You have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.

CHUYÊN MỤC

cnnv.jpg

Chức năng, nhiệm vụ của các Phòng thuộc Sở được quy định tại Quyết định số 91/QĐ-STC ngày 04/11/2016 của Giám đốc Sở Tài chính: pdf.gif
Cụ thể như sau:
I. Văn phòng Sở:

1. Chức năng:
Có chức năng tham mưu, tổng hợp giúp Giám đốc Sở quản lý công tác tổ chức bộ máy, cán bộ; công tác hành chính quản trị, tổng hợp, báo cáo, công tác pháp chế, tuyên truyền, thi đua, khen thưởng của Sở Tài chính.  
2. Nhiệm vụ:
Xây dựng quy trình quy chế tổ chức hoạt động và quy chế làm việc của cơ quan.
Xây dựng Quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác của văn phòng, thanh tra, phòng chuyên môn nghiệp vụ thuộc Sở, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở theo hướng dẫn của Thông tư liên tịch số 220/2015/TTLT-BTC-BNV ngày 31/12/2015 của Liên Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ và theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh.
Tham mưu Giám đốc Sở trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định việc thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể các phòng thuộc Sở theo quy định của pháp luật.
Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức, vị trí việc làm theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập; thực hiện chế độ tiền lương và chính sách, chế độ đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, điều động, bổ nhiệm, luân chuyển, biệt phái, cho từ chức, kỷ luật, miễn nhiệm, cho thôi việc, nghỉ hưu đối với công chức và lao động thuộc phạm vi quản lý của Sở theo phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh và theo quy định của pháp luật.
Lập kế hoạch thu - chi tài chính hàng tháng, quý, năm của cơ quan; theo dõi, thực hiện đúng và đầy đủ các chính sách, chế độ, nghĩa vụ theo quy định hiện hành của Nhà nước. Thực hiện chế độ công khai tài chính của cơ quan theo quy định hiện hành.
Tổ chức giao tiếp đối nội, đối ngoại của cơ quan là cầu nối liên hệ với cơ quan cấp trên, cấp dưới, ngang cấp, các đơn vị hữu quan và công dân để triển khai các hoạt động của Sở.
Chủ trì, phối hợp với các Phòng chuyên môn thuộc Sở để thực hiện chế độ thông tin, báo cáo, quy chế tổ chức và hoạt động của Sở.
Chuẩn bị chương trình và phục vụ các cuộc họp của Sở, thực hiện ghi biên bản các cuộc họp do Sở tổ chức theo nhiệm vụ được phân công.
Kiểm tra thể thức và thủ tục trong việc ban hành các văn bản của Sở. Tổ chức, quản lý, thực hiện công tác văn thư, lưu trữ và bảo mật của Sở theo quy định của nhà nước.
Làm đầu mối và phối hợp với các phòng thuộc Sở trong việc tham mưu Lãnh đạo Sở xây dựng chương trình, biện pháp và tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước trong lĩnh vực tài chính trên địa bàn tỉnh. Là đầu mối phối hợp, liên hệ với các phòng thực hiện tiếp nhận và giao trả hồ sơ theo cơ chế “một cửa” trong quan hệ giải quyết công việc với cá nhân và tổ chức (theo Quy chế “một cửa” đã ban hành); tổ chức, theo dõi, triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008.
Quản lý tài sản, các phương tiện vận chuyển, phương tiện thông tin liên lạc của cơ quan theo quy định. Đảm bảo trật tự, an toàn cơ quan, phòng cháy, chữa cháy, bảo vệ bí mật nội bộ, bí mật Nhà nước.
Đáp ứng và cải tiến phong cách phục vụ để CBCC làm việc chất lượng, hiệu quả, đảm bảo yêu cầu điện nước, vệ sinh, y tế, phương tiện vận chuyển, văn phòng phẩm, tiền lương, tiền thưởng và các nhu cầu khác về vật chất, tinh thần của cơ quan theo đúng chế độ, chính sách của Nhà nước và quy chế chi tiêu nội bộ.
Tổng hợp tình hình thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ tỉnh, chương trình hành động của Tỉnh, thuộc lĩnh vực văn phòng.
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật hoặc do Giám đốc Sở giao.  
Thực hiện báo cáo kết quả phòng ngừa và đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong việc quản lý, sử dụng tài sản, kinh phí NSNN được UBND tỉnh giao cho Sở Tài chính hàng năm.
II. Quản lý ngân sách:
1. Chức năng:
Phòng Quản lý Ngân sách: Là phòng chuyên môn thuộc Sở Tài chính, có chức năng giúp Giám đốc Sở Tài chính thống nhất quản lý Ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh.
