You have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.

CHUYÊN MỤC

cnnvld.jpg
 
Phân công nhiệm vụ lãnh đạo Sở Tài chính tỉnh Gia Lai theo Quyết định số 60/QĐ-STC ngày 20/5/2020 của Giám đốc Sở Tài chính pdf.gif

1. Giám đốc Nguyễn Anh Dũng

- Là người đứng đầu cơ quan Sở Tài chính, chịu trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành mọi hoạt động của Sở Tài chính; tham mưu giúp Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực Tài chính, ngân sách nhà nước.
- Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, đồng thời chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Tài chính trong việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực tài chính trên địa bàn tỉnh và thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch UBND tỉnh và Bộ trưởng Bộ Tài chính giao.
- Giữ mối quan hệ làm việc với các cơ quan Trung ương, cơ quan cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị trong ngành Tài chính tại địa phương.
- Tham mưu UBND tỉnh toàn diện công tác quản lý điều hành thu chi ngân sách của tỉnh, phân bổ các nguồn vốn đầu tư, thanh toán  vốn đầu tư XDCB, theo dõi các nguồn thu trên địa bàn, công tác thuế, phí, lệ phí, các nguồn vốn ODA, vốn nước ngoài, chương trình Nông thôn mới, Giảm nghèo bền vững. Chỉ đạo công tác đảm bảo kinh phí khối Đảng, lực lượng vũ trang và các cơ quan tư pháp. 
- Trực tiếp chỉ đạo Phòng Quản lý ngân sách, phòng Tài chính Đầu tư. Phụ trách công tác tổ chức cán bộ, công tác thi đua khen thưởng - kỷ luật. Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng, kỷ luật của Sở.
- Làm chủ tài khoản ngân sách và các quỹ thuộc ngân sách được phân công, làm chủ tài khoản của cơ quan. Chỉ đạo điều hành và quyết toán các nguồn kinh phí của cơ quan.
- Trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ thuộc lĩnh vực Tài chính của Phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, TX, TP: Pleiku, Phú Thiện, Ia Pa, Ayun Pa, KrôngPa, Chư Prông.
- Chủ tịch Hội đồng khoa học sáng kiến của Sở.
- Tham gia các Ban chỉ đạo của tỉnh thành lập (có phụ lục kèm theo).
2. Phó Giám đốc thứ nhất: Đặng Công Lâm
- Giúp Giám đốc sở thực hiện công tác đối nội, đối ngoại; tham mưu UBND tỉnh về công tác Thanh tra, các lĩnh vực tài chính về đất đai, đền bù; công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, Cổ phần hóa Doanh nghiệp Nhà nước, công tác thẩm định giá đất, tài nguyên khoáng sản, Giá, Công sản, Doanh nghiệp, Hợp tác xã, các dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh, công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, công tác phòng chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm chống lãng phí.
- Được Giám đốc Sở ủy quyền giải quyết các công việc chung của cơ quan khi Giám đốc đi vắng.
- Được Giám đốc ủy quyền làm chủ tài khoản ngân sách và các Quỹ thuộc ngân sách.
- Trực tiếp chỉ đạo, điều hành Phòng: Tài chính Doanh nghiệp, Quản lý Giá - Công sản, Thanh tra Sở
- Tiếp tục chỉ đạo thành viên quyết toán cổ phần hoá các doanh nghiệp thuộc sở hữu Nhà nước.
- Trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ thuộc lĩnh vực Tài chính của Phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, thị xã: Chư Sê, Chư Pưh, Chư păh, Đức Cơ, Ia Grai.
- Tham gia các Ban chỉ đạo của tỉnh thành lập (có phụ lục kèm theo).
3. Phó Giám đốc thứ hai: Trần Thị Huệ
- Giúp Giám đốc Sở phụ trách, theo dõi công tác văn phòng Sở, Ứng dụng Công nghê thông tin, Cải cách hành chính, quản lý dự toán các đơn vị hành chính sự nghiệp và các quỹ đóng góp, tài trợ và an sinh xã hội của tỉnh. Được Giám đốc Sở ủy quyền làm chủ tài khoản của cơ quan, giúp Giám đốc quản lý sử dụng và quyết toán các nguồn kinh phí của cơ quan. Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cơ quan.
- Được ủy quyền thay thế Giám đốc và Phó Giám đốc thứ nhất trong thời gian đi công tác hoặc vắng mặt tại địa phương.
- Được Giám đốc sở ủy quyền làm chủ tài khoản ngân sách và các quỹ thuộc ngân sách.
- Trực tiếp chỉ đạo Văn phòng sở, Phòng Tài chính Hành chính sự nghiệp, phòng Tin học và Thống kê. Chịu trách nhiệm kiểm tra công tác lập dự toán, quyết toán các nguồn kinh phí do phòng Tài chính HCSN quản lý trước khi trình Giám đốc.
 - Trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ thuộc lĩnh vực Tài chính của Phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, thị xã: An khê, Kbang, Kông Chro, Đak Đoa, Đăk Pơ, Mang Yang.
- Tham gia các Ban chỉ đạo của tỉnh thành lập (có Phụ lục kèm theo). 

