You have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.

CHUYÊN MỤC

Gop-y.jpg

 
Dự thảo xin ý kiến góp ý Công văn xin ý kiến Ngày bắt đầu Ngày kết thúc Tải về Góp ý
V/v lấy ý kiến dự thảo Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 73/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của Quy định mức thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng đối với phương tiện ra, vào cửa khẩu trong Khu vực cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh. 983/STC-QLNS 05/4/2022 04/5/2022 taive-(2).jpg guiykien.jpg
V/v lấy ý kiến dự thảo Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh Sửa đổi, bổ sung quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam trên địa bàn tỉnh Gia Lai 964/STC-QLNS 05/4/2022 04/5/2022 taive-(2).jpg guiykien.jpg
V/v phối hợp xây dựng dự thảo Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Tài chính tỉnh Gia Lai 761/STC-TH 15/3/2022 16/4/2022 taive-(2).jpg guiykien.jpg
V/v lấy ý kiến Dự thảo Nghị quyết quy định phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công trên địa bàn tỉnh Gia Lai 569/STC-QLGCS 02/3/2022 05/4/2022 taive-(2).jpg guiykien.jpg
V/v lấy ý kiến góp ý Dự thảo Quyết định bổ sung hệ số điều chỉnh giá đất năm 2022 trên địa bàn thị xã Ayun Pa 233/STC-QLGCS 21/01/2022 24/01/2022 taive-(2).jpg guiykien.jpg
V/v tham gia ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn về nghĩa vụ thuế khi doanh nghiệp trích lập và sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp. 4334/STC-TH 24/12/2021 28/12/2021 taive-(2).jpg guiykien.jpg
V/v tham gia ý kiến xây dựng Luật sửa đổi Luật 69/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội 3791/STC-TCDN 16/11/2021 22/11/2021 taive-(2).jpg guiykien.jpg
V/v tham gia góp ý dự thảo quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên NSĐP cho thời kỳ 2022 - 2025 trên địa bàn tỉnh Gia Lai (lần 2). 3162/STC-QLNS 01/10/2021 10/10/2021 taive-(2).jpg guiykien.jpg
 V/v tham gia góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn về mức hỗ trợ và cơ chế tài chính theo Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2025. 2550/STC-TCDN 18/8/2021 25/8/2021 taive-(2).jpg guiykien.jpg
V/v tham gia ý kiến dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 153/2014/TT-BTC ngày 20/10/2014 của Bộ Tài chính. 2341/STC-TCDN 03/8/2021 10/8/2021 taive-(2).jpg guiykien.jpg
V/v tham gia góp ý dự thảo Quy định chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao tập trung tập huấn, thi đấu của tỉnh Gia Lai 2108/STC-HCSN 13/7/2021 23/7/2021 taive-(2).jpg guiykien.jpg
V/v tham gia ý kiến dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư số 200/2015/TT-BTC ngày 15/12/2015 của Bộ Tài chính 1371/STC-TCDN 20/5/2021 27/5/2021 taive-(2).jpg guiykien.jpg
V/v tham gia góp ý dự thảo Nghị quyết quy định mức chi xây dựng quy chuẩn kỹ thuật địa phương áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai 1322/STC-HCSN 14/5/2021 21/5/2021 taive-(2).jpg guiykien.jpg
V/v rà soát dự thảo kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2021-2025 1304/STC-QLNS 13/5/2021 17/5/2021 taive-(2).jpg guiykien.jpg
Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 96/2018/NĐ-CP ngày 30/6/2018 948/STC-TCDN 13/4/2021 23/4/2021 taive-(2).jpg guiykien.jpg
Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số loại tài nguyên tại bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Gia Lai ban hành kèm theo Quyết định số 27/2017/QĐ-UBND ngày 23/8/2017 của UBND tỉnh. 898/STC-QLGCS 07/4/2021 20/4/2021 taive-(2).jpg guiykien.jpg
Dự thảo Tờ trình của UBND, Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức chi, thời gian được hưởng về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Gia Lai      261/STC-QLNS 28/01/2021 05/02/2021 taive-(2).jpg guiykien.jpg
Dự thảo Thông tư hướng dẫn một số nội dung về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp 22/STC-TCDN 06/01/2021 22/01/2021 taive-(2).jpg guiykien.jpg
Dự thảo bãi bỏ Quyết định số 10/2008/QĐ-UBND ngày 17 tháng 01 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định một số nội dung chi, mức chi cho công tác thăm dò, khai quật khảo cổ từ nguồn ngân sách của tỉnh Gia Lai 3240/STC-HCSN 22/12/2020 25/12/2020 taive-(2).jpg guiykien.jpg
Dự thảo Quyết định ban hành hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Gia Lai 3033/STC-QLGCS 04/12/2020 13/12/2020 taive-(2).jpg guiykien.jpg
Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung các Thông tư hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng 2777/STC-QLNS 05/11/2020 11/11/2020 taive-(2).jpg guiykien.jpg
Dự thảo Thông tư quy định thu phí thẩm định cấp phép kinh doanh karaoke, vũ trường. 2762/STC-QLNS 04/11/2020 12/11/2020 taive-(2).jpg guiykien.jpg
Lấy ý kiến Dự thảo Nghị quyết quy định phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công trên địa bàn tỉnh Gia Lai 2731/STC-QLGCS 30/10/2020 12/11/2020 taive-(2).jpg guiykien.jpg
Xin ý kiến dự thảo Thông tư quy định thu phí trong lĩnh vực chăn nuôi. 2724/STC-QLNS 29/10/2020 10/11/2020 taive-(2).jpg guiykien.jpg
Tham gia góp ý dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh, Nghị quyết của HĐND tỉnh về quy định mức chi và việc sử dụng kinh phí thực hiện công tác thăm dò, khai quật khảo cổ từ nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Gia Lai 2375/STC-HCSN 25/9/2020 29/9/2020 taive-(2).jpg guiykien.jpg
Xin ý kiến dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 293/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ 2356/STC-QLNS 23/9/2020 25/9/2020 taive-(2).jpg guiykien.jpg
Xin ý kiến dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 223/2016/TT-BTC 10/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề thừa phát lại; phí thẩm định điều kiện thành lập, hoạt /động Văn phòng Thừa phát lại 2348/STC-QLNS 22/9/2020 25/9/2020 taive-(2).jpg guiykien.jpg
Xin ý kiến dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 227/2016/TT-BTC và Thông tư số 112/2017/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy  2348/STC-QLNS 22/9/2020 25/9/2020 taive-(2).jpg guiykien.jpg
Xin ý kiến dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư số 307/2016/TT-BTC quy định phí quyền cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền và lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký cung cấp kênh chương trình nước ngoài trên truyền hình trả tiền 2348/STC-QLNS 22/9/2020 25/9/2020 taive-(2).jpg guiykien.jpg
Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh Ban hành Quy chế quản lý, vận hành, khai thác, Cơ sở dữ liệu về giá trên địa bàn tỉnh Gia Lai 1377/STC-QLGCS 02/6/2020 10/6/2020 taive-(2).jpg guiykien.jpg
Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh Ban hành danh mục, thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình; danh mục tài sản cố định đặc thù thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Gia Lai 1555/STC-QLGCS 23/6/2020 05/7/2020 taive-(2).jpg guiykien.jpg
Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh Ban hành Quy chế quản lý kinh phí khuyến công và mức chi cụ thể cho hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh Gia Lai 1351/STC-HCSN 01/6/2020 09/6/2020 taive-(2).jpg guiykien.jpg
Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND ngày 19/6/2017 của UBND tỉnh Ban hành Quy định quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Gia Lai 1174/STC-QLGCS 08/5/2020 13/5/2020 taive-(2).jpg guiykien.jpg
Dự thảo Thông tư hướng dẫn chế độ kế toán cho các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh 1136/STC-TCDN 05/5/2020 22/5/2020 taive-(2).jpg guiykien.jpg
Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 152/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính 735/STC-QLNS 27/3/2020 01/4/2020 taive-(2).jpg guiykien.jpg
Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 77/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính 628/STC-QLNS 19/3/2020 23/3/2020 taive-(2).jpg guiykien.jpg
Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 291/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính 324/STC-QLNS 20/02/2020 26/02/2020 taive-(1).jpg guiykien.jpg
Dự thảo sửa đổi một số quy định của Nghị quyết số 98/2018/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của HĐND tỉnh Gia Lai về quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Gia Lai
 
204/STC-HCSN 04/02/2020 11/02/2020 taive.jpg guiykien.jpg

                      
       Trang chủ     |   Tin tức   |   Liên hệ   |   Mobile   |   Site map     
Copyright © 2014 Sở Tài chính tỉnh Gia Lai.
Chịu trách nhiệm: Nguyễn Anh Dũng - Giám đốc Sở Tài chính.
Địa chỉ: 03 Trần Hưng Đạo, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai - Điện thoại: (0269) 3 824 348 - Fax:  (0269) 3 876 748 - Email: stc@gialai.gov.vn. 
Giấy phép số: 01/GPTTĐT-STTTT ngày 27/3/2014  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.