 2. Nhiệm vụ:
Tham mưu lãnh đạo Sở dự thảo quyết định, chỉ thị và các văn bản khác thuộc thẩm quyền ban hành của Uỷ ban nhân dân tỉnh để triển khai thực hiện các công việc liên quan đến lĩnh vực tài chính - ngân sách thuộc nhiệm vụ của Phòng quản lý ngân sách;
Triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, các chính sách, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án, đề án, phương án của trung ương và địa phương thuộc nhiệm vụ quản lý của Phòng sau khi được cấp có thẩm quyền ban hành hoặc phê duyệt; 
Lập kế hoạch dài hạn và trung hạn về ngân sách nhà nước phù hợp với quy hoạch tổng thể, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh; định hướng, mục tiêu các giải pháp chủ yếu để thực hiện nhiệm vụ ngân sách nhà nước hàng năm;
 Dự thảo phương án phân cấp nguồn thu và nhiệm vụ chi của từng cấp ngân sách của địa phương và xây dựng định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương theo quy định; Tỷ lệ % phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách tỉnh, huyện, xã; Phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng chế độ thu phí, lệ phí, thu khác và các khoản đóng góp của nhân dân theo quy định của pháp luật để trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định theo thẩm quyền;
Hướng dẫn các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh và cơ quan tài chính cấp dưới xây dựng dự toán ngân sách nhà nước hàng năm theo quy định của pháp luật;
Tổng hợp dự toán thu, chi ngân sách nhà nước và phương án phân bổ chi ngân sách tỉnh; quyết toán thu, chi ngân sách địa phương hàng năm theo quy định của Luật ngân sách nhà nước để tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Bộ Tài chính và trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định;
 Xây dựng các giải pháp, biện pháp thực hiện dự toán ngân sách nhà nước đã được Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định; đảm bảo điều hành ngân sách địa phương cân đối và ổn định. Phối hợp các cơ quan liên quan tham mưu thực hiện các biện pháp huy động các nguồn lực cho chi đầu tư phát triển;
Lập dự toán điều chỉnh ngân sách địa phương; các phương án cân đối ngân sách và các biện pháp cần thiết để hoàn thành nhiệm vụ thu, chi ngân sách được giao để trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định theo thẩm quyền;
Lập chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện công tác cải cách hành chính thuộc nhiệm vụ quản lý của phòng;
Thực hiện quản lý các nguồn kinh phí ủy quyền của ngân sách trung ương; quản lý Quỹ dự trữ tài chính; theo dõi, quản lý vốn ngân sách ủy thác. Tổng hợp theo dõi tình hình thu, chi, quản lý các nguồn vốn vay, trả nợ thuộc ngân sách tỉnh theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, Luật Quản lý nợ công; theo dõi các khoản thu, chi tiền viện trợ qua ngân sách địa phương; theo dõi tiền tạm ứng ngân sách trung ương, tạm ứng ngân sách tỉnh; các tài khoản tạm thu, tạm giữ theo sự phân công của tỉnh;
 Nghiên cứu một số chuyên đề kinh tế - xã hội có liên quan đến chế độ chính sách tài chính - ngân sách theo chỉ đạo của Giám đốc Sở;
Tham gia góp ý và phối hợp trong một số lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước của Sở Tài chính do Phòng Quản lý ngân sách đảm nhiệm;
Kiểm tra và lập thủ tục nhập dự toán, cấp phát trên hệ thống TABMIS theo chế độ, quy trình thủ tục phân cấp hiện hành;
Hướng dẫn và tổ chức thực hiện chế độ công khai tài chính ngân sách của nhà nước theo quy định của pháp luật;
Tổng hợp báo cáo định kỳ hoặc đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo yêu cầu của Bộ Tài chính, Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh; Báo cáo tình hình thực hiện và đề xuất xử lý các nguồn: tăng thu, kết dư, dự phòng ngân sách tỉnh, dự toán chưa phân bổ của các lĩnh vực chi và các báo cáo khác theo quy định;
 Phối hợp với cơ quan có liên quan trong việc thực hiện công tác quản lý thu thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác trên địa bàn;
 Kiểm tra, giám sát việc quản lý và sử dụng ngân sách ở các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách; yêu cầu Kho bạc Nhà nước tạm dừng thanh toán khi phát hiện chi vượt dự toán, chi sai chính sách, chế độ hoặc không chấp hành chế độ báo cáo của Nhà nước của các đơn vị do Phòng QLNS quản lý;
Thẩm định dự toán, quyết toán thu, chi ngân sách của các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị do Phòng QLNS quản lý; 
Tổ chức hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực tài chính thuộc phạm vi quản lý của Sở đối với Phòng Tài chính - Kế hoạch;
Thực hiện hợp tác quốc tế về lĩnh vực tài chính theo quy định của pháp luật và sự phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
 Quản lý và chịu trách nhiệm về tài chính được giao theo quy định và theo phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
Thực hiện kiểm tra, thẩm tra dự toán ngân sách của các cơ quan, đơn vị cùng cấp và dự toán ngân sách của cấp dưới.
