Tìm kiếm
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Công văn 1695/STC-QLNS

V/v triển khai thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa KTNN với Thường trực HĐND và UBND tỉnh Gia Lai

24/05/2023

24/05/2023

Công văn 1633/STC-QLNS

V/v triển khai thực hiện Thông tư số 20/2023/TT-BTC ngày 13/4/2023 của Bộ Tài chính

18/05/2023

18/05/2023

Công văn 1138/STC-QLNS

V/v phối hợp tham gia góp ý dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23/8/2016 của Chính phủ

11/04/2023

11/04/2023

Nghị quyết 52/2023/NQ-HĐND

Nghị quyết Ban hành quy định phân cấp thẩm quyền quyết định trong việc quản lý, sử dụng tài sản công và mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ khác (không thuộc đối tượng là tài sản công) của tỉnh Gia Lai

07/04/2023

17/4/2023

Thông báo 159/TB-STC

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân

06/04/2023

06/04/2023

Công văn 895/STC-QLNS

V/v cung cấp thông tin, tài liệu theo Đề cương khảo sát và Phiếu yêu cầu cung cấp tài liệu phục vụ công tác lập kế hoạch kiểm toán tại tỉnh Gia Lai.

23/03/2023

23/3/2023

Quyết định 15/2023/QĐ-UBND

Quyết định Quy định giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà và tỷ lệ phần trăm (%) chất lượng còn lại của nhà chịu lệ phí trước bạ trên địa bàn tỉnh Gia Lai

09/03/2023

19/3/2023

Quyết định 11/2023/QĐ-UBND

Quyết định Ban hành Quy chế cập nhật, khai thác và quản lý Cơ sở dữ liệu về giá trên địa bàn tỉnh Gia Lai

28/02/2023

10/3/2023

Công văn 310/STC-TH

V/v triển khai thực hiện Thông tư số 10/2022/TT-BNV ngày 19/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ

07/02/2023

07/02/2023

Công văn 240/STC-HCSN

Lấy ý kiến dự thảo Tờ trình và dự thảo quyết định quy định việc lập dự toán kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách địa phương thực hiện nhiệm vụ phát triển sản xuất giống cho cấp huyện, cấp xã

19/01/2023

19/01/2023

Công văn 103/STC-QLNS

V/v triển khai thực hiện Thông tư số 74/2022/TT-BTC ngày 22/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

11/01/2023

11/01/2023

Công văn 3994/STC-QLNS

V/v triển khai Thông tư số 48/2022/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng kinh phí khai thác và sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

05/12/2022

05/12/2022

Công văn 3536/STC-QLGCS

V/v lấy ý kiến góp ý Dự thảo Quyết định ban hành hệ số điều chỉnh giá đất năm 2023 trên địa bàn tỉnh Gia Lai

04/11/2022

04/11/2022

Công văn 3515/STC-QLGCS

V/v lấy ý kiến dự thảo Tờ trình và dự thảo Quyết định của UBND tỉnh quy định giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà và tỷ lệ phần trăm chất lượng còn lại của nhà chịu lệ phí trước bạ trên địa bàn tỉnh Gia Lai (lần 2).

02/11/2022

02/11/2022

Công văn 3221/STC-TH

V/v Triển khai Nghị quyết số 87/NQ-CP ngày 18/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ

14/10/2022

14/10/2022

Công văn 3153/STC-TH

V/v hỗ trợ tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

07/10/2022

07/10/2022

Công văn 3129/STC-QLNS

V/v triển khai thực hiện Thông tư số 59/2022/TT-BTC ngày 29/9/2022 của Bộ Tài chính

06/10/2022

06/10/2022

Công văn 2696/STC-QLNS

V/v tham gia ý kiến dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 208/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính

29/08/2022

29/8/2022

Công văn 2611/STC-QLGCS

V/v lấy ý kiến dự thảo Tờ trình và Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh quy định giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà và tỷ lệ phần trăm chất lượng còn lại của nhà chịu lệ phí trước bạ trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

22/08/2022

22/8/2022

Công văn 2484/QLGCS-STC

V/v lấy ý kiến góp ý Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 151/2017/NĐ-CP của Chính phủ

12/08/2022

12/8/2022

 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >| 
Go to Top