gioi-thieu.png
1. Thông tin liên hệ:
        - Địa chỉ: 03 Trần Hưng Đạo – Pleiku – Gia Lai
        - Điện thoại: 0269.3824348
        - Fax: 0269.3876748
        - Email: stc@gialai.gov.vn
        - Website: stc.gialai.gov.vn
2.  Vị trí, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn:  
        - Vị trí, chức năng: Sở Tài chính tỉnh Gia Lai là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai; có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai thực hiện chức năng quản lý nhà nước ở địa phương về các lĩnh vực thuộc ngành tài chính trên địa bàn tỉnh và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai và theo quy định của pháp luật. Sở Tài chính tỉnh Gia Lai có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng để hoạt động theo quy định của pháp luật. 
         - Nhiệm vụ, quyền hạn: Sở Tài chính tỉnh Gia Lai thực hiện theo quy định tại Điều 2 Thông tư số 04/2022/TT-BTC ngày 28 tháng 01 năm 2022 của Bộ Tài chính Về việc Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan tài chính địa phương thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và ủy ban nhân dân cấp huyện.
3 . Cơ cấu tổ chức: 
        Giám đốc:                Nguyễn Anh Dũng
        Phó giám đốc:        - Đặng Công Lâm
        Phó giám đốc:        - Trần Thị Huệ
        Các tổ chức chuyên môn, nghiệp vụ: 
                - Phòng Tổng hợp;
                - Thanh tra; 
                - Phòng Tài chính đầu tư; 
                - Phòng Quản lý Giá và Công sản; 
                - Phòng Tài chính Hành chính sự nghiệp; 
                - Phòng Quản lý ngân sách.
        Biên chế của Sở Tài chính được Ủy ban nhân dân tỉnh phân bổ hàng năm theo quy định. 
       Giám đốc Sở Tài chính quy định cụ thể nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở./.​
Go to Top