Tổng hợp tình hình thu, chi ngân sách nhà nước, lập tổng quyết toán ngân sách hàng năm của địa phương trình Uỷ ban nhân dân tỉnh báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt, báo cáo Bộ Tài chính.
Dự thảo quyết định, chỉ thị và các văn bản khác thuộc thẩm quyền ban hành của Uỷ ban nhân dân tỉnh về lĩnh vực tài chính, ngân sách thuộc phạm vi quản lý của phòng.
Báo cáo tình hình thực hiện và đề xuất xử lý các nguồn: Tăng thu, kết dư, dự phòng ngân sách tỉnh, dự toán chưa phân bổ của các lĩnh vực chi và các báo cáo khác theo quy định.
Hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, giám sát hoạt động của các quỹ; kiểm tra, giám sát việc chấp hành chế độ quản lý tài chính, báo cáo kết quả hoạt động của Quỹ định kỳ theo chế độ quy định và thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Lãnh đạo Sở;
Kiểm tra, giám sát các việc sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác cho các tổ chức nhận ủy thác (các quỹ đầu tư phát triển, các tổ chức tài chính nhà nước,...) để thực hiện giải ngân, cho vay, hỗ trợ lãi suất theo các mục tiêu đã được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xác định.
Thực hiện các báo cáo và nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật hoặc do Giám đốc Sở giao.
III. Tài chính Hành chính Sự nghiệp:
1. Chức năng:
Phòng Tài chính Hành chính sự nghiệp: Là phòng chuyên môn thuộc Sở Tài chính tỉnh, có chức năng giúp Giám đốc Sở Tài chính thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tài chính đối với lĩnh vực hành chính, sự nghiệp trên địa bàn tỉnh.
2.  Nhiệm vụ:
Hướng dẫn các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh (gọi chung là cơ quan hành chính sự nghiệp) xây dựng dự toán ngân sách nhà nước hàng năm theo quy định của pháp luật. 
Hướng dẫn, kiểm tra báo cáo việc thực hiện cơ chế tự chủ tự chịu trách nhiệm về tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập và chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính đối với cơ quan quản lý hành chính theo quy định của pháp luật.
Hướng dẫn và tổ chức thực hiện chế độ công khai tài chính ngân sách của nhà nước theo quy định của pháp luật.
Hướng dẫn các cơ quan hành chính, các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh tổ chức triển khai thực hiện các quy định của Nhà nước về tài chính trên địa bàn.
Hướng dẫn các cơ quan hành chính sự nghiệp tổ chức thực hiện chế độ kế toán theo quy định của pháp luật.
Thẩm định, thông báo dự toán và phiên dữ liệu vào chương trình tabmis cho các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thụ hưởng ngân sách tỉnh, kinh phí trợ cước, trợ giá và cấp không thu tiền các mặt hàng chính sách và các đơn vị được UBND tỉnh giao nhiệm vụ.
Lập phương án phân bổ ngân sách cho các cơ quan hành chính, các đơn vị sự nghiệp thụ hưởng ngân sách tỉnh.
Thẩm tra việc phân bổ dự toán ngân sách cho các đơn vị trực thuộc của các đơn vị dự toán cấp.
Thực hiện thẩm tra, xét duyệt quyết toán, thông báo và tổng hợp quyết toán chi ngân sách đối với các cơ quan hành chính, các đơn vị sự nghiệp có sử dụng ngân sách cấp tỉnh.
Tham gia xây dựng định mức phân bổ dự toán chi ngân sách cho từng thời kỳ ổn định ngân sách theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.
 Phối hợp với các Phòng thuộc Sở và các Sở, Ban, ngành có liên quan trong việc tham mưu, đề xuất giải quyết công việc theo nhiệm vụ của phòng.
Quản lý kinh phí chương trình mục tiêu quốc gia, kinh phí thực hiện một số mục tiêu, nhiệm vụ theo hướng dẫn của Trung ương (phần giao cho các đơn vị trực thuộc tỉnh thực hiện).
Tham mưu và phối hợp với Phòng QLNS đề xuất một số chế độ thu phí (học phí, viện phí,...) theo quy định.
Tham mưu và phối hợp với Phòng QLNS đề xuất phân bổ các nguồn kinh phí chưa phân bổ, tăng thu, nguồn kết dư hàng năm.
Tham mưu và phối hợp với Phòng QLNS đề xuất về cơ chế, chính sách thuộc lĩnh vực Tài chính - HCSN.
Quản lý nguồn vốn quy hoạch của các đơn vị HCSN cấp tỉnh.
Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan bố trí các nguồn vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư và tham mưu cho Giám đốc sở trình UBND tỉnh quyết định.
Theo dõi kinh phí bảo hiểm y tế cho các đối tượng được ngân sách hỗ trợ trên địa bàn tỉnh.
