Hộp thư điện tử

 
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ ĐỊA CHỈ MAIL CÔNG VỤ ĐIỆN THOẠI
A LÃNH ĐẠO SỞ
1 Nguyễn Anh Dũng Giám đốc dungna.stc@gialai.gov.vn 0914021529
2 Đặng Công Lâm Phó Giám đốc lamdc.stc@gialai.gov.vn 0914013499
3 Trần Thị Huệ Phó Giám đốc huett.stc@gialai.gov.vn 0982490609
B CÁC PHÒNG THUỘC SỞ
I Phòng Tổng hợp vp.stc@gialai.gov.vn 02693 824348
1 Trần Thị Diệp Thúy Trưởng phòng thuyttd.stc@gialai.gov.vn 0935151075
2 Hà Thị Bích Ngọc Chuyên viên ngochtb.stc@gialai.gov.vn 0395382682
3 Nguyễn Thị Ái Nguyên Chuyên viên nguyennta.stc@gialai.gov.vn 0988585818
4 Hoàng Thị Tươi Chuyên viên tuoiht.stc@gialai.gov.vn 0905980407
5 Vũ Duy Hưng Chuyên viên hungvd.stc@gialai.gov.vn 0398481088
6 Dương Thanh Trung Chuyên viên trungdt.stc@gialai.gov.vn 0989605199
7 Nguyễn Thị Ngọc Trâm Chuyên viên tramntn.stc@gialai.gov.vn 0967207961
8 Nguyễn Thị Huyền Trang Chuyên viên trangnth.stc@gialai.gov.vn 0973857753
9 Tô Đình Long Lái xe   0964673290
II Phòng Quản lý ngân sách qlns.stc@gialai.gov.vn 02693 875366
1 Trương Thanh Tùng Trưởng phòng tungtt.stc@gialai.gov.vn 0987151917
2 Trương Quốc Dũng Phó Trưởng phòng dungtq.stc@gialai.gov.vn 0983852348
3 Lê Ngọc Đình Phó Trưởng phòng dinhln.stc@gialai.gov.vn 0982154269
4 Sử Minh Hiếu Chuyên viên hieusm.stc@gialai.gov.vn 0988279468
5 Trần Trung Kiên Chuyên viên kientt.stc@gialai.gov.vn 0935198658
6 Thân Thị Nhị Thương Chuyên viên thuongttn.stc@gialai.gov.vn 0907272114
7 Trương Thị Ngọc Phượng Chuyên viên phuongttn.stc@gialai.gov.vn 0844446555
8 Trần Thị Kim Quý Chuyên viên quyttk.stc@gialai.gov.vn 0905304801
9 Tô Thị Vân Anh Chuyên viên vanttv.stc@gialai.gov.vn 0906757025
10 Phạm Thị Thúy Hằng Chuyên viên hangptt.stc@gialai.gov.vn 0986852932
11 Nguyễn Thị Ngọc Chuyên viên ngocnt.stc@gialai.gov.vn 0369454405
12 Đỗ Thị Mỹ Trâm Chuyên viên tramdtm@gialai.gov.vn 0981753269
III Phòng Tài chính Hành chính sự nghiệp hcsn.stc@gialai.gov.vn 02693 826830
1 Lê Bá Chiêu Trưởng phòng chieulb.stc@gialai.gov.vn 0914171759
2 Nguyễn Trọng Dũng Chuyên viên dungnt.stc@gialai.gov.vn 0979013969
3 Nguyễn Thị Giang Quỳnh Chuyên viên quynhntg.stc@gialai.gov.vn 0935281508
4 Huỳnh Văn Triều Chuyên viên trieuhv.stc@gialai.gov.vn 0989301649
5 Ngô Văn Thiêng Chuyên viên thiengnv.stc@gialai.gov.vn 0974014439
6 Đặng Thị Thu Thảo Chuyên viên thaodtt.stc@gialai.gov.vn 02693826830
7 Hồ Thị Mỹ Hạnh Chuyên viên hanhhtm.stc@gialai.gov.vn 0919141289
8 Lê Thị Thu Hiền Chuyên viên hienltt.stc@gialai.gov.vn 0949177777
IV Phòng Quản lý Giá và Công sản qlcsvg.stc@gialai.gov.vn 02693 827265
1 Nguyễn Minh Khoa Trưởng Phòng khoanm.stc@gialai.gov.vn 0905275679
2 Phan Minh Tuấn Phó Trưởng phòng tuanpm.stc@gialai.gov.vn 0935308479
3 Đinh Ngọc Thắng Phó Trưởng phòng thangdn.stc@gialai.gov.vn 0868664666
4 Hoàng Quang Thanh Chuyên viên thanhhq.stc@gialai.gov.vn 0905394164
5 Nguyễn Hữu Nhân Chuyên viên nhannh.stc@gialai.gov.vn 0937111107
6 Nguyễn Thị Minh Châu Chuyên viên chauntm.stc@gialai.gov.vn 0938901703
7 Trương Công Thành Chuyên viên thanhtc.stc@gialai.gov.vn 0905394164
8 Ksor Thành Chuyên viên thanhk.stc@gialai.gov.vn 0905157494
9 Đinh Tiến Tôn Chuyên viên tondt.stc@gialai.gov.vn 0984641616
10 Trần Thanh Xuân Chuyên viên xuantt.stc@gialai.gov.vn 02693 827265
V Thanh tra Sở thanhtra.stc@gialai.gov.vn 02693 827264
1 Nguyễn Hữu Thảo Chánh Thanh tra thaonh.stc@gialai.gov.vn 0948963179
2 Võ Văn Vân Phó Chánh Thanh tra vanvv.stc@gialai.gov.vn 0914173766
3 Nguyễn Ngọc Bốn Chuyên viên bonnn.stc@gialai.gov.vn 0919137258
4 Phạm Thị Hằng Nga Chuyên viên ngapth.stc@gialai.gov.vn 0962669125
5 Nguyễn Thị Hồng Nhung Chuyên viên nhungnth.stc@gialai.gov.vn 0965404647
VI Phòng Tài chính Đầu tư tcdt.stc@gialai.gov.vn 02693 872258
1 Lê Thị Kiều Trinh Trưởng phòng trinhltk.stc@gialai.gov.vn 0834747777
2 Lê  Trọng  Tôn Chuyên viên tonlt.stc@gialai.gov.vn 0906646002
3 Nguyễn Văn Trung Chuyên viên trungnv.stc@gialai.gov.vn 0397706433
4 Đoàn Huỳnh Thu Liễu Chuyên viên lieudht.stc@gialai.gov.vn 0979793359
5 Đỗ Thị Ngọc Thảo Chuyên viên thaodtn.stc@gialai.gov.vn 0915732442
6 Phạm Thanh Đoàn Chuyên viên doanpt.stc@gialai.gov.vn 0914730616
Go to Top