You have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.

CHUYÊN MỤC

CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CÒN HIỆU LỰC DO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BAN HÀNH THUỘC LĨNH VỰC TÀI CHÍNH - NGÂN SÁCH


STT Tên loại văn bản Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản Tên gọi của văn bản Thời điểm có hiệu lực Link xem/tải văn bản Góp ý  
I VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO HĐND TỈNH BAN HÀNH
1 Nghị quyết 119/2019/NQ-HĐND ngày 11/12/2019  Quy định mức phân bổ kinh phí bảo đảm trật tự an toàn giao thông từ nguồn Trung ương bổ sung có mục tiêu và nội dung chi, mức chi đặc thù phục vụ công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Gia Lai  21/12/2019  http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=139365 guiykien.jpg  
2 Nghị quyết 116/2019/NQ-HĐND ngày 12/9/2019 Quy định mức chi cho hoạt động tổ chức hội thi sáng tạo kỹ thuật và cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng do cấp tỉnh tổ chức 20/9/2019  http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=137857 guiykien.jpg  
3 Nghị quyết 115/2019/NQ-HĐND ngày 10/9/2019 Về việc bãi bỏ một số quy định của Nghị quyết số 51/2016/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí hộ tịch áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai 20/9/2019  http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=137855 guiykien.jpg  
4 Nghị quyết 105/2019/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 Quy định mức chi tiếp khách nước ngoài, chi tổ chức hội nghị quốc tế và mức chi tiếp khách trong nước trên địa bàn tỉnh Gia Lai. 20/7/2019 http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=136471 guiykien.jpg  
5 Nghị quyết 106/2019/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 Quy định nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Gia Lai 20/7/2019 http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=136472 guiykien.jpg  
6 Nghị quyết 109/2019/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 Quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi ở tuổi 70, 75, 80, 85, 90, 95 tuổi và trên 100 tuổi trên địa bàn tỉnh Gia Lai 20/7/2019 http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=136478 guiykien.jpg  
7 Nghị quyết 110/2019/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 Phân cấp thẩm quyền quản lý tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Gia Lai 20/7/2019 http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=136479 guiykien.jpg  
8 Nghị quyết 124/2020/NQ-HĐND ngày 09/7/2020 Sửa đổi một số quy định của Nghị quyết số 98/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai về việc quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Gia Lai 19/7/2020 http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=143059&dvid=247 guiykien.jpg  
9 Nghị quyết 123/2020/NQ-HĐND ngày 09/7/2020 Ban hành quy định nội dung chi, mức hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông địa phương áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai 19/7/2020 http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=142927&dvid=247 guiykien.jpg  
10 Nghị quyết 130/2020/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 Quy định mức chi và việc sử dụng kinh phí thực hiện công tác thăm dò, khai quật khảo cổ từ nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Gia Lai 20/12/2020 http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=145323 guiykien.jpg  
11 Nghị quyết 132/2020/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 Về việc sửa đổi một số điều của quy định phân cấp thẩm quyền quyết định trong việc quản lý, sử dụng tài sản công của tỉnh Gia Lai ban hành kèm theo Nghị quyết số 87/2018/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai 20/12/2020 http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=145301 guiykien.jpg  
12 Nghị quyết 135/2021/NQ-HĐND ngày 25/02/2021 Quy định mức chi, thời gian được hưởng về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh Gia Lai 07/3/2021 https://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=146799&Keyword=135 guiykien.jpg  
13 Nghị quyết 05/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 Ban hành Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương cho thời kỳ 2022 - 2025 trên địa bàn tỉnh Gia Lai 20/12/2021 https://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=151582&dvid=247 guiykien.jpg  
14 Nghị quyết 14/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 Quy định mức chi xây dựng quy chuẩn kỹ thuật địa phương áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai 20/12/2021 https://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=151439 guiykien.jpg  
15 Nghị quyết 12/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 Quy định chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao đang tập trung tập huấn, thi đấu của tỉnh Gia Lai 20/12/2021 https://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=151435 guiykien.jpg  
II VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO UBND TỈNH BAN HÀNH
1 Quyết định 08/2019/QĐ-UBND ngày 28/02/2019 Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Gia Lai 10/3/2019  http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=134335 guiykien.jpg  
2 Quyết định 09/2019/QĐ-UBND ngày 01/3/2019 Sửa đổi Điều 2 Quyết định số 27/2017/QĐ-UBND ngày 23 tháng 8 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Gia Lai 11/3/2019  http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=134336 guiykien.jpg  