BẢNG PHÂN CÔNG
LÃNH ĐẠO SỞ THAM GIA CÁC BAN CHỈ ĐẠO, HỘI ĐỒNG TƯ VẤN CỦA TỈNH THEO QUYẾT ĐỊNH
CỦA TỈNH ỦY, UBND TỈNH


 
 
1. Giám đốc: Nguyễn Anh Dũng
- Giám đốc Quỹ phát triển đất tỉnh.
- Phó Chủ tịch Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh.
- Phó Chủ tịch Hội đồng Xổ số kiến thiết tỉnh.
- Thành viên Ban bảo vệ sức khỏe cán bộ.
- Thành viên BCĐ thực hiện Quy chế dân chủ Tỉnh.
- Trưởng Ban chỉ đạo xây dựng lịch sử ngành tài chính  và xây dựng khu di tích Ban Kinh Tài.
- Thành viên Ban chỉ đạo thi hành án dân sự (QĐ số: 313/QĐ-UBND ngày 14/6/2019).
- Ủy viên BCĐ khắc phục hậu quả chất độc hóa học (QĐ số 32/QĐ-UBND ngày 16/01/2015)
- Thành viên Ban soạn thảo Kế hoạch xây dựng và huy động lực lượng dự bị động viên tỉnh (QĐ 624/QĐ-UBND tỉnh ngày 16/5/2011).
- Ủy viên hội đồng sáng kiến tỉnh Gia Lai (QĐ 937/QĐ-UBND ngày 12/9/2018).
- Ủy viên BCĐ khu vực phòng thủ tỉnh Gia lai (QĐ 290/QĐ-UBND ngày 30/3/2016).
- Ủy viên Ban Chỉ đạo cải cách hành chính và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh (QĐ 804/QĐ-UBND ngày 11/8/2019).
- Ủy viên BCĐ nhân quyền tỉnh Gia Lai (QĐ 713/QĐ-UBND ngày 29/9/2016).
- Thành viên Ban chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử tỉnh Gia Lai.
- Thành viên Ban chỉ đạo sách "Đảng bộ tỉnh Gia Lai – từ Đại hội đến Đại hội".
- Phó Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Gia Lai.
- Phó Trưởng ban chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (389).
- Ủy viên BCĐ thực hiện quyết định số 124/QĐ-TTg ngày 16/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ về "Đề án tiếp tục củng cố, kiện toàn chính quyền cơ sở vùng Tây nguyên giai đoạn 2014-2020" ở tỉnh.
- Thành viên Hội đồng khoa học chuyên ngành xác định nội dung dự án ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ cấp huyện bổ sung năm 2015 (QĐ số 96/QĐ-SKH ngày 2/9/2014).
- Thành viên Tổ công tác tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai các dự án đầu tư (QĐ 1002/QĐ-UBND ngày 28/9/2018).
 
