You have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.

CHUYÊN MỤC

NĂM 2017

Kế hoạch cải cách hành chính năm 2017 của Sở Tài chính: 11/KH-STC ngày 29/12/2016
- Kế hoạch luân chuyển và chuyển đổi vị trí công tác tại Sở Tài chính Gia Lai năm 2017: 25/QĐ-STC ngày 14/4/2017 và Quyết định số 61/QĐ-STC ngày 07/9/2017 của Giám đốc Sở Tài chính V/v điều động, bổ nhiệm Phó trưởng Phòng Quản lý ngân sách

NĂM 2018

- Kế hoạch Thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW, ngày 03/10/2017 của Ban Bí thư và Kế  hoạch số131-KH/TU ngày 29/5/2018 của Tỉnh ủy Gia Lai về thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW ngày 03/10/2017 của Ban Bí thư về hướng dẫn khung để các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ: 44-KH/ĐUSTC ngày 12/9/2018
- Kế hoạch vận động nhân dân giám sát thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII "Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả": 22/KH-STC ngày 12/9/2018
- Kế hoạch luân chuyển và chuyển đổi vị trí công tác tại Sở Tài chính Gia Lai năm 2018: 47/QĐ-STC ngày 17/4/2018
- Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2018 của Sở Tài chính: 19/KH-STC ngày 29/12/2017
- Kế hoạch tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2018 của Sở Tài chính: 20
/KH-STC ngày 29/12/2017
- Kế hoạch kiểm soát cải cách hành chính năm 2018 của Sở Tài chính: 21/KH-STC ngày 29/12/2017
- Kế hoạch Triển khai thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với chuyên đề năm 2018: "Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh": 05/KH-STC ngày 24/01/2018
- Kế hoạch triển khai Quyết định số 996/QĐ-UBND ngày 28/9/2018 của UBND tỉnh Gia Lai về thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 24/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC: 25/KH-STC ngày 08/10/2018

NĂM 2019

- Kế hoạch Duy trì, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 của Sở Tài chính năm 2019: 02/KH-STC ngày 05/01/2019
- Kế hoạch Công tác văn thư, lưu trữ năm 2019 của Sở Tài chính: 08/KH-STC ngày 11/02/2019
- Kế hoạch Kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2019 của Sở Tài chính: 13/KH-STC ngày 29/3/2019


NĂM 2020

- Kế hoạch Xây dựng, chuyển đổi Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 sang Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 năm 2020: 12/KH-STC ngày 27/02/2020
- Kế hoạch cải cách hành chính năm 2020 của Sở Tài chính: Kế hoạch số 29/KH-STC ngày 31/12/2019 
- Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2020 của Sở Tài chính: Kế hoạch số 30/KH-STC ngày 31/12/2019
- Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020 của Sở Tài chính: Kế hoạch số 31/KH-STC ngày 31/12/2019
                      
       Trang chủ     |   Tin tức   |   Liên hệ   |   Mobile   |   Site map     
Copyright © 2014 Sở Tài chính tỉnh Gia Lai.
Chịu trách nhiệm: Nguyễn Anh Dũng - Giám đốc Sở Tài chính.
Địa chỉ: 03 Trần Hưng Đạo, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai - Điện thoại: (0269) 3 824 348 - Fax:  (0269) 3 876 748 - Email: stc@gialai.gov.vn. 
Giấy phép số: 01/GPTTĐT-STTTT ngày 27/3/2014  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.