3 Quyết định 15/2019/QĐ-UBND ngày 06/5/2019 Quy định giá nước sạch sinh hoạt đô thị trên địa bàn thị xã An Khê và huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai 16/5/2019  http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=135330 guiykien.jpg  
4 Quyết định 17/2019/QĐ-UBND ngày 20/06/2019  Quy định giá nước sạch sinh hoạt đô thị trên địa bàn huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai 30/6/2019 http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=136120 guiykien.jpg  
5 Quyết định 20/2019/QĐ-UBND ngày 02/08/2019  Quy định phân cấp thẩm quyền quyết định xử lý tài sản trang bị khi kết thúc nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Gia Lai. 12/8/2019 http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=136858 guiykien.jpg  
6 Quyết định 28/2019/QĐ-UBND ngày 19/9/2019 Quy định đối tượng khách trong nước được mời cơm áp dụng cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc tỉnh gia lai 30/9/2019 http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=138054 guiykien.jpg  
7 Quyết định 38/2019/QĐ-UBND ngày 22/11/2019 - Về việc phân cấp thẩm quyền quyết định tự chủ tài chính cho đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh gia lai quản lý 02/12/2019 http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=139187 guiykien.jpg  
8 Quyết định 41/2019/QĐ-UBND ngày 09/12/2019 Về việc quy định thời hạn gửi báo cáo quyết toán ngân sách năm và thời gian xét duyệt, thẩm định quyết toán ngân sách năm áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai 20/12/2019 http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=139258 guiykien.jpg  
9 Quyết định 62/2019/QĐ-UBND ngày 23/12/2019 Về việc quy định tỷ lệ (mức) khoán chi phí quản lý, xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân trên số tiền thu được từ xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân trên địa bàn tỉnh Gia Lai. 03/01/2020 http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=139934 guiykien.jpg  
10 Quyết định 64/2019/QĐ-UBND ngày 25/12/2019 Quy định tài sản công có giá trị lớn sử dụng vào mục đích kinh doanh, cho thuê tại đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Gia Lai 05/01/2020 http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=139937 guiykien.jpg  
11 Quyết định 06/2020/QĐ-UBND ngày 28/7/2020 Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng của cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc tỉnh Gia Lai quản lý 24/01/2020 http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=140345 guiykien.jpg  
12 Quyết định 07/2020/QĐ-UBND ngày 28/7/2020 Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung và xe ô tô chuyên dùng của cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Gia Lai 24/01/2020 http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=140346 guiykien.jpg  
13 Quyết định 19/2020/QĐ-UBND ngày 28/7/2020 Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Gia Lai 19/6/2020 http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=142591&dvid=247 guiykien.jpg  
14 Quyết định 21/2020/QĐ-UBND ngày 28/7/2020 Quy định giá nước sạch sinh hoạt đô thị trên địa bàn huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai 01/01/2021  http://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=143405&dvid=247 guiykien.jpg  
15 Quyết định 27/2020/QĐ-UBND Về việc quy định giá nước sạch sinh hoạt trên địa bàn huyện Ia Pa và huyện Phú Thiện, do Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Gia Lai sản xuất và cung cấp 15/11/2020 vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=144751&dvid=247 guiykien.jpg  
16 Quyết định 26/2021/QĐ-UBND ngày 24/9/2021 Ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Gia Lai 06/10/2021 https://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=149750 guiykien.jpg  
17 Quyết định 14/2021/QĐ-UBND ngày 30/6/2020 Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Gia Lai 11/7/2021 https://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=148276 guiykien.jpg  
18 Quyết định 09/2021/QĐ-UBND ngày 29/4/2021 Ban hành Quy chế quản lý kinh phí khuyến công địa phương và quy định mức chi cụ thể cho các hoạt động khuyến công địa phương áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai 09/5/2021 https://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=147485 guiykien.jpg  
19 Quyết định 06/2021/QĐ-UBND ngày 31/3/2021 Quy định danh mục, thời gian sử dụng, tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình và danh mục tài sản cố định đặc thù thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Gia Lai 11/4/2021 https://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=147299 guiykien.jpg  
20 Quyết định 04/2022/QĐ-UBND ngày 27/01/2022 Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2022 trên địa bàn tỉnh Gia Lai 07/02/2022 https://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=152696&dvid=247 guiykien.jpg  
21` Quyết định 12/2022/QĐ-UBND ngày 04/3/2022 Phân cấp thẩm quyền quyết định việc mua sắm hàng hóa, dịch vụ của các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Gia Lai 14/3/2022 https://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=153042&dvid=247 guiykien.jpg  
 
 

                      
       Trang chủ     |   Tin tức   |   Liên hệ   |   Mobile   |   Site map     
Copyright © 2014 Sở Tài chính tỉnh Gia Lai.
Chịu trách nhiệm: Nguyễn Anh Dũng - Giám đốc Sở Tài chính.
Địa chỉ: 03 Trần Hưng Đạo, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai - Điện thoại: (0269) 3 824 348 - Fax:  (0269) 3 876 748 - Email: stc@gialai.gov.vn. 
Giấy phép số: 01/GPTTĐT-STTTT ngày 27/3/2014  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.