghị như sau:


Về kết quả thực hiện trong giai đoạn 2015 - 2017: Ngay từ khi triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015-2020, cùng với việc chỉ đạo, lãnh đạo cơ quan thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đảng ủy đã quan tâm chỉ đạo, tiếp tục triển khai các nhiệm vụ, giải pháp việc thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước theo Nghị định số 04/2005/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ hoạt động của cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập; 

Sở đã quyết định kiện toàn thành lập Ban chỉ đạo quy chế dân chủ cơ quan Sở Tài chính; chỉ đạo tổ chức Công đoàn và chính quyền ban hành Quy chế phối hợp giữa thủ trưởng và Ban chấp hành công đoàn cơ sở; chỉ đạo các đơn vị điều chỉnh, bổ sung Quy chế hoạt động; Quy chế phối hợp giữa các đơn vị thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; Quy chế chi tiêu nội bộ. Các văn bản này được quán triệt, triển khai đầy đủ đến toàn thể CBCC và NLĐ trong đơn vị thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả.
 
Tại các cuộc họp giao ban định kỳ của Đảng bộ và của cơ quan, đều có thành phần tham dự của BCH Công đoàn cơ sở; việc đánh giá kết quả thực hiện kỳ trước, triển khai các nhiệm vụ tiếp theo, Lãnh đạo Sở và lãnh đạo các tổ chức đoàn thể luôn lắng nghe, tiếp thu các ý kiến đóng góp ý kiến, bàn biện pháp giải quyết những kiến nghị, đề xuất, giải quyết khó khăn vướng mắc. 

Hàng năm, Lãnh đạo Sở luôn phối hợp với BCH Công đoàn tổ chức Hội nghị cán bộ công chức theo đúng quy định để công bố công khai kế hoạch, dự toán thu chi ngân sách chi thường xuyên; kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ, của cơ quan, đoàn thể; Lãnh đạo tiếp thu ý kiến đóng góp và giải đáp ý kiến thắc mắc, tìm giải pháp cải tiến điều kiện làm việc, nâng cao đời sống vật chất cho CBCC, NLĐ. 

Tổ chức Công đoàn, cá nhân CBCC, NLĐ được thực hiện quyền giám sát, kiểm tra các hoạt động của cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện các chế độ về tiền lương, khen thưởng, các chế độ về bảo hiểm XH, việc thăm hỏi động viên kịp thời mỗi khi ốm đau, bệnh tât theo quy chế. 

Kết quả thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan nhiệm kỳ qua có nhiều chuyển biến tích cực, luôn gắn liền giữa thực hiện quy chế dân chủ với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tính dân chủ trong hoạt động cơ quan từng bước được nâng lên, tạo được tính chủ động trong thực thi công việc, đảm bảo hiệu quả nhiệm vụ chính trị của cơ quan.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, việc thực hiện Quy chế dân chủ còn một số hạn chế, tồn tại: Công tác sơ kết đánh giá thực hiện Quy chế dân chủ chưa thực sự sâu sắc; công tác kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ chưa thường xuyên. Tổ chức Công đoàn chưa phát huy hết vai trò của mình, vẫn còn một số vấn đề tồn tại được phát hiện như chậm tiến độ trong việc tham mưu cho tỉnh về các chính sách, chế độ mới ban hành …, kinh tế gia đình CBCC, NLĐ còn khó khăn về đời sống nhưng chưa đề xuất được nhiều về biện pháp tăng thu nhập.

Giải pháp, đề xuất, kiến nghị: Để phát huy tốt vai trò của tổ chức các đoàn thể trong thực hiện tốt Quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan, xây dựng và giữ vững nếp sống văn hóa công sở, tổ chức Công đoàn đưa ra một số kiến nghị, đề xuất như sau: 

- Tiếp tục tổ chức quán triệt sâu sắc, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục và thực hiện tốt các quy định tại Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ hoạt động của cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập; chỉ đạo CC, NLĐ chấp hành nghiêm túc các Quy chế của Sở đề ra.

- Định kỳ họp Ban chỉ đạo, tổ công tác giúp Ban chỉ đạo tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ trong sinh hoạt tại Sở.

- Nâng cao chất lượng và hiệu quả thực hiện các quy chế, đẩy mạnh việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ theo Nghị định số 04/2005/NĐ-CP của Chính phủ (thay thế Nghị định 71/1998/NĐ-CP) về thực hiện quy chế dân chủ; tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của tổ chức cơ sở Đảng trong việc đẩy mạnh thực hiện Quy chế dân chủ, xem việc thực hiện Quy chế dân chủ là một trong những nhiệm vụ quan trọng thường xuyên, là trách nhiệm của Đảng ủy, BGĐ và toàn thể CBCC, NLĐ.

- Tổ chức rà soát các Quy chế hoạt động của cơ quan để sửa đổi, bổ sung kịp thời cho phù hợp với thực tế. Đồng thời kiến nghị lên cấp có thẩm quyền  bổ sung, sữa đổi theo qui định nhằm phát huy tốt hơn nữa qui chế dân chủ trong cơ quan hành chính.

- Thường xuyên tiến hành tự kiểm tra, kiểm tra, đồng thời làm tốt công tác sơ kết, tổng kết hàng năm để đánh giá việc thực hiện Quy chế, nhằm chấn chỉnh kịp thời những hạn chế, thiếu sót của CBCC, người LĐ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, công vụ được giao.

- Tiếp tục quan tâm đến hoạt động của các tổ chức đoàn thể nói chung và tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh nói riêng, tạo điều kiện cả tinh thần và vật chất, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho đoàn viên Công đoàn.

Một số hình ảnh hoạt động của Công đoàn cơ sở Sở Tài chính, Chi đoàn Sở Tài chính trong thời gian qua:
9.jpg
Đi thăm và tặng quà các hộ đồng bào dân tộc thiểu số khó khăn tại xã Ayun, huyện Chư Sê

IMG_3154.JPG

17424936_260157254389943_3691881268719177528_n.jpg
Đại hội Chi đoàn Sở Tài chính Gia Lai lần thứ VII, nhiệm kỳ 2017-2022

IMG_3204.jpg
Đi thăm và tặng quà cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số khó khăn tại xã Đăk Kning, huyện Kông Chro

IMG_3314.JPG
Chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ

IMG_3345.JPG
IMG_4111.JPG
Ký kết giao ước thi đua
 
Go to Top