You have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.

Hỗ trợ đào tạo nghề cho doanh nghiệp phải di dời  Thẩm quyền giải quyết UBND tỉnh/Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai.
  Lĩnh vực Công sản
  Cơ quan thực hiện - Cơ quan/thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh/Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai.
  - Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Tài chính tỉnh Gia Lai.
  Cách thức thực hiện Nộp trực tiếp tại “ Bộ phận tiếp nhận và trả  kết quả” của Sở Tài chính tỉnh Gia Lai hoặc gửi qua đường bưu điện.
  Đối tượng thực hiện   Doanh nghiệp phải di dời thực hiện lập hồ sơ hỗ trợ đào tạo nghề.
  Thời gian giải quyết 30 ngày kể từ ngày cấp có thẩm quyền nhận được hồ sơ hợp lệ.
  Phí - lệ phí Không
  Kết quả Quyết định phê duyệt hỗ trợ đào tạo nghề của cấp có thẩm quyền.
  Bước 1: Doanh nghiệp phải di dời lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ đào tạo nghề gửi cơ quan chủ quản quy định tại điểm b khoản 1 Điều 8 Thông tư 81/2011/TT-BTC.
  Bước 2: Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ; cơ quan chủ quản xác định khoản hỗ trợ đào tạo nghề theo quy định; có văn bản kèm toàn bộ hồ sơ gửi Bộ Tài chính (đối với doanh nghiệp phải di dời thuộc trung ương quản lý) để xem xét, quyết định; gửi Sở Tài chính (đối với doanh nghiệp phải di dời thuộc địa phương quản lý) để xem xét, trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định.
  Bước 3: Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ; cấp có thẩm quyền quy định tại khoản 1 Điều 17 Thông tư 81/2011/TT-BTC ban hành quyết định phê duyệt hỗ trợ đào tạo nghề cho doanh nghiệp phải di dời.
  Bước 4: Căn cứ quyết định phê duyệt hỗ trợ đào tạo nghề của cấp có thẩm quyền; chủ tài khoản tạm giữ tại Kho bạc nhà nước cấp tỉnh (nơi có cơ sở nhà, đất) thực hiện chi trả cho doanh nghiệp phải di dời khoản hỗ trợ này theo đúng quy định tại Điều 14 Quy chế đính kèm Quyết định số 86/2010/QĐ-TTg  và quy định của pháp luật có liên quan.
  Thành phần hồ sơ - Thành phần hồ sơ, gồm:
  Đơn vị phải di dời lập Hồ sơ gửi cơ quan chủ quản, gồm:
  + Văn bản đề nghị hỗ trợ đào tạo nghề (bản chính);
  + Quyết định phê duyệt phương án xử lý đất, tài sản gắn liền với đất tại vị trí cũ của cấp có thẩm quyền (bản photocopy);
  + Quyết định phê duyệt dự án đầu tư tại vị trí mới của cấp có thẩm quyền theo quy định của pháp luật (bản photocopy);
  + Danh sách lao động tuyển mới (bản chính);
  + Quyết định tiếp nhận, Hợp đồng lao động của người lao động tuyển mới (bản photocopy);
  + Xác nhận của chủ tài khoản và Kho bạc nhà nước về số tiền thu được từ vị trí cũ tại thời điểm đề nghị hỗ trợ đào tạo nghề (bản chính);
  + Các giấy tờ có liên quan khác (bản photocopy).
    - Số lượng hồ sơ: 01 bộ
  Mẫu đơn Không
  Không
  - Quyết định số 86/2010/QĐ-TTg ngày 22/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế tài chính phục vụ di dời các cơ sở gây ô nhiễm môi trường và các cơ sở phải di dời theo quy hoạch xây dựng đô thị.
    - Thông tư số 81/2011/TT-BTC ngày 09/6/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số quy định của Quy chế tài chính phục vụ di dời các cơ sở gây ô nhiễm môi trường và các cơ sở phải di dời theo quy hoạch xây dựng đô thị ban hành kèm theo Quyết định số 86/2010/QĐ-TTg.
                      
       Trang chủ     |   Tin tức   |   Liên hệ   |   Mobile   |   Site map     
Copyright © 2014 Sở Tài chính tỉnh Gia Lai.
Chịu trách nhiệm:  Ông Nguyễn Dũng - Giám đốc Sở Tài chính.
Địa chỉ: 03 Trần Hưng Đạo, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai - Điện thoại: (0269) 3 824 348 - Fax:  (0269) 3 876 748 - Email: stc@gialai.gov.vn. 
Giấy phép số: 01/GPTTĐT-STTTT ngày 27/3/2014  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.