Kiểm tra, giám sát việc quản lý và sử dụng ngân sách tại các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách tỉnh; yêu cầu Kho bạc Nhà nước tạm dừng thanh toán khi phát hiện chi vượt dự toán, chi sai chế độ, chính sách hoặc không chấp hành chế độ báo cáo của Nhà nước.
Thực hiện các báo cáo và nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật hoặc do Giám đốc Sở giao.
IV. Tài chính Doanh nghiệp:
1. Chức năng:
Phòng Tài chính doanh nghiệp: Là Phòng chuyên môn thuộc Sở Tài chính có chức năng giúp Giám đốc Sở Tài chính thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tài chính doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; quản lý vốn và tài sản thuộc sở hữu nhà nước tại các Doanh nghiệp do địa phương thành lập hoặc góp vốn.
2. Nhiệm vụ:
Hướng dẫn thực hiện các chính sách, chế độ quản lý tài chính doanh nghiệp của các loại hình doanh nghiệp, tài chính hợp tác xã và kinh tế tập thể; chính sách tài chính phục vụ chuyển đổi sở hữu, sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước, chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành doanh nghiệp, cổ phần hóa đơn vị sự nghiệp công lập, chế độ quản lý, bảo toàn và phát triển vốn nhà nước tại doanh nghiệp.
Kiểm tra và xử lý các hành vi vi phạm việc thực hiện pháp luật về tài chính, kế toán của các loại hình doanh nghiệp trên địa bàn theo quy định của pháp luật.
Quản lý phần vốn và tài sản thuộc sở hữu nhà nước tại các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế hợp tác, kinh tế tập thể do địa phương thành lập theo quy định của pháp luật; thực hiện quyền, nghĩa vụ đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại các doanh nghiệp theo phân công của Uỷ ban nhân dân tỉnh.
Kiểm tra việc quản lý sử dụng vốn và tài sản nhà nước, việc phân phối thu nhập, trích lập và sử dụng các quỹ của doanh nghiệp nhà nước do địa phương thành lập; thực hiện chức năng giám sát, đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước do địa phương thành lập và doanh nghiệp có vốn nhà nước theo quy định của pháp luật.
Tổng hợp tình hình chuyển đổi sở hữu, sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước; phân tích, đánh giá tình hình tài chính doanh nghiệp 100% vốn nhà nước và các doanh nghiệp có vốn nhà nước do địa phương thành lập hoặc góp vốn, trình Giám đốc Sở tham gia ý kiến để báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ trưởng Bộ Tài chính.
Quản lý việc trích lập và sử dụng quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng của Kiểm soát viên và Người đại diện vốn nhà nước tại doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.
Tổng hợp đánh giá tình hình thực hiện cơ chế tài chính phục vụ chính sách phát triển hợp tác xã, kinh tế tập thể trên địa bàn theo quy định của pháp luật.
Là đầu mối tiếp nhận báo cáo tài chính của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và tổng hợp, phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp FDI theo chế độ quy định phục vụ chính sách phát triển kinh tế - xã hội, thu hút vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn theo quy định của pháp luật.
Tham gia thẩm định, xác định nhu cầu, trình cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư vốn để hình thành vốn điều lệ khi thành lập công ty nhà nước, điều chỉnh vốn điều lệ của công ty nhà nước.
Thẩm định báo cáo Giám đốc Sở xem xét, cho ý kiến trình quyết định dự toán đối với một số sản phẩm dịch vụ công ích và giám sát việc sử dụng các nguồn kinh phí đó theo quy định của pháp luật.
Hướng dẫn, quản lý và kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật đối với các tổ chức cung ứng dịch vụ tài chính thuộc lĩnh vực tài chính, kế toán, kiểm toán độc lập, đầu tư tài chính, các doanh nghiệp kinh doanh xổ số, đặt cược và trò chơi có thưởng trên địa bàn theo quy định của pháp luật.
Quản lý về tài chính, ngân sách của các Ban quản lý bảo vệ rừng.
Dự thảo các báo cáo chuyên đề theo yêu cầu của Bộ Trưởng Bộ Tài chính về tình hình thực hiện đầu tư trực tiếp của nước ngoài vào Việt nam (FDI).
Thực hiện các báo cáo và nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật hoặc do Giám đốc Sở giao.
V. Tài chính Đầu tư:
1. Chức năng:
Phòng Tài chính Đầu tư: Là Phòng chuyên môn thuộc Sở Tài chính có chức năng tham mưu giúp Giám đốc Sở Tài chính thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tài chính đầu tư trên địa bàn tỉnh.
2. Nhiệm vụ:
Tham gia với Sở Kế hoạch và Đầu tư, các cơ quan có liên quan để tham mưu với Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh về chiến lược thu hút, huy động, sử dụng vốn đầu tư ngắn hạn, dài hạn trong và ngoài nước; xây dựng các chính sách, biện pháp điều phối và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) trên địa bàn. Tham mưu Giám đốc Sở giúp Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quản lý nhà nước về tài chính đối với các chương trình, dự án ODA trên địa bàn. 
Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan xây dựng dự toán và phương án phân bổ dự toán chi đầu tư phát triển hàng năm; chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan bố trí các nguồn vốn khác (không kể vốn sự nghiệp do phòng QLNS và phòng Quản lý-HCSN thực hiện) có tính chất đầu tư báo cáo Giám đốc Sở trình Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định. 
Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư trình Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định phân bổ vốn đầu tư, danh mục dự án đầu tư có sử dụng vốn ngân sách; kế hoạch điều chỉnh phân bổ vốn đầu tư trong trường hợp cần thiết; xây dựng kế hoạch điều chỉnh, điều hoà vốn đầu tư đối với các dự án đầu tư từ nguồn ngân sách địa phương. 
Tham gia về chủ trương đầu tư; thẩm tra, thẩm định, tham gia ý kiến theo thẩm quyền đối với các dự án đầu tư do tỉnh quản lý. 
Tham gia với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan về nội dung tài chính, các chính sách ưu đãi tài chính đối với các dự án, doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trên địa bàn.
Kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư, tình hình quản lý, sử dụng vốn đầu tư, quyết toán vốn đầu tư thuộc ngân sách địa phương của chủ đầu tư; tình hình kiểm soát thanh toán vốn đầu tư của Kho bạc Nhà nước ở tỉnh, huyện, phối hợp với KBNN nắm tình hình giải ngân vốn đầu tư XDCB, trình Giám đốc Sở để báo cáo UBND tỉnh và Bộ Tài chính định kỳ hàng tháng.
Thực hiện thẩm tra quyết toán các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước thuộc cấp tỉnh quản lý do UBND tỉnh và Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư quyết định đầu tư và các dự án do chủ đầu tư phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật được Ủy ban nhân dân tỉnh ủy quyền quyết định đầu tư.
Trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt quyết toán các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước thuộc cấp tỉnh quản lý do Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định đầu tư.
Trình Lãnh đạo Sở Tài chính phê duyệt quyết toán các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước thuộc cấp tỉnh quản lý do Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư quyết định đầu tư và các dự án do các chủ đầu tư phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật được Ủy ban nhân dân tỉnh ủy quyền quyết định đầu tư.
Tổng hợp, phân tích tình hình huy động và sử dụng vốn đầu tư, đánh giá hiệu quả quản lý, sử dụng vốn đầu tư, quyết toán vốn đầu tư của địa phương (tỉnh), báo cáo Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh và Bộ Tài chính theo quy định. 
Thực hiện các báo cáo và nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật hoặc do Giám đốc Sở giao.
VI. Quản lý giá và công sản:
1. Chức năng:
Phòng Quản lý giá và công sản: Là Phòng chuyên môn thuộc Sở Tài chính, có chức năng tham mưu giúp Giám đốc Sở Tài chính thực hiện chức năng quản lý nhà nước trong việc quản lý và sử dụng có hiệu quả tài sản nhà nước tại các tổ chức, cơ quan nhà nước; thực hiện quản lý về tài chính đối với tài sản kết cấu hạ tầng, đất đai và tài nguyên quốc gia theo quy định của pháp luật; quản lý nhà nước về giá trong phạm vi toàn tỉnh và thực hiện quản lý giá một số hàng hóa, dịch vụ theo quy định.
2. Nhiệm vụ:
Xây dựng báo cáo Giám đốc Sở trình Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh các văn bản hướng dẫn về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước và phân cấp quản lý nhà nước về tài sản nhà nước thuộc phạm vi quản lý của địa phương. 
Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện chế độ quản lý tài sản nhà nước; đề xuất các biện pháp về tài chính để đảm bảo quản lý và sử dụng có hiệu quả tài sản nhà nước theo thẩm quyền tại địa phương.
Trình Giám đốc quyết định theo thẩm quyền hoặc trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định theo thẩm quyền việc mua sắm, xác lập quyền sở hữu của nhà nước về tài sản, thu hồi, điều chuyển, thanh lý, bán, thuê, cho thuê, chuyển nhượng, tiêu hủy tài sản nhà nước và các hình thức xử lý khác; giao tài sản nhà nước cho đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính và sử dụng tài sản nhà nước của đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính vào mục đích sản xuất kinh doanh, dịch vụ, cho thuê, liên doanh, liên kết.
Tổ chức quản lý tiền bán tài sản được xác lập quyền sở hữu của nhà nước thuộc phạm vi quản lý của địa phương; tiền bán hoặc thuê, cho thuê tài sản kết cấu hạ tầng thuộc địa phương quản lý; các nguồn tài chính phát sinh trong quản lý, sử dụng tài sản nhà nước.
