Trang chủ  > Văn bản > Văn bản của Sở Tài chính
Tìm kiếm
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Công văn 3009/STC-TH

V/v triển khai thực hiện Thông tư số 13/2023/TT-BNV ngày 31/8/2023 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ

13/09/2023

13/09/2023

Công văn 2868/STC-QLNS

V/v lấy ý kiến dự thảo Tờ trình và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh Quyết định quy mô, bố trí ngân sách cấp tỉnh thực hiện chính sách tín dụng, hỗ trợ tín dụng cho từng đối tượng, lĩnh vực, nội dung, hoạt động thuộc từng chương trình mục tiêu quốc gia và hỗ trợ các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

30/08/2023

30/08/2023

Công văn 2666/STC-QLNS

V/v tham gia ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn xác định nguồn kinh phí và lập dự toán, quản lý, sử dụng, quyết toán kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế

14/08/2023

14/08/2023

Công văn 2082/STC-QLNS

V/v triển khai thực hiện các Thông tư của Bộ Tài chính quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng các loại phí, lệ phí

23/06/2023

23/06/2023

Công văn 2048/STC-QLNS

V/v triển khai thực hiện Thông tư số 36/2023/TT-BTC ngày 06/6/2023 của Bộ Tài chính

22/06/2023

22/06/2023

Công văn 1836/STC-QLNS

V/v cung cấp tài liệu, số liệu phục vụ công tác Kiểm toán

06/06/2023

06/06/2023

Công văn 1847/STC-ĐT

V/v triển khai các Thông tư của Bộ Tài chính: số 27/2023/TT-BTC; số 28/2023/TT-BTC ngày 12/5/2023

06/06/2023

06/06/2023

Công văn 1695/STC-QLNS

V/v triển khai thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa KTNN với Thường trực HĐND và UBND tỉnh Gia Lai

24/05/2023

24/05/2023

Công văn 1633/STC-QLNS

V/v triển khai thực hiện Thông tư số 20/2023/TT-BTC ngày 13/4/2023 của Bộ Tài chính

18/05/2023

18/05/2023

Công văn 1138/STC-QLNS

V/v phối hợp tham gia góp ý dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23/8/2016 của Chính phủ

11/04/2023

11/04/2023

Thông báo 159/TB-STC

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân

06/04/2023

06/04/2023

Công văn 895/STC-QLNS

V/v cung cấp thông tin, tài liệu theo Đề cương khảo sát và Phiếu yêu cầu cung cấp tài liệu phục vụ công tác lập kế hoạch kiểm toán tại tỉnh Gia Lai.

23/03/2023

23/3/2023

Công văn 310/STC-TH

V/v triển khai thực hiện Thông tư số 10/2022/TT-BNV ngày 19/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ

07/02/2023

07/02/2023

Công văn 240/STC-HCSN

Lấy ý kiến dự thảo Tờ trình và dự thảo quyết định quy định việc lập dự toán kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách địa phương thực hiện nhiệm vụ phát triển sản xuất giống cho cấp huyện, cấp xã

19/01/2023

19/01/2023

Công văn 103/STC-QLNS

V/v triển khai thực hiện Thông tư số 74/2022/TT-BTC ngày 22/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

11/01/2023

11/01/2023

Công văn 3994/STC-QLNS

V/v triển khai Thông tư số 48/2022/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng kinh phí khai thác và sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

05/12/2022

05/12/2022

Công văn 3536/STC-QLGCS

V/v lấy ý kiến góp ý Dự thảo Quyết định ban hành hệ số điều chỉnh giá đất năm 2023 trên địa bàn tỉnh Gia Lai

04/11/2022

04/11/2022

Công văn 3515/STC-QLGCS

V/v lấy ý kiến dự thảo Tờ trình và dự thảo Quyết định của UBND tỉnh quy định giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà và tỷ lệ phần trăm chất lượng còn lại của nhà chịu lệ phí trước bạ trên địa bàn tỉnh Gia Lai (lần 2).

02/11/2022

02/11/2022

Công văn 3221/STC-TH

V/v Triển khai Nghị quyết số 87/NQ-CP ngày 18/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ

14/10/2022

14/10/2022

Công văn 3153/STC-TH

V/v hỗ trợ tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

07/10/2022

07/10/2022

 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >| 
Go to Top