 2. Phó Giám đốc thứ nhất: Đăng Công Lâm
- Thành viên Ban chỉ đạo cổ phần hóa DNNN.
- Ủy viên Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong tố tụng.
- Thành viên Ban Hội nhập kinh tế quốc tế tỉnh Gia Lai.
- Thành viên BCĐ đào tạo trung cấp chuyên nghiệp ngành quân sự.
- Thành viên BCĐ cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam.
- Thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh.
- Thành viên BCĐ thực hiện kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011-2020.
- Thành viên Đề tài nghiên cứu ứng phó với biến đổi khí hậu cho ngành nông nghiệp 2020 và tầm nhìn 2030.
- Thành viên Tổ công tác thẩm định hồ sơ tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
- Phó Chủ tịch Hội đồng cung cấp khu vực phòng thủ tỉnh Gia lai (QĐ 324/QĐ- UBND ngày 12/7/2018).
- Thành viên BCĐ công tác thông tin đối ngoại tỉnh Gia lai (QĐ 459/QĐ-UBND ngày 25/5/2018).
- Ủy viên thường trực BCĐ chương trình MTQG giai đoạn 2016-2020 (QĐ 222/QĐ- UBND ngày 08/05/2019).
- Thành viên BCĐ triển khai thực hiện kế hoạch phát triển nông nghiệp, nông dân và nông thôn trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
- Thành viên Ban chỉ đạo Dự án Bảo vệ và quản lý tổng hợp các hệ sinh thái rừng tỉnh Gia Lai.
- Thành viên BCĐ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 tỉnh Gia lai.
- Thành viên BCĐ thương mại biên giới.
- Thành viên Ban đại diện HĐQT Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh
- Thành viên BCĐ phòng, chống lụt bão tỉnh.
- Ủy viên Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Gia Lai.
- Thành viên BCĐ thực hiện kết luận 61/KL-TW về nâng cao vai trò trách nhiệm của Hội nông dân VN trong nông nghiệp XD nông thôn mới và XD giai cấp công nhân VN giai đoạn 2010-2020.
- Ủy viên Hội đồng thẩm định Quy hoạch phát triển điện lực Gia Lai giai đoạn 2011-2015 có xét đến năm 2020.
- Ủy viên BCĐ thực hiện Đề án giáo dục kiến thức hội nhập cho thế hệ trẻ tỉnh (QĐ số 934/QĐ-UBND ngày 27/10/2014)
- Ủy viên BCĐ cấp tỉnh về tìm kiếm, qui tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (QĐ 411/QĐ-UBND ngày 28/8/2018).
 
3. Phó Giám đốc thứ hai: Trần Thị Huệ
- Thành viên BCĐ an toàn giao thông tỉnh.
- Thành viên BCĐ triển khai Đề án 5 triệu Bà mẹ nuôi dạy con tốt.
- Thành viên Ban điều hành Đề án nâng cao chất lượng công tác phổ biến, GDPL trong nhà trường.
- Ủy viên BCĐ Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi GĐ 2011-2015 của tỉnh.
- Thành viên Ban vận động tỉnh cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư.
- Ủy viên Ban chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm.
- Thành viên BCĐ chương trình phát triển thanh niên Gia Lai đến năm 2020.
- Thành viên BCĐ hoạt động hè - Thanh niên tình nguyện.
- Thành viên BCĐ phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy.
- Thành viên BCĐ thực hiện BHXH, BHYT, BH thất nghiệp.
- Thành viên BCĐ tuyến tỉnh DA chăm sóc sức khỏe nhân dân các tỉnh Tây nguyên giai đoạn 2.
- Ủy viên BCĐ chiến dịch tiêm vắc xin Sởi - Rubella của tỉnh.
- Thành viên Ban chỉ đạo đổi mới giáo dục và đào tạo tỉnh Gia Lai.
- Thành viên Hội đồng đào tạo nhân lực tỉnh Gia Lai giai đoạn 2011-2020.
- Thành viên Ban chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tác hại của thuốc lá.
- Ủy viên Hội đồng quản lý quỹ bảo vệ Môi trường tỉnh Gia Lai.
- Ủy viên BCĐ phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và XD phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ (QĐ số 21/QĐ- UBND ngày 14/01/2014).

                      
       Trang chủ     |   Tin tức   |   Liên hệ   |   Mobile   |   Site map     
Copyright © 2014 Sở Tài chính tỉnh Gia Lai.
Chịu trách nhiệm: Nguyễn Anh Dũng - Giám đốc Sở Tài chính.
Địa chỉ: 03 Trần Hưng Đạo, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai - Điện thoại: (0269) 3 824 348 - Fax:  (0269) 3 876 748 - Email: stc@gialai.gov.vn. 
Giấy phép số: 01/GPTTĐT-STTTT ngày 27/3/2014  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.