Hướng dẫn và tổ chức thực hiện chế độ công khai quản lý, sử dụng tài sản nhà nước trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị theo quy định của pháp luật
Báo cáo Giám đốc Sở trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định xử lý hoặc xử lý theo thẩm quyền đối với tài sản không xác định được chủ sở hữu; tài sản bị chôn giấu, chìm đắm được tìm thấy; di sản không có người thừa kế; tài sản tịch thu sung quỹ nhà nước theo bản án, quyết định thi hành án; tài sản của các dự án sử dụng vốn nhà nước (bao gồm cả vốn ODA) khi dự án kết thúc và các tài sản khác được xác lập quyền sở hữu của Nhà nước, tài sản của tổ chức cá nhân tự nguyện chuyển giao quyền sở hữu cho chính quyền địa phương
Tổ chức quản lý và khai thác tài sản nhà nước chưa được cấp có thẩm quyền giao cho tổ chức, cá nhân quản lý, sử dụng; quản lý các nguồn tài chính phát sinh trong quá trình quản lý, khai thác, chuyển giao, xử lý tài sản nhà nước.
Tham mưu cho Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh có ý kiến với các Bộ, ngành và Bộ Tài chính về việc sắp xếp nhà, đất của các cơ quan Trung ương quản lý trên địa bàn.
Quản lý cơ sở dữ liệu tài sản nhà nước thuộc phạm vi quản lý của địa phương; giúp Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản nhà nước thuộc phạm vi quản lý của địa phương.
Tham mưu cho Giám đốc Sở trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành định hướng quản lý, điều hành, bình ổn giá hàng năm, 5 năm, 10 năm các mặt hàng thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; dự thảo văn bản hướng dẫn pháp luật về giá và thẩm định giá trên địa bàn theo quy định của pháp luật; quy định trình tự, quy trình thẩm định phương án giá và phân cấp quyết định giá đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc thẩm quyền quyết định giá của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
Tham mưu Giám đốc Sở quyết định hoặc trình cấp có thẩm quyền quyết định giá tài sản, hàng hóa, dịch vụ theo phân công, phân cấp của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
Thẩm định phương án giá theo đề nghị của Sở quản lý ngành, lĩnh vực, đơn vị sản xuất kinh doanh để Sở quản lý ngành, lĩnh vực, đơn vị sản xuất kinh doanh, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định theo quy định của pháp luật.
Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức kiểm tra yếu tố hình thành giá theo quy định của pháp luật.
Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc phân công và tổ chức thực hiện thẩm định giá tài sản nhà nước thuộc địa phương quản lý; chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan thực hiện thẩm định giá đối với tài sản nhà nước theo phân công, phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh.
Xây dựng, quản lý, vận hành và khai thác cơ sở dữ liệu trên địa bàn về giá theo quy định của pháp luật.
Tham mưu cho Giám đốc Sở báo cáo UBND tỉnh triển khai kịp thời các văn bản hướng dẫn quản lý giá của Chính phủ, các bộ ngành và phân cấp quản lý giá thuộc phạm vi quản lý của địa phương.
Phối hợp với Cục Thi hành án tỉnh để bán tài sản theo quy định của pháp luật.
Tham gia cùng với Sở Xây dựng ra công bố giá VLXD trên địa bàn tỉnh theo quy định.
Phối hợp với Sở Xây dựng báo cáo Giám đốc Sở trình UBND tỉnh về giá đền bù nhà cửa, vật kiến trúc trên địa bàn tỉnh.
Phối hợp với Sở Xây dựng thẩm định giá tiêu thụ nước sạch trên địa bàn tỉnh.
Phối hợp với Sở Nông nghiệp & PTNT trình UBND tỉnh quyết định đơn giá đền bù cây cối hoa màu trên địa bàn tỉnh.
Phối hợp với Sở Tài nguyên & Môi trường và các ngành thẩm định phương án bồi thường.
Phối hợp cùng các ngành xác định mức trợ cước, trợ giá các mặt hàng chính sách; Xác định giá bán Báo Gia Lai trình UBND tỉnh quyết định.
Phối hợp cùng các ngành thẩm định, xác định giá đất sát giá thị trường trong điều kiện bình thường để cho thuê đất, giao đất và đấu giá quyền sử dụng đất trình UBND tỉnh quyết định.
Tham gia cùng với các ngành định giá tài sản theo yêu cầu của Tòa án.
Tham gia Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự của tỉnh.
Phối hợp với Cục thuế tỉnh xác định giá để tính thuế tài nguyên, thuế trước bạ và giá thóc thu thuế nông nghiệp trình UBND tỉnh quyết định.
Phối hợp cùng các ngành hướng dẫn và tiếp nhận hồ sơ đăng ký giá và kê khai giá của các tổ chức, cá nhân và đơn vị kinh doanh trên địa bàn tỉnh.
