You have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.Tìm kiếm thủ tục hành chính công
Nội dung tìm kiếm:
Thẩm quyền giải quyết:
Lĩnh vực:

Thủ tục hành chính lĩnh vực quản lý tài sản công


Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Thẩm quyền giải quyết
Xác định giá bán tài sản gắn liền với đất, giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại vị trí cũ của đơn vị phải thực hiện di dời Công sản UBND tỉnh/Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai.
Xác định giá đất tính thu tiền sử dụng đất hoặc tính thu tiền thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê của doanh nghiệp được phép chuyển mục đích sử dụng đất tại vị trí cũ Công sản UBND tỉnh/Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai.
Hỗ trợ ngừng việc, nghỉ việc cho người lao động tại đơn vị phải di dời Công sản UBND tỉnh/Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai.
Thủ tục thanh lý rừng trồng không thành rừng đối với rừng trồng thuộc địa phương quản lý Công sản UBND tỉnh
Trình tự, thủ tục báo cáo kê khai tài sản nhà nước Công sản UBND tỉnh/Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai.
Thủ tục giao tài sản nhà nước cho đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh Công sản UBND tỉnh/Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai.
Trình tự xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của các tổ chức được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất Công sản Sở Tài chính
Hỗ trợ ngừng sản xuất, kinh doanh cho doanh nghiệp phải di dời Công sản UBND tỉnh/Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai.
Hỗ trợ đào tạo nghề cho doanh nghiệp phải di dời Công sản UBND tỉnh/Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai.
Hỗ trợ lãi suất cho doanh nghiệp phải di dời. Công sản UBND tỉnh/Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai.
Hỗ trợ để thực hiện dự án đầu tư tại vị trí mới cho đơn vị phải di dời Công sản UBND tỉnh/Chủ tịch UBND tỉnh
Ứng trước vốn cho đơn vị phải di dời thuộc địa phương quản lý Công sản UBND tỉnh/Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai.
Thủ tục xem xét việc sử dụng quỹ đất của cơ sở nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước tại vị trí cũ do cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước thuộc địa phương quản lý, để thanh toán Dự án BT đầu tư xây dựng công trình tại vị trí mới Công sản Sở Tài chính
Thủ tục hoàn trả hoặc khấu trừ tiền sử dụng đất đã nộp hoặc tiền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã trả vào nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội Quản lý tài sản công Sở Tài chính
Quyết định mua sắm tài sản công phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị trong trường hợp không phải lập thành dự án đầu tư Quản lý công sản Sở Tài chính
Quyết định thuê tài sản phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị Quản lý công sản Sở Tài chính
Quyết định chuyển đổi công năng sử dụng tài sản công trong trường hợp không thay đổi đối tượng quản lý, sử dụng tài sản công Quản lý công sản Sở Tài chính
Quyết định thu hồi tài sản công trong trường hợp cơ quan nhà nước được giao quản lý, sử dụng tài sản công tự nguyện trả lại tài sản cho Nhà nước Quản lý công sản Sở Tài chính
Quyết định thu hồi tài sản công trong trường hợp thu hồi tài sản công theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ và e khoản 1 Điều 41 của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công. Quản lý công sản Sở Tài chính
Quyết định điều chuyển tài sản công Quản lý công sản Sở Tài chính
Quyết định bán tài sản công Quản lý công sản Sở Tài chính
Quyết định bán tài sản công cho người duy nhất theo quy định tại khoản 2 Điều 25 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ Quản lý công sản Sở Tài chính
Quyết định hủy bỏ quyết định bán đấu giá tài sản công Quản lý công sản Sở Tài chính
Quyết định thanh lý tài sản công Quản lý công sản Sở Tài chính
Quyết định tiêu huỷ tài sản công Quản lý công sản Sở Tài chính
Quyết định xử lý tài sản công trong trường hợp bị mất, bị huỷ hoại Quản lý công sản Sở Tài chính
Thanh toán chi phí có liên quan đến việc xử lý tài sản công Quản lý công sản Sở Tài chính
Quyết định xử lý tài sản phục vụ hoạt động của dự án khi dự án kết thúc Quản lý công sản Sở Tài chính
Quyết định xử lý tài sản bị hư hỏng, không sử dụng được hoặc không còn nhu cầu sử dụng trong quá trình thực hiện dự án Quản lý công sản Sở Tài chính
Mua quyển hóa đơn Quản lý công sản Sở Tài chính
Mua hóa đơn lẻ Quản lý công sản Sở Tài chính
Quyết định sử dụng tài sản công để tham gia dự án đầu tư theo hình thức đối tác công - tư Quản lý công sản Sở Tài chính
Phê duyệt đề án sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích kinh doanh, cho thuê Quản lý công sản Sở Tài chính
Thủ tục xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của các tổ chức Quản lý tài sản công Sở Tài chính
Thủ tục thu hồi tài sản nhà nước tại các cơ quan, đơn vị Quản lý tài sản công Sở Tài chính
Thủ tục mua sắm, điều chuyển, bán, thanh lý tài sản nhà nước thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh Quản lý tài sản công Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai
Phê duyệt đề án sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích liên doanh, liên kết Quản lý công sản Sở Tài chính
Thủ tục chi trả các khoản chi phí liên quan (kể cả chi phí di dời các hộ gia đình, cá nhân trong khuôn viên cơ sở nhà đất thực hiện bán) từ số tiền thu được từ bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất Quản lý tài sản công Sở Tài chính
Thủ tục chi trả số tiền thu được từ bán tài sản trên đất của công ty nhà nước thuộc địa phương Quản lý tài sản công Sở Tài chính
Thủ tục quyết định số tiền được sử dụng để thực hiện dự án đầu tư và cấp phát, quyết toán số tiền thực hiện dự án đầu tư Quản lý tài sản công Sở Tài chính
Thủ tục thanh toán số tiền hỗ trợ di dời các hộ gia đình, cá nhân đã bố trí làm nhà ở trong khuôn viên cơ sở nhà, đất khác (nếu có) của cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, các tổ chức thuộc cùng phạm vi quản lý của tỉnh Quản lý tài sản công Sở Tài chính
Trình tự thực hiện sắp xếp, xử lý các cơ sở nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước của cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, công ty nhà nước, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước sở hữu 100% vốn quản lý, sử dụng Công sản UBND tỉnh/Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai.
Xác lập quyền sở hữu của Nhà nước đối với tài sản nhận chuyển giao Công sản UBND tỉnh/Chủ tịch UBND tỉnh.
Báo cáo kê khai, kiểm tra, lập phương án xử lý đất, tài sản gắn liền với đất tại vị trí cũ của đơn vị phải thực hiện di dời Công sản UBND tỉnh/Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai.


Thủ tục hành chính lĩnh vực Tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo


                      
       Trang chủ     |   Tin tức   |   Liên hệ   |   Mobile   |   Site map     
Copyright © 2014 Sở Tài chính tỉnh Gia Lai.
Chịu trách nhiệm:  Ông Nguyễn Dũng - Giám đốc Sở Tài chính.
Địa chỉ: 03 Trần Hưng Đạo, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai - Điện thoại: (0269) 3 824 348 - Fax:  (0269) 3 876 748 - Email: stc@gialai.gov.vn. 
Giấy phép số: 01/GPTTĐT-STTTT ngày 27/3/2014  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.