Thẩm định trình Hội đồng quản lý Quỹ phát triển đất của tỉnh phê duyệt kế hoạch ứng vốn và hoàn trả vốn ứng hàng năm từ Quỹ phát triển đất của tỉnh.
Kiểm tra đề xuất Giám đốc quỹ trình Chủ tịch hội đồng quỹ ứng vốn cho các đơn vị và kiểm tra tình hình sử dụng vốn của các đơn vị.
Kiểm tra số trích nộp 30% nguồn thu từ sử dụng đất của các huyện, thị xã, thành phố về cho quỹ phát triển đất.
Tham mưu báo cáo Chủ tịch Hội đồng thẩm định bảng giá đất tổ chức thẩm định bảng giá đất, bảng giá đất điều chỉnh; báo cáo Chủ tịch Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể tổ chức thẩm định giá đất cụ thể trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.
Phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng, tham mưu Giám đốc Sở trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành hệ số điều chỉnh giá đất để tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; mức tỷ lệ phần trăm (%) cụ thể để xác định đơn giá thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm theo quy định của pháp luật đất đai.
Tham mưu Giám đốc Sở xác định và trình Ủy ban nhân dân tỉnh quy định mức tỷ lệ (%) để tính thu tiền cho thuê đối với đất xây dựng công trình ngầm, đất có mặt nước, mức tiền thuê mặt nước; đơn giá thuê mặt nước của từng dự án cụ thể (trừ các dự án khai thác dầu khí ở lãnh hải và thềm lục địa của Việt Nam); xác định các khoản được trừ vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuê mặt nước phải nộp.
Hướng dẫn, kiểm tra, báo cáo Giám đốc Sở tổ chức thực hiện việc thực hiện chính sách, xác định đơn giá thu và mức thu tiền sử dụng đất, tiền cho thuê đất, tiền cho thuê mặt nước, góp vốn liên doanh bằng giá trị quyền sử dụng đất, tiền cho thuê và tiền bán nhà thuộc sở hữu nhà nước.
Thực hiện các báo cáo và nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật hoặc do Giám đốc Sở giao.
VII. Thanh tra Sở:
1. Chức năng:
Có chức năng giúp Giám đốc Sở Tài chính thực hiện nhiệm vụ thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành tài chính và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực tài chính, kế toán, ngân sách, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí thuộc phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của Giám đốc Sở trên địa bàn; chịu sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Sở Tài chính, chịu sự hướng dẫn về công tác, nghiệp vụ thanh tra hành chính của Thanh tra tỉnh đồng thời chịu sự hướng dẫn về công tác, nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra chuyên ngành của Thanh tra Bộ Tài chính. 
2. Nhiệm vụ
Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ do cấp có thẩm quyền giao đối với các tổ chức, cá nhân thuộc quyền quản lý của Sở Tài chính.
Thực hiện thanh tra tài chính đối với các cơ quan, tổ chức và cá nhân có quản lý, sử dụng ngân sách và quan hệ với ngân sách Nhà nước theo thẩm quyền.
Thực hiện thanh tra tài chính các cơ quan, đơn vị thuộc Trung ương quản lý đóng trên địa bàn khi có văn bản uỷ quyền của Thanh tra Bộ Tài chính.
Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.
Thanh tra các vụ việc khác do UBND tỉnh, Giám đốc Sở giao.
Giải quyết các khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực tài chính, kế toán, ngân sách theo quy định của Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo hiện hành và Luật Thanh tra.
Tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác thanh tra.
Thực hiện nhiệm vụ phòng ngừa và đấu tranh chống tham nhũng theo quy định của pháp luật về chống tham nhũng.
Thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại tố cáo; xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong việc sử dụng tài sản, kinh phí được giao theo quy định của pháp luật.
Tổng hợp kết quả thực hiện kiến nghị của Thanh tra, Kiểm toán về lĩnh vực tài chính ngân sách báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.
Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao như: Tham mưu, đề xuất UBND tỉnh ban hành chương trình tổng thể thực hành tiết kiệm, chống lãng phí hàng năm và tổng hợp kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của các đơn vị dự toán trên địa bàn tỉnh báo cáo UBND tỉnh, Bộ Tài chính theo chỉ đạo của UBND tỉnh và Bộ tài chính.
Thực hiện các báo cáo và nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật hoặc do Giám đốc Sở giao.
VIII. Tin học Thống kê:
1. Chức năng:
Phòng Tin học và thống kê: Là phòng chuyên môn thuộc Sở Tài chính, có chức năng giúp Giám đốc Sở Tài chính trong công tác tổ chức, quản lý, điều hành hệ thống mạng máy tính của Sở; triển khai các ứng dụng công nghệ tin học của ngành đến các đơn vị tài chính trên địa bàn tỉnh; xây dựng, vận hành các cơ sở dữ liệu tài chính của tỉnh. 
2. Nhiệm vụ:
Tổ chức triển khai ứng dụng công nghệ thông tin; xây dựng, quản lý và khai thác hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý tài chính, tài sản và chuyên môn nghiệp vụ được giao; chủ trì công bố số liệu tài chính, cung cấp thông tin thống kê tài chính trên địa bàn theo quy định của pháp luật.
Đảm bảo hệ thống mạng máy tính của Sở hoạt động thống nhất, liên tục và thông suốt, theo mô hình và định hướng do Giám đốc Sở quyết định.
Hỗ trợ kỹ thuật cho các Phòng chuyên môn thuộc Sở và các Phòng TC-KH huyện, thị xã, thành phố; các xã, phường, thị trấn để phục vụ tốt cho công tác chuyên môn nghiệp vụ.
Lập mô hình, phương án kỹ thuật, phối hợp với các phòng trong Sở thực hiện từng bước việc kết nối hệ thống mạng máy tính của Sở với hệ thống máy tính của các cơ quan tài chính cấp trên, với Cục Thuế và Kho bạc Nhà nước tỉnh, các cơ quan tài chính cấp dưới, các đối tượng chịu sự quản lý về mặt tài chính ngân sách, hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh và thực hiện các biện pháp hỗ trợ khác nhằm tăng cường hoạt động trao đổi thông tin được mã hóa bằng công nghệ thông tin về tài chính ngân sách, hành chính nhà nước giữa các Phòng trong Sở với các đơn vị nêu trên.
Là đầu mối thu thập thông tin, dữ liệu từ các đơn vị tài chính và các đối tượng chịu sự quản lý tài chính ngân sách trên địa bàn; xây dựng cơ sở dữ liệu tài chính tại địa phương và cung cấp thông tin dữ liệu cho cơ sở dữ liệu chung của Bộ Tài chính và Uỷ ban nhân dân tỉnh.
Cung cấp đầy đủ, kịp thời các thông tin lên hệ thống mạng theo quy định.
Yêu cầu các Phòng, đơn vị có liên quan cung cấp thông tin, tài liệu, văn bản cần thiết cho việc thực hiện nhiệm vụ được giao.
Chịu trách nhiệm kỹ thuật kết nối và cập nhật thông tin lên Website của Sở Tài chính. Chuyển các dữ liệu ứng dụng của Hệ thống thông tin để đưa lên trang Website các nội dung do Giám đốc Sở chỉ định.
Tổ chức tập huấn nghiệp vụ tin học, cập nhật kiến thức mới và chuyển giao các ứng dụng công nghệ tin học chuyên ngành cho các đối tượng sử dụng theo kế hoạch và chương trình được duyệt.
Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cập nhật kỹ năng khai thác thông tin của hệ thống cho mọi thành viên tham gia mạng với chương trình phù hợp.
Tổng hợp kế hoạch đào tạo cán bộ tin học hàng năm cho Sở, cán bộ tin học của cơ quan tài chính cấp dưới và các đối tượng chịu sự quản lý tài chính ngân sách trên địa bàn.
Định hướng triển khai ứng dụng công nghệ tin học trên địa bàn. Xây dựng kế hoạch dài hạn và hàng năm về triển khai và ứng dụng công nghệ thông tin của Sở Tài chính nói riêng và các đơn vị tài chính trên cùng địa bàn nói chung.
Xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai trang bị máy móc, các phần mềm xử lý thông tin và các phần mềm ứng dụng trong toàn bộ hệ thống theo đề án được duyệt.
Trực tiếp tham gia thẩm định các Dự án đầu tư thuộc lĩnh vực Công nghệ Thông tin; tham mưu Giám đốc Sở Tài chính triển khai các ứng dụng phần mềm dùng chung thuộc Ngành Tài chính để thống nhất chương trình sử dụng, cũng như biểu mẫu báo cáo, tích hợp vào cơ sở dữ liệu toàn ngành Tài chính theo chủ trương của Cục Tin học - Thống kê, Bộ Tài chính.
Phối hợp với Văn phòng Sở quản lý về mặt kỹ thuật các trang thiết bị tin học của Sở Tài chính như: quản lý hồ sơ thiết bị, quản lý việc bảo dưỡng và sửa chữa thiết bị công nghệ thông tin.
Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định.
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật hoặc do Giám đốc Sở giao.
                      
       Trang chủ     |   Tin tức   |   Liên hệ   |   Mobile   |   Site map     
Copyright © 2014 Sở Tài chính tỉnh Gia Lai.
Chịu trách nhiệm: Nguyễn Anh Dũng - Giám đốc Sở Tài chính.
Địa chỉ: 03 Trần Hưng Đạo, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai - Điện thoại: (0269) 3 824 348 - Fax:  (0269) 3 876 748 - Email: stc@gialai.gov.vn. 
Giấy phép số: 01/GPTTĐT-STTTT ngày 27/